BBT voor de sector verwerking van afgewerkte olie

Dit BBT-rapport beschrijft de verschillende alternatieven die in Vlaanderen voorhanden zijn om afgewerkte olie te verwerken. Naast de technische beschrijving van de processen worden ook de milieu-effecten van de verwerkingsroutes in kaart gebracht, zodat de verwerkingssystemen beoordeeld kunnen worden op milieuvriendelijkheid. Hierbij ligt de nadruk op het vermijden dat zwavelverbindingen, metalen, vluchtige organische stoffen (VOS en producten van onvolledige verbranding, vb. CO, PAK's, dioxines) in het milieu terechtkomen. Ook de mate waarin materiaal- en energierecuperatie plaatsvindt, wordt bekeken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 1999.

De studie als PDF downloaden (606 Kb)


Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools 

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie