Vlaamse regering verlaagt energiekost voor Vlaamse industrie met 60 miljoen euro

Gepubliceerd op 21/04/2014

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om de Vlaamse industrie competitiever te maken door de energiekost te verlagen. De bedrijven ontvangen steun voor een deel van de CO2-kost in de elektriciteitsprijzen. Deze steun- en klimaatmaatregel kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie. Het steunbedrag voor het verbruik van 2013 bedraagt ongeveer 60 miljoen euro.

Bij de eerste goedkeuring in juni 2013 baseerde de Vlaamse regering de steun op de prijzen van de emissierechten van het jaar waarvoor steun wordt gevraagd. Nu is beslist om met de termijnkoersen van deze rechten te werken, omdat dit dichter aansluit bij de formule uit de Europese Richtsnoeren. Daardoor stijgt de maximale omvang van de steun voor het eerste jaar van 34 miljoen euro tot 60 miljoen euro.

De steun geldt enkel voor ondernemingen die activiteiten uitvoeren die bepaald werden door de Europese Commissie en moet vermijden dat deze ondernemingen zouden delokaliseren naar derde landen met een minder streng klimaatbeleid.

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) verplicht de ondernemingen een hoeveelheid emissierechten in te leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-eq die zij tijdens het voorgaande jaar hebben uitgestoten. Aangezien de elektriciteitssector de CO2-kosten kan doorrekenen in de elektriciteitsprijs, komt de financiële last van de aankoop van emissierechten terecht bij de verbruikers van de elektriciteit. Deze indirecte CO2-kosten in de elektriciteitsprijs stellen bepaalde bedrijfstakken bloot aan een risico op delokalisatie (indirecte carbon leakage).

Voor ondernemingen die hierdoor aan concurrentiekracht verliezen, heeft de Europese Commissie vorig jaar staatssteunregels opgesteld die de contouren vastleggen voor nationale steunmaatregelen. De steun mag de kosten niet volledig compenseren en dient af te nemen in de tijd (degressief tot 2020). Hiervoor werden door de Europese Commissie maximale steunformules voorgesteld.

De Vlaamse regering kiest ervoor om de maximaal toegelaten steun te geven aan alle ondernemingen die in aanmerking komen. De lijst van de sectoren die in aanmerking komen, vindt u hieronder. Het besluit van de Vlaamse Regering creëert de noodzakelijke juridische basis voor de toepassing van de steunmaatregelen in Vlaanderen.

Oorspronkelijk werd vertrokken van de reële prijzen van de rechten van het jaar waarvoor steun wordt aangevraagd. Nu wordt ervoor geopteerd om te werken met de termijnkoersen van het jaar voordien, zoals voorzien in de steunformule uit de Europese Richtsnoeren. Dat betekent voor het eerste jaar een extra steun van 26 miljoen euro ten opzichte van de eerdere beslissing. Dit extra bedrag zal gefinancierd worden uit de enveloppe voor het concurrentiepact, waarover de Vlaamse regering eerder besliste.
Dankzij deze maatregel kunnen Vlaamse bedrijven die veel elektriciteit verbruiken, concurreren met het buitenland. We verminderen de elektriciteitsfactuur voor ongeveer 200 ondernemingen die 34.000 personen direct tewerkstellen” , aldus minister-president Peeters.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Deze steunmaatregel geldt voor bedrijven voor wie de in de elektriciteitsprijs doorberekende CO2-kosten oplopen. Het moet hen aansporen om niet uit te wijken naar landen met een laks klimaatbeleid. De steun dekt evenwel de CO2-kosten niet helemaal en vermindert in de tijd, precies om de bedrijven te blijven aanzetten met eigen initiatieven hun energieproductie op rendabele wijze koolstofarmer te maken.”

Bron : Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur