Vervoer van gevaarlijke goederen: Commissie eist dat België richtlijn volledig omzet

Gepubliceerd op 21/06/2012

De Europese Commissie heeft vandaag beslist België een met redenen omkleed advies te sturen omdat het de richtlijn inzake het vervoer van gevaarlijke goederen nog niet in nationale wetgeving heeft omgezet.

De Europese regelgeving

Richtlijn 2008/68/EG1 voorziet in regels voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het spoor en de binnenwateren. Deze regels worden om de twee jaar herzien in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang en om de samenhang met de internationale regelgeving te bewaren. Bij Richtlijn 2010/61/EU2 van de Commissie worden de technische bepalingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over land aangepast aan de wijzigingen die in 2011 van kracht worden.

Waarom treedt de Commissie nu op?

De Commissie stuurt België een met redenen omkleed advies omdat het de richtlijn niet volledig in nationale wetgeving heeft omgezet. De richtlijn moest tegen 30 juni 2011 volledig zijn omgezet.

Welke gevolgen heeft dit in de praktijk?

De niet-naleving van gemeenschappelijke normen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen kan de veiligheid in het gedrang brengen en een risico vormen voor de mens en het milieu. Voorts moeten de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen in alle lidstaten gelijk zijn om tot een billijke en werkende interne markt te komen.

Nadere informatie is te vinden in: MEMO/12/464

_________

1Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13).

2 Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang (PB L 233 van 3.9.2010, blz. 27).

Bron : © Europese Unie, 1995-2012