12/11/2014

Vergroening van de fiscaliteit loont

Terug naar artikeloverzicht

Het verlagen van de belastingdruk op arbeid én het sturen van de consumptie en productie richting milieuvriendelijkere alternatieven kan voor milieuwinst en een nieuw groeipotentieel voor onze economie zorgen. Dat blijkt uit een studie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Door internalisering van de milieukosten in de prijs van producten en diensten, worden consumenten en producenten gemotiveerd om voor milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen.

België ontving al verschillende malen de aanbeveling van de Europese Commissie om werk te maken van een verschuiving van de belastingdruk op arbeid naar minder groeiverstorende belastingen zoals die op milieuschadelijke activiteiten, diensten en producten. Het Departement LNE liet daarom samen met het Departement Werk en Sociale Economie, het Departement Financiën en Begroting en de Studiedienst van de Vlaamse Regering de mogelijkheden voor het vergroenen van de fiscaliteit onderzoeken door het studiebureau Arcadis en CE Delft.

De studie onderzoekt het effect van de invoering van verschillende milieubelastingen en het aanwenden van deze inkomsten voor het verlagen van de loonkosten (RSZ-vermindering) of het verhogen van nettolonen (verlagen personenbelasting). De gemodelleerde scenario’s zijn steeds budgetneutraal. Zo werden een aantal milieubelastingen volledig gecompenseerd door een lastenverlaging van de personenbelasting of van de werkgeversbijdragen.

De economische, ecologische en sociale effecten van potentiële vergroeningsscenario’s werden in kaart gebracht. Naast de positieve milieu-impact hebben deze ingrepen steeds een licht positieve impact op het BBP en de werkgelegenheid. Het gaat telkens om een klein effect, maar toch zou een groene tax-shift enkele duizenden jobs kunnen creëren. Het is opvallend dat een verhoging van de nettolonen in de onderzochte scenario’s een positiever effect heeft op de tewerkstelling (via verhoogde consumptie) dan een verlaging van de loonkosten voor bedrijven. Tenslotte zorgt de verbeterde milieukwaliteit ook voor een positief welzijnseffect nl. een stijging van de Index for Sustainable Welfare (ISEW).

Download de volledige studie.

Bron : Persbericht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.