BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
(de bronnen van) afvalwater binnen een proces identificeren en de kwaliteit, de kwantiteit en de variabiliteit van het afvalwater kenmerken
BBT
Vlaamse BBT
Afgassen van andere emissiebronnen (o.a. crusher, opslag, droger, ...) opvangen en stofemissies reduceren dmv een doekenfilter
BBT
Europese BREF
Afgassen van de omzetting van ersten in titaansulfaat (door inwerking van zwavelzuur) behandelen om emissies van zwavel te reduceren en om bruikbare S-verbindingen te produceren als nevenproducten (downstream)
BBT
Europese BREF
Afgassen zuiveren (chlorideproces)
BBT
Europese BREF
Afgassen zuiveren (sulfaatproces)
BBT
Europese BREF
Afval van de polymeerplant (o.a. solventen, oliën, wassen en afval van polymeren, ...) opnieuw gebruiken
BBT
Europese BREF
Afvalwater behandelen (zuiveren) door middel van fysische zuivering gevolgd door polijsten.
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater behandelen met een combinatie van volgende technieken:- neutralisatie met kalk- filtratie en optioneel sedimentatie- recyclage van vaste stoffen naar de fosforgips opslag
BBT
Europese BREF
Afvalwater biologisch zuiveren
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater biologisch zuiveren [1,2-dichloorethaan en vinylchloride 04]
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater hergebruiken als verdunningswater voor de formaldehydeoplossing
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater nazuiveren door middel van adsorptie van opgeloste gechloreerde organische stoffen op vast bed actieve koolfilters
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater nazuiveren door middel van membraanfiltratie (MF - microfiltratie)
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afvalwater van natte wassing behandelen met een combinatie van de volgende technieken:- neutralisatie met kalk- toevoegen van coagulatiemiddelen- filtratie en optioneel sedimentatie
BBT
Europese BREF
Afvalwater voorzuiveren door middel van alkalische precipitatie en bezinking (of elektrolyse) van koper
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater voorzuiveren door middel van flocculatie en bezinking/filtratie van semi-vluchtige of niet-vluchtige gechloreerde organische verbindingen die geadsorbeerd zijn aan vaste deeltjes
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater voorzuiveren door middel van stripping van gechloreerde organische verbindingen met stoom of (hete) lucht
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater zo veel mogelijk hergebruiken
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater zoveel mogelijk hergebruiken - productie van aromaten
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwaters afkomstig van de CS2 opslag (overlopen) behandelen door strippen, gevolgd door thermische oxidatie van het CS2 in het gevormde afgas
BBT
Europese BREF
Afvalwaters die biologisch actieve stoffen bevatten in concentraties die risico's kunnen stellen voor de nageschakelde waterzuivering of, na lozing, naar het ontvangend milieucompartiment, voorbehandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwaters met Cr(VI) (voor)behandelen door middel van volgende 2 technieken (in combinatie) vooraleer het effluent verder te behandelen: a. buffering en b. reductie van Cr(VI) naar Cr(III), b.v. door sulfiet, ijzer(II)sulfaat
BBT
Europese BREF
Afvalwaters met zware metalen behandelen door een combinatie van precipitatie, flocculatie, sedimentatie en filtratie. Filtratie residu's uit de afvalwaterbehandeling kunnen terug gerecycleerd worden in het productieproces
BBT
Europese BREF
Afvalwaters zuiveren (chlorideproces)
BBT
Europese BREF
Afvalwaters zuiveren (sulfaatproces)
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen die vrije cyanides bevatten reconditioneren om grondstoffen te substitueren
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een relevante recalcitrante belasting gescheiden houden en voorbehandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een significante AOX belasting voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde AOX waarden bereiken
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een significante belasting aan cyanides (voor)behandelen
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen met een significante belasting aan metalen of metaalverbindingen, afkomstig van processen waarin deze doelbewust gebruikt worden, voorbehandelen en hierbij de BBT-gerelateerde concentratieniveaus voor zware metalen bereiken
BBT
Europese BREF
Afvalwaterstromen, afkomstig van het destillatieproces, voorkomen door het gebruik van vloeistofringvacuümpompen of oppervlaktecondensoren zoals vermeld in BBT 44 van de BBT-conclusies voor REF
BBT
Europese BREF
Afvalwatervolume verminderen door recyclage van wasvloeistoffen
BBT (vgtg)
Europese BREF
Afzuiging van diffuse VOS-emissies en omzetting naar geleide emissies
BBT
Vlaamse BBT
Alle afgassen van de natte processen behandelen met gaswassing, rekening houdend met de explosielimiet en recycleren van resulterende ammoniakoplossingen naar het proces
BBT
Europese BREF
Alle gebruikte proceswaters (moederloog, waswater, schoonmaakwater) verzamelen en naar de behandeling sturen
BBT
Europese BREF
Alle onnodige openingen sluiten om te vermijden dat lucht via de procesapparatuur naar het afgascollectie systeem wordt gezogen
BBT
Europese BREF
Alle pompputten of andere ruimtes van behandelingsinstallaties waar de kans op morsen/overlopen bestaat, voorzien van alarmen die waarschuwen bij hoog vloeistofniveau, of (in de plaats daarvan) pompputten regelmatig laten controleren door het persone...
BBT
Europese BREF
Als grondstof gebruik maken van elementair silicium
BBT
Europese BREF
Andere dan van procesfornuizen/verhitters afkomstige, geleide emissies naar de lucht monitoren in overeenstemming met EN-normen en met ten minste de frequentie zoals vermeld in BBT 2 van de BBT-conclusies voor LVOC
BBT
Europese BREF
Apparatuur gesloten houden gedurende het spoelen en reinigen door middel van solventen
BBT
Europese BREF
Behandelen van afvalwater door middel van biologische afvalwaterzuivering of een equivalente techniek
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen (luchtstromen) afkomstig van de ontgassingssilo's en het aflaten van de reactoren door middel van één of méér technieken
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen (rookgassen) afkomstig van de productie van polyamide door natte gaswassing
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen afkomstig van de productie door katalytische oxidatie (naverbranding) of door een equivalente techniek
BBT
Europese BREF
Behandelen van de afgassen door middel van verschillende technieken.
BBT
Europese BREF
Behandelen van emissies van VCM (vinyl chloride monomeer) afkomstig van het recuperatiesysteem. Gebruiken van één of méér equivalente technieken.
BBT
Europese BREF
Behandelen van proceswater indien het niet hergebruikt wordt, bv. door desorptie en hydrolysatie en bereiken van de BAT-gerelateerde waarden. Indien bestaande installaties deze waarden niet halen, een biologische afvalwaterzuivering toepassen.
BBT
Europese BREF
Behandeling van de afgassen van fluorsparproces door toepassen van bv. wassen met water en/of alkalische wassing en behalen van de BAT-gerelateerde emissienieveaus voor SO2 en fluorides.
BBT
Europese BREF
Behandeling van de hypochloriet oplossing (= afvalstroom), ofwel door reactie met waterstofperoxide, ofwel dmv heterogene katalytische omzetting, om de hypochloriet concentratie in het effluent te verlagen
BBT
Europese BREF
Bepalen en meten van de fugitieve emissies met het oog op een classificatie van de verschillende componenten (in termen van type, onderhoud en procescondities) en een identificatie van de componenten met het hoogste potentieel voor fugitieve emissies
BBT
Europese BREF