BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
Afvalwaters die biologisch actieve stoffen bevatten in concentraties die risico's kunnen stellen voor de nageschakelde waterzuivering of, na lozing, naar het ontvangend milieucompartiment, voorbehandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen die vrije cyanides bevatten reconditioneren om grondstoffen te substitueren
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een relevante recalcitrante belasting gescheiden houden en voorbehandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een significante AOX belasting voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde AOX waarden bereiken
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een significante belasting aan cyanides (voor)behandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een significante belasting aan metalen of metaalverbindingen, afkomstig van processen waarin deze doelbewust gebruikt worden, voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde concentratieniveaus voor zware metalen bereiken
BBT
Europese BREF
Alle onnodige openingen sluiten om te vermijden dat lucht via de procesapparatuur naar het afgascollectie systeem wordt gezogen
BBT
Europese BREF
Alle pompputten of andere ruimtes van behandelingsinstallaties waar de kans op morsen/overlopen bestaat, voorzien van alarmen die waarschuwen bij hoog vloeistofniveau, of (in de plaats daarvan) pompputten regelmatig laten controleren door het persone...
BBT
Europese BREF
Apparatuur gesloten houden gedurende het spoelen en reinigen door middel van solventen
BBT
Europese BREF
Bij biologische afvalwaterzuivering de BBT-gerelateerde emissieniveaus bereiken voor CZV, totaal P, anorg. N, AOX, metalen, zwevende stoffen en toxiciteit
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: de energiebehoefte minimaliseren, rekening houdend met de gerelateerde milieu en economische impacts. Voorkeur geven aan reacties bij omgevingstemperatuur en -druk
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: gebruik maken van hernieuwbare in plaats van uitputbare grondstoffen, voor zover technisch en economisch haalbaar
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: gebruik maken van katalytische reagentia, die meestal beter zijn dan stoechiometrische reagentia
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: gebruik maken van stoffen met weinig of geen toxiciteit voor menselijke gezondheid en het milieu
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: het gebruik van hulpstoffen (b.v. solventen, scheidingsmiddelen enz.) vermijden
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: het procesontwerp verbeteren om de incorporatie van alle gebruikte inputmaterialen in het eindproduct te maximaliseren
BBT
Europese BREF
Bij de ontwikkeling van nieuwe processen: onnodige derivatisering vermijden
BBT
Europese BREF
Bij droogprocessen gebruik maken van gesloten circuits, met inbegrip van condensors voor solvent recuperatie
BBT
Europese BREF
Bij gebruik van niet-oxidatieve VOS recuperatie-/behandelingstechnieken, emissies reduceren tot op het niveau van de BBT-gerelateerde emissiewaarden gegeven in Tabel 5.2
BBT
Europese BREF
Bij gebruik van thermische of katalytische naverbranding, de BBT-gerelateerde emissiewaarden voor NOx bereiken, zonodig door gebruik van een een DeNOx systeem (b.v. SCR en SNCR) of een twee traps verbranding
BBT
Europese BREF
Bij gebruik van thermische of katalytsiche naverbranding, emissies reduceren tot op het niveau van de BBT-gerelateerde emissiewaarden gegeven in Tabel 5.3
BBT
Europese BREF
Bronnen van VOS-emissies omsluiten en afsluiten en openingen afdichten om ongecontroleerde emissies te minimaliseren
BBT
Europese BREF
Continue monitoring van emissies naar lucht (b.v. d.m.v. FID)
BBT
Europese BREF
De accumulatie van piekvrachten en -stromen en de hieraan verbonden emissieconcentratiepieken minimaliseren
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor Cl2 bereiken, zonodig door gebruik van technieken zoals absorptie van de overmaat chloor en/of wassers met wasvloeistoffen zoals NaHSO3
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor HBr bereiken, zonodig door gebruik van wassing met wasvloeistoffen zoals water of NaOH
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor HCl bereiken, zonodig door gebruik van één of meer wassers met wasvloeistoffen zoals water of NaOH
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor NH3 in afgassen bereiken, zonodig door gebruik van wassing met wasvloeistoffen zoals water of zuren
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor NH3 slip bij SCR of SNCR bereiken
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor SOx bereiken, zonodig door gebruik van wassing met wasvloeistoffen zoals water of NaOH
BBT
Europese BREF
De BBT-gerelateerde emissiewaarden voor stof bereiken, zonodig door gebruik van technieken zoals mouwenfilters, doekenfilters, cyclonen, wassers, of natte elektrostatische precipitatie (natte ESP)
BBT
Europese BREF
De individuele afgasvolumes bepalen die van procesapparatuur naar het behandelings-/recuperatiesysteem gaan
BBT
Europese BREF
De integriteit van inkuipingen (bunds) testen en aantonen
BBT
Europese BREF
De luchtdichtheid van de procesapparatuur verzekeren, in het bijzonder voor vaten
BBT
Europese BREF
De opties (voor energiebesparing) evalueren en het energiegebruik optimaliseren
BBT
Europese BREF
De volumestroom van de afgassen bij destillatieprocessen minimaliseren door het ontwerp van de condensor te optimaliseren
BBT
Europese BREF
Duidelijke procedures vastleggen om voor batch processen het gewenste eindpunt van de reactie te bepalen
BBT
Europese BREF
Een gedetailleerde analyse van afvalstromen uitvoeren om de herkomst van de afvalstromen te bepalen, en een gegevensset te krijgen die een goed beheer en geschikte behandeling van afgassen, afvalwaterstromen en vaste reststoffen mogelijk maakt
BBT
Europese BREF
Een gestructureerde veiligheidsevaluatie uitvoeren voor normale werking en rekening houden met effecten veroorzaakt door afwijkingen in het chemisch proces en in de werking van de installatie
BBT
Europese BREF
Een milieuzorgsysteem implementeren en volgen
BBT
Europese BREF
Een of meerder van volgende technieken toepassen om te verzekeren dat een proces voldoende kan gecontroleerd worden
BBT
Europese BREF
Er voor zorgen dat de eliminatie in een gemeenschappelijke (biologische) afvalwaterzuivering globaal gezien niet slechter is dan bij een on-site behandeling. Dit wordt gerealiseerd door de degradeerbaarheid/biolelimineerbaarheid regelmatig te testen.
BBT
Europese BREF
Er voor zorgen dat lekken snel en betrouwbaar worden vastgesteld
BBT
Europese BREF
Gebruik maken van indirecte koeling
BBT
Europese BREF
Gebruik maken van shock inertisering in plaats van continue inertisering
BBT
Europese BREF
Gebruik maken van tegenstroomwassing indien de introductie van deze techniek verantwoord is op basis van de productieschaal
BBT
Europese BREF
Gebruik maken van water-vrije vacuum generatie
BBT
Europese BREF
Gebruikte zuren, b.v. afkomstig van sulfonering of nitrering gescheiden houden (van andere afvalwaterstromen) voor terugwinning (on-site of off-site) of voorbehandeling
BBT
Europese BREF
Het biologisch degraderingspotentieel van het gehele effluent volledig benutten en de BBT-gerelateerde BZV verwijderingsgraden en emissieniveaus bereiken
BBT
Europese BREF
Het toevoegen van vloeistoffen aan vaten ofwel uitvoeren via de bodem van het vat, ofwel door middel van een ondergedompelde voedingspijp ('dip-leg')
BBT
Europese BREF