BBT-databank - Zoek technieken

Techniektitel Techniektype Studietype
“Good housekeeping” maatregelen
BBT
Vlaamse BBT
(Gesloten) metalen voorwerpen die verontreinigd zijn met ontvlambare, brandbare producten (tanks, vaten, e.d.) niet met een snijbrander behandelen.
BBT
Vlaamse BBT
(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhouden
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van een afdeklaag op vers opgezette composthopen
BBT
Vlaamse BBT
Aanbrengen van een geluidswerende berm
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanbrengen vloeistofdichte ondergrond bij biologische en thermische reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Aankoop energiezuinige apparatuur
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg aarden wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond opslaghopen en terrein
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterrein
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg verharde of semi-verharde wegen op bedrijfsterreinen
BBT
Vlaamse BBT
Aanleg wallen, groenschermen, keermuren of schermen rond opslaghoop
BBT
Vlaamse BBT
Aantal maatregelen van goed beheer bij op- en overslag
BBT
Vlaamse BBT
Achteruitrij-alarm aangepast aan het omgevingsgeluid
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Actief kool filtratie voor waterzuivering
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Actief kool filtratie voor zuivering van bodemlucht
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afdekken van bodem met HDPE folie en zand bij bioventing/biosparging, lucht-, stoom- en stroominjectie om ongecontroleerd emissie van VOS te voorkomen
BBT
Vlaamse BBT
Afdekken verontreinigde grondpakketten bij thermische reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Afdekking (insluiting) van procesonderdelen, afzuiging en nabehandeling in een afgasreinigingssysteem
BBT
Vlaamse BBT
Afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof bij het transporteren, het laden en het lossen van stuifgevoelige materialen.
BBT
Vlaamse BBT
Afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof ten gevolge van het verkeer op en vanaf het bedrijfsterrein.
BBT
Vlaamse BBT
Afdoende maatregelen treffen ter voorkoming van branden en explosies en de gevolgen hiervan.
BBT
Vlaamse BBT
Affakkeling uitsluitend toepassen om veiligheidsredenen of bij niet-routinematige bedrijfsomstandigheden (bv. opstart, stillegging) door het correct ontwerpen van de installatie en het gebruiken van installatiebeheer, zoals vermeld in BBT 15 van de ...
BBT
Europese BREF
Afgassen na behandelen bij infilteren van water ten behoeve van extractie en thermische reiniging
BBT
Vlaamse BBT
Afgezogen proces- en ventilatielucht behandelen in een zure wasser om NH₃ te verwijderen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afgezogen proceslucht behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afgezogen ventilatielucht behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter
BBT
Vlaamse BBT
Afgezogen ventilatielucht behandelen in een zure wasser om NH₃ te verwijderen
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Afspraken met andere installaties m.b.t. geplande of ongeplande stilstand van afvalverwerkende installaties
BBT
Vlaamse BBT
Afvalreductie - Nat fractioneren
BBT
Vlaamse BBT
Afvalreductie - Terugwinnen non-ferro metalen
BBT
Vlaamse BBT
Afvalwater/vloeibare afvalstromen oordeelkundig toepassen, verwerken, lozen of afvoeren
BBT
Vlaamse BBT
Afzuiging van de proceslucht en behandeling van de afgezogen lucht in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Akoestische isolatie van de wanden
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Algehele milieuprestaties verbeteren door het gebruiken van materiaalterugwinning of energieterugwinning, zoals vermeld in BBT 46 van de BBT-conclusies voor WT
BBT
Europese BREF
Algehele milieuprestaties verbeteren door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van afval (zie BBT 2), zoals vermeld in BBT 42 van de BBT-conclusies voor WT
BBT
Europese BREF
Algehele milieuprestaties verbeteren door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie van afval (zie BBT 2), zoals vermeld in BBT 40 van de BBT-conclusies voor WT
BBT
Europese BREF
Algehele milieuprestaties verbeteren en de geleide emissies van PCB's en organische verbindingen naar lucht verminderen, door het toepassen van alle technieken vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor WT
BBT
Europese BREF
Algehele milieuprestaties verbeteren, door het gebruiken van warmteterugwinning uit ovengassen, indirect gestookte oven, en procesgeïntegreerde technieken ter vermindering van emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 48 van de BBT-conclusies voor W...
BBT
Europese BREF
Algehele milieuprestaties verbeteren, door het monitoren van de afvalinput als onderdeel van de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van afval (zie ook BBT 2), zoals vermeld in BBT 52 van de BBT-conclusies voor WT
BBT
Europese BREF
Alle delen van de installatie waar organisch belast afvalwater kan ontstaan, voorzien van een vloeistofdichte vloer
BBT
Vlaamse BBT
Bedrijfsvoering van de (mest)covergistingsinstallatie optimaliseren
BBT
Vlaamse BBT
Behandeling van afvalwater d.m.v bezinkingsbekken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Behandeling van afvalwater d.m.v zandfiltratie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Behandeling van afvalwater d.m.v. actief koolfiltratie
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Behandeling van afvalwater d.m.v. biologische N-verwijdering
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Behandeling van afvalwater d.m.v. breekpuntschlorering
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beluchten van het afvalwaterbekken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Beluchten van het percolaatbekken
BBT (vgtg)
Vlaamse BBT
Bepalen van het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel, hetzij van de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie, zoals vermeld in BBT 2 van de...
BBT
Europese BREF
Bepalen van het POP-gehalte van de uitgaande stromen (bv. slakken en bodemas, rookgas, afvalwater) voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen die POP’s bevatten, na de ingebruikneming van de verbrandingsinstallatie en na elke wijziging die si...
BBT
Europese BREF