06/05/2019

Verreweg de meeste Europeanen maken zich zorgen over biodiversiteitsverlies en zijn voorstander van een krachtiger optreden van de EU voor een betere bescherming van de natuur

Terug naar artikeloverzicht

Volgens een nieuwe enquête maken Europeanen zich over de toestand van de natuur steeds meer zorgen. De meer dan 27 000 ondervraagde burgers blijken vrijwel unaniem (96 %) milieubescherming een belangrijke opdracht voor de EU te vinden en zien milieubescherming ook als essentieel voor de aanpak van klimaatverandering.

Uit de Eurobarometer-enquête blijkt over de hele lijn een groeiend besef van wat biodiversiteit inhoudt, wat het belang ervan is en wat de bedreigingen en mogelijke beschermingsmaatregelen zijn. De opvattingen van de burgers komen overeen met de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 om het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten tot staan te brengen en ook met de doelstellingen van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn van de EU, die de ruggengraat vormen van het natuurbeschermingsbeleid van de EU. De resultaten van deze Eurobarometer-enquête verschijnen in het vooruitzicht van de eerste wereldwijde beoordeling van de toestand van de natuur en de plaats van de mens daarin, die later vandaag door het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) wordt gelanceerd.

De reactie van EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij Karmenu Vella: "De recentste Eurobarometer-enquête over biodiversiteit toont drie dingen duidelijk aan: dat Europeanen erg begaan zijn met de natuur en de biodiversiteit, dat zij klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zien als twee kanten van dezelfde medaille en dat zij verwachten dat de EU optreedt ter bescherming van de natuur. Als wij daar de solide wetenschappelijke onderbouwing die het IPBES later vandaag presenteert aan toevoegen, heeft de Commissie zowel een plicht als een mandaat om toe te werken naar een krachtig wereldwijd akkoord tegen 2020, voor de natuur en voor de mens."

Om enkele van de belangrijkste inzichten van de nieuwe Eurobarometer-enquête over biodiversiteit te geven:

De vertrouwdheid met het begrip "biodiversiteit" is toegenomen; meer dan 70 % van de Europeanen zegt ervan te hebben gehoord.

Lucht-, bodem- en waterverontreiniging, door de mens veroorzaakte rampen en klimaatverandering worden gezien als de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit. De mate waarin intensieve landbouw, intensieve bosbouw en overbevissing — veruit de belangrijkste oorzaken van het biodiversiteitsverlies — worden onderkend als grote gevaren voor de biodiversiteit neemt weliswaar toe, maar dat besef is nog niet volledig doorgedrongen.

Sinds de laatste Eurobarometer over biodiversiteit van 2015 is het inzicht van burgers in het belang van biodiversiteit voor de mens toegenomen. De overgrote meerderheid van de burgers is van mening dat het onze plicht is te zorgen voor de natuur (96 %) en dat de zorg voor de natuur essentieel is in de strijd tegen klimaatverandering (95 %). Er is ook een opvallende stijging in de percentages van respondenten die volledig beamen dat biodiversiteit onmisbaar is voor de productie van levensmiddelen, brandstoffen en geneesmiddelen (91 %) en die biodiversiteit en een gezond milieu belangrijk vinden voor onze economische ontwikkeling op lange termijn (92 %).

De meeste Europeanen zouden niet bereid zijn schade aan of vernietiging van natuur in beschermde gebieden bij economische ontwikkeling op de koop toe te nemen. Ten minste twee derde van de respondenten vindt natuurbeschermingsgebieden zoals die onder Natura 2000 zeer belangrijk voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten (71 %), bij het voorkomen dat waardevolle natuurgebieden op land en zee worden vernietigd (68 %) en om de rol van de natuur bij de levering van voedsel, schone lucht en water (67 %) veilig te stellen.

De meeste burgers vinden maatregelen op EU-niveau gelegitimeerd waar het gaat om biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Volgens respondenten zijn de belangrijkste maatregelen die de EU ter bescherming van de biodiversiteit kan nemen de compensatie van wat beschadigd is, om zo de natuur en de biodiversiteit te herstellen, en het beter informeren van burgers over het belang van biodiversiteit.

Achtergrond

Deze enquête is tussen 4 juni en 20 december 2018 in de 28 EU-lidstaten gehouden. Zo'n 27 643 respondenten uit verschillende sociale en demografische groepen werden thuis persoonlijk geïnterviewd in hun moedertaal.

Deze recentste enquête over de houding van de Europeanen tegenover biodiversiteit is opgezet om de standpunten van Europese burgers op het gebied van biodiversiteit en natuur en de bewustwording op dit gebied te onderzoeken. Zij volgt op een eerdere enquête over ditzelfde onderwerp die in oktober 2015 werd gepubliceerd (speciale EB 436). In dit verslag wordt een aantal trendvergelijkingen tussen de twee enquêtes gemaakt. Het doel van deze enquête was het onderzoeken van de bekendheid met het begrip "biodiversiteit", de opvattingen over wat de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit zijn, de opvattingen over wat de redenen zijn om biodiversiteitsverlies tegen te gaan, wat de EU moet doen om biodiversiteitsverlies te voorkomen, de bekendheid met het Natura 2000-netwerk, het belang dat wordt gehecht aan natuurbeschermingsgebieden en de houding ten opzichte van ontwikkelingen die deze gebieden kunnen schaden.

De resultaten van de Eurobarometer verschijnen op een cruciaal moment: biodiversiteitsverlies haalt wereldwijd de media en komt steeds prominenter op de internationale politieke agenda te staan. De eerste wereldwijde beoordeling op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten die straks wordt gelanceerd door het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) biedt middels een solide wetenschappelijke onderbouwing inzicht in de toestand van de biodiversiteit in de wereld en de mogelijkheden die de mensheid resten om een ecologische crisis te voorkomen. Eveneens vandaag zal tijdens de bijeenkomst van de ministers voor Milieuzaken van de G7 in Metz het Handvest van Metz inzake biodiversiteit worden aangenomen, waarmee het politieke engagement wordt versterkt om het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen en om tegen 2020, wanneer de volgende internationale biodiversiteitsconferentie in het kader van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit plaatsvindt, ten behoeve van de natuur en de mens een krachtig wereldwijd akkoord te sluiten.

Meer informatie

Eurobarometer-enquête 

Persbericht over de wereldwijde biodiversiteitsbeoordeling van het IPBES

 

Bron: © Europese Unie, [2019] – EP