BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Afvalwater behandelen met een combinatie van volgende technieken:- neutralisatie met kalk- filtratie en optioneel sedimentatie- recyclage van vaste stoffen naar de fosforgips opslag
BBT
Europese BREF
Afvalwater van natte wassing behandelen met een combinatie van de volgende technieken:- neutralisatie met kalk- toevoegen van coagulatiemiddelen- filtratie en optioneel sedimentatie
BBT
Europese BREF
Afvalwatervolume verminderen door recyclage van wasvloeistoffen
BBT (vgtg)
Europese BREF
Alle afgassen van de natte processen behandelen met gaswassing, rekening houdend met de explosielimiet en recycleren van resulterende ammoniakoplossingen naar het proces
BBT
Europese BREF
Behandelen van proceswater indien het niet hergebruikt wordt, bv. door desorptie en hydrolysatie en bereiken van de BAT-gerelateerde waarden. Indien bestaande installaties deze waarden niet halen, een biologische afvalwaterzuivering toepassen.
BBT
Europese BREF
Behandeling van de afgassen van fluorsparproces door toepassen van bv. wassen met water en/of alkalische wassing en behalen van de BAT-gerelateerde emissienieveaus voor SO2 en fluorides.
BBT
Europese BREF
Bij partiële oxidatie, zwavel van rookgassen herwinnen door bv. de combinatie van een Claus-eenheid en een afgasbehandeling om aldus de BAT geassocieerde emissiewaarden en efficiënties te halen
BBT
Europese BREF
Continu de SO2-concentratie opvolgen die nodig is om de SO2-conversiegraad en de SO2 emissie te bepalen
BBT
Europese BREF
De emissies bij het opstarten, stilleggen en bij abnormale omstandigheden reduceren.
BBT
Europese BREF
De ontstane anhydride en fluosiliciumzuur vermarkten en bij ontbreken van markt verwijderen door bv. storten
BBT
Europese BREF
Een combinatie van de volgende technieken toepassen en de BAT-gerelateerde conversiegraden en emissieniveaus behalen
BBT
Europese BREF
Een combinatie van technieken toepassen om de BAT-gerelateerde energieverbruiken te realiseren
BBT
Europese BREF
Eén of een combinatie van technieken toepassen om opgegeven NOx concentratie niveaus te bereiken
BBT
Europese BREF
Eén van de volgende concepten toepassen: advanced conventionel reforming, reduced primairy reforming of heat exchange autothermal reforming
BBT
Europese BREF
Effectief en betrouwbaar opvolgen van pH, debiet en temperatuur
BBT
Europese BREF
Fluoride-emissie reduceren door toepassen van wasser met geschikte wasvloeistof en de BAT-gerelateerde emissiewaarde behalen
BBT
Europese BREF
Herbruikbare energie gebruiken: co-gegenereerde stoom en/of elektriciteit
BBT
Europese BREF
Herbruikbare energie gebruiken: co-gegenereerde stoom, elektriciteit, heet water
BBT
Europese BREF
Herwinnen van NH3 uit purgeergas en flashgas in een gesloten kring
BBT
Europese BREF
Het ontstane fosforgips en fluosiliciumzuur vermarkten en indien geen markt gevonden wordt, verwijderen
BBT
Europese BREF
Implementeren en zich houden aan een milieumanagementsysteem dat een aantal opgesomde hoofdkenmerken bevat
BBT
Europese BREF
Maatregelen nemen bij het opstarten, stilleggen en bij abnormale omstandigheden
BBT
Europese BREF
Milieuperformantie van finishing sectie verbeteren door één of een combinatie van technieken
BBT
Europese BREF
Milieuperformantie van finishing sectie verbeteren door één of een combinatie van technieken
BBT
Europese BREF
Minimaliseren en reduceren van SO3/H2SO4 emissies door toepassen van een combinatie van technieken en bereiken van de BAT-gerelateerde emissiegegevens
BBT
Europese BREF
Minimaliseren of bestrijden van NOx-emissies
BBT
Europese BREF
Minimaliseren van afvalwatervolumes door recyclage van was- en spoelwater en scrubbingvloeistoffen in het proces bv. door residuele warmte te gebruiken voor verdamping van afvalwater
BBT
Europese BREF
Minimaliseren van de NOx vracht in de afgassen bij ontbinding van fosfaatgesteente door één of een combinatie van technieken
BBT
Europese BREF
Minimaliseren van energieverliezen door - te voorkomen dat stoomdruk afneemt zonder de energie te gebruiken, - aanpassing van het hele stoomsysteem om overmatige stoomopwekking te minimaliseren, - overmaat thermische energie gebruiken on-site of off-...
BBT
Europese BREF
N2O-emissies reduceren door toepassen van een combinatie van technieken en behalen van de BAT-gerelateerde emissiefactoren of emissieconcentraties
BBT
Europese BREF
NOx emissies reduceren door toepassen van één of een combinatie van technieken en behalen van de BAT-gerelateerde emissieconcentraties
BBT
Europese BREF
Optimaliseren van de neutralisatie/verdampingsstap door een combinatie van technieken
BBT
Europese BREF
Optimaliseren van totaal energieverbruik voor ureumproductie door één of een combinatie van technieken
BBT
Europese BREF
Recycleer de afgassen van de product H2SO4 stripping in contactproces
BBT
Europese BREF
Recycleren van proceswater on-site of off-site en behandelen van resterend afvalwater in een biologische zuiveringsinstallatie of dezelfde verwijderingsefficiëntie halen met een andere techniek
BBT
Europese BREF
Regelmatig energie-audits uitvoeren voor de hele productiesite
BBT
Europese BREF
Resterend afvalwater behandelen met bv. biologische waterzuivering met nitrificatie/denitrificatie en neerslaan van fosforcomponenten
BBT
Europese BREF
Routinematig energie-audits uitvoeren
BBT
Europese BREF
Sleutelparameters opvolgen, massabalansen opstellen en bijhouden voor stikstof, P2O5, stoom, water en CO2
BBT
Europese BREF
Sleutelparameters voor performantie opvolgen voor productie van ureum
BBT
Europese BREF
Stofemissie van malen van gesteente verminderen door bv. toepassen van doekenfilters of keramische filters om de BAT-gerelateerde emissiewaarde te behalen
BBT
Europese BREF
Stofemissie van vermalen van gesteente verminderen door bv. doekenfilter of keramische filter en BAT-gerelateerde emissiewaarde halen
BBT
Europese BREF
Stofemissies van de fluorspar droging, transfer en opslag reduceren en BAT-gerelateerde emissieconcentraties halen
BBT
Europese BREF
Stofemissies van vermalen van gesteente verminderen door bv. doekenfilters of keramische filters en BAT-gerelateerde emissieniveau behalen
BBT
Europese BREF
Toepassen van een combinatie van de volgende technieken voor fluosparproces en behalen van het BAT-gerelateerde brandstofverbruik
BBT
Europese BREF
Verbeteren van de milieuperformantie van de finishing afdeling door één of een combinatie van de technieken
BBT
Europese BREF
Verbeteren van de milieuprestaties van de productiesite door een combinatie van maatregelen
BBT
Europese BREF
Verbeteren van milieuperformantie van finishing sectie door één of een combinatie van technieken
BBT
Europese BREF
Verminder ammoniak en stof emissies van prilling en granulatie en behaal de BAT-gerelateerde emissiewaarden door bv. gaswassing of optimalisatie van procesomstandigheden van de prilling torens en hergebruiken van gasvloeistoffen on-site
BBT
Europese BREF
Verminder de fluoride-emissie door toepassen van gaswassers met een geschikte wasvloeistof en behaal de BAT-gerelateerde emissiewaarde
BBT
Europese BREF