18/02/2022

Zuhal Demir hervormt en vereenvoudigt vergunningsprocedures

bouwplan
Terug naar artikeloverzicht

Vorige vrijdag zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor meerdere grote vereenvoudigingen van omgevingsprocedures. Daardoor kan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verschillende aparte procedures samenvoegen tot één, tijdverlies voorkomen door behandelingstermijnen in te korten en belangrijke maatschappelijke investeringen in riolering, windenergie, bufferbekkens en fietspaden versnellen. “We versnellen en vereenvoudigen waar het kan en verbeteren waar het moet”, aldus Zuhal Demir, die de beslissingen later zal omzetten in regelgeving en zal voorleggen aan het Vlaams Parlement.

“Versnellen en vereenvoudigen waar het kan, verbeteren waar het moet, dat is onze leidraad. Zeker voor belangrijke maatschappelijke investeringen in riolering, windenergie en veilige fietspaden moeten de hervormingen verbetering brengen. Maar ook iedereen die gaat bouwen zal in de toekomst genieten van een eenvoudigere vergunningsprocedure met de langverwachte mogelijkheid om plannen bij te sturen en zo tegemoet te komen aan opmerkingen of adviezen. Tegelijk garanderen we de rechtsbescherming in elk dossier én blijf de milieu-impact van aanvragen doorslaggevend”, zegt Zuhal Demir.

Ook het milieueffectrapport wordt vereenvoudigd en versterkt om te komen tot een veel duidelijkere impactanalyse op ons leefmilieu en de gezondheid van mensen. Er zal in geval van twijfels over milieueffecten wel sneller een milieueffectrapport moeten worden opgemaakt.

Het politiek akkoord dat de regering bereikte bevat vijf luiken:

  1. Belangrijke maatschappelijk relevante projecten worden versneld door de beslissingsbevoegdheid naar het Vlaams niveau te tillen. Zo zullen infrastructuurprojecten van algemeen belang (zoals fietspaden, wachtbekkens en rioleringen) en windturbineprojecten in de toekomst op Vlaams niveau beslist worden.
  2. Het Omgevingsvergunningsdecreet wordt na evaluatie en benchmark met het buitenland bijgestuurd. De Vlaamse Regering hervormt alles naar één geïntegreerde, modulaire procedure waarbij de vele afzonderlijke procedures worden samengevoegd en binnen eenzelfde procedure aanpassingen of rechtzettingen doorgevoerd kunnen worden.  
  3. Herbestemmingen en vergunningen mogelijk via één geïntegreerde procedure via het Omgevingsbesluit in plaats van twee afzonderlijke, opeenvolgende procedures. Alle processtappen vallen samen: één MER-rapport, één infomoment, één openbaar onderzoek, één finale beslissing.  
  4. De milieueffectrapporten (MER) worden vereenvoudigd en versterkt zodat de impact op ons leefmilieu en de gezondheid niet verzuipt in literatuurstudies en duizenden bladzijden overbodige informatie. De verplichting om een MER op te maken wordt volledig gealigneerd op de Europese richtlijnen.
  5. Rioleringsprojecten worden versneld met minder procedurestappen tussen Aquafin en VMM. Gemeenten kunnen gebruik maken van het principe “verklaring van openbaar nut” zodat ze sneller kunnen overgaan tot de aanleg van leidingen in onbebouwde percelen.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2021 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel