Terug naar filteroverzicht

Download studie

De BBT Mestverwerking is al aan haar derde editie toe. In 1998 en 2002 moest nog besloten worden dat de verwerking enkel haalbaar was voor kippenmest. Maar sindsdien hebben de technieken voor varkensmestverwerking zich verder ontwikkeld. En wat meer is, ze zijn goedkoper geworden. De nieuwe studie besluit dan ook dat mestverwerking voor bepaalde varkensbedrijven nu wel haalbaar is. Het gaat dan wel om de meer rendabele bedrijven die op een gunstige locatie gelegen zijn. Dat is goed nieuws voor het mestbeleid. Het blijkt immers niet langer onmogelijk om bijkomende mestverwerkingcapaciteit op te zetten. VITO beveelt de overheid aan om de mogelijkheden voor financiële ondersteuning verder te onderzoeken. Bovendien moet een actief communicatiebeleid voor een betere inburgering van mestverwerking zorgen. De studie kan daarbij als basis dienen.

De huidige studie behoudt de globale aanpak van de studie uit 2002 waarbij de technieken apart besproken worden en met deze technieken mestverwerkingstrajecten worden voorgesteld. In deze versie is de beschikbare informatie geüpdatet en zijn nieuwe trajecten voorgesteld die de huidige stand van de techniek beter weerspiegelen. De grote verschillen met de vorige versie zijn enerzijds de economische analyse waarbij een duidelijk beeld wordt geschetst van de complexiteit en draagkracht van de gespecialiseerde vleesvarkenssector, en anderzijds de aanbevelingen die worden gedaan voor lozingsnormen, coverwerking en verbranding.

Bij deze studie wordt momenteel een addendum opgemaakt.

In dit addendum ligt de focus op mestverwerkingstechnieken die ingezet kunnen worden met het oog op nutriëntrecuperatie.

Enerzijds zullen de nieuwe milieujuridische en economische ontwikkelingen in mestverwerking in kaart gebracht worden. Anderzijds worden de nieuwe technologische evoluties bij mestverwerking onder de loep genomen.

Op basis van de BBT-conclusies zullen aanbevelingen geformuleerd worden met betrekking tot het wetgevend kader, ecologiepremie en verder onderzoek.