BBT voor tank- en vatenreiniging

Deze studie is momenteel in herziening.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij deze studie, dan kunt u zich richten tot Caroline Polders.

 

Het doel van dit BBT-rapport is het opsporen van de Beste Beschikbare Technieken binnen de sectoren tank- en vatenreiniging. Tankwagens en vaten worden gebruikt voor transport van een groot aantal uiteenlopende producten. Tank- en vatenreinigers hebben zich gespecialiseerd in het reinigen van tankwagens en vaten tussen twee transportbeurten in. De reiniging gebeurt meestal door de tanks en vaten inwendig en uitwendig te wassen en te spoelen. Hierbij ontstaan relatief zwaar belaste afvalwaters met een sterk wisselende en moeilijk voorspelbare samenstelling. Een groot gedeelte van de voorgestelde BBT-maatregelen is gericht op een kwaliteitsverbetering van de geloosde afvalwaters. Hiertoe worden in eerste instantie een aantal preventieve maatregelen op het gebied van het acceptatiebeleid en het eigenlijke reinigingsproces voorgesteld. Ook gaat de nodige aandacht naar de nageschakelde waterzuivering. Daarnaast komen in de BBT-studie nog aan bod: mogelijkheden voor waterbesparing door gebruik van regenwater en/of hergebruik van gezuiverd afvalwater, maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging, geurhinder, bodemverontreiniging en geluidshinder, en maatregelen met betrekking tot de omgang met afvalstoffen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2002.

De studie als PDF downloaden (1019 KB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Opslag en reinigen van recipiënten door inwendig wassen: 2.2.6
  • Reinigen van metalen recipiënten door uitbranding: 2.3.5

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studie