17/12/2008

Uitstoot broeikasgassen voor het eerst onder Kyotodoelstelling: 7% onder het niveau van 1990

Terug naar artikeloverzicht

Voor het vierde jaar op rij daalt de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Maar in 2007 ligt de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst onder het niveau van de Kyotodoelstelling. Om de Kyoto-doelstelling te halen moet Vlaanderen 5,2% minder CO2eq uitstoten in 2008-2012 in vergelijking met het referentiejaar 1990. Deze intussen structurele dalende trend leidt tot 7% minder uitstoot dan in 1990. Minister Crevits stelt vast dat de blijvende positieve trend aangeeft dat het gevoerde beleid haar vruchten afwerpt. Dit is een sterk signaal om de geleverde inspanningen door te trekken, onder meer op het vlak van rationeel energieverbruik. Mede doordat steeds meer huizen worden gesoleerd zijn de emissies bij de huishoudens voor het eerst in 17 jaar terug op het niveau van het referentiejaar 1990.

Voor het vierde jaar op rij daalt de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Maar in 2007 ligt de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst onder het niveau van de Kyotodoelstelling. Om de Kyoto-doelstelling te halen moet Vlaanderen 5,2% minder CO2eq uitstoten in 2008-2012 in vergelijking met het referentiejaar 1990. Deze intussen structurele dalende trend leidt tot 7% minder uitstoot dan in 1990. Minister Crevits stelt vast dat de blijvende positieve trend aangeeft dat het gevoerde beleid haar vruchten afwerpt. Dit is een sterk signaal om de geleverde inspanningen door te trekken, onder meer op het vlak van rationeel energieverbruik. Mede doordat steeds meer huizen worden gesoleerd zijn de emissies bij de huishoudens voor het eerst in 17 jaar terug op het niveau van het referentiejaar 1990.

De broeikasgasemissies zijn in de beschouwde periode gedaald tot 93% van de emissies in 1990[1]. Daarmee zet de dalende trend in Vlaanderen, gestart in 2004, zich verder. De globale vaststelling is dat de sterke daling van de uitstoot in 2007 samenvalt met een relatief sterke economische groei van 2,4% in Vlaanderen. Samen met de cijfers van de voorbije jaren wijst dit op een duidelijke ontkoppeling van beide.
 
Minister Hilde Crevits: "Het is nu vooral belangrijk dat we de geleverde inspanningen de volgende jaren doortrekken. In sommige sectoren kunnen en moeten we nog beter doen, met uitzicht op 2020. De grootste uitdagingen zijn de sectoren mobiliteit en gebouwen. De Europese normen voor de autoconstructeurs voor de nieuwe automodellen zullen er op termijn voor zorgen dat de uitstoot vermindert. Daarnaast nam ik het voorbije jaar een aantal ingrijpende energiebesparende maatregelen om de uitstoot door verwarming van gebouwen terug te dringen en dit zowel bij gezinnen als bij kantoren. Het resultaat hiervan zal de komende jaren duidelijk worden." 
 
Evolutie uitstoot broeikasgassen per sector
Een eerste analyse, toont dat de belangrijkste reducties in 2007 in bepaalde sectoren in belangrijke mate het gevolg zijn van beleidsrealisaties. De daling van de CO2-emissies in 2006 en 2007 is voornamelijk het gevolg van de verdere daling van de emissies door de industrie, de huishoudens alsook het stijgend aandeel van hernieuwbare energie.

  1. Huishoudens: Na de sterke stijging tot 2003 is er een afname van het energieverbruik en dus de CO2-emissies. De uitstoot van de huishoudens is in 2007 verder gedaald tot 12,1 miljoen ton CO2. Voor het eerst in 17 jaar zijn de emissies hiermee terug op hetzelfde niveau van het basisjaar 1990. Ten opzichte van 2006 is dat een vermindering met 5,5%. In vergelijking met het piekjaar 2003 bedraagt de daling van de emissies gerealiseerd in deze sector in deze legislatuur intussen zelfs 16% of 2,3 miljoen ton CO2.

    Het huishoudelijk verbruik daalde in 2007 verder met 4,1% ten opzichte van 2006. De daling van het residentile verbruik is in eerste instantie te danken aan een reductie van het brandstofverbruik (-5,4%). Maar ook de energiebesparende inspanningen van de gezinnen hebben een rol gespeeld in de daling van het verbruik. Dit blijkt ook uit de afname van het elektriciteitsverbruik met 1,7% tov 2006.

    Grafiek evolutie CO2-emissies huishoudens: klik hier voor bijlage.

  2. Elektriciteitsproductie: Een omslag van conventionele thermische elektriciteitscentrales (vnl. steenkool- en gascentrales) en afzonderlijke warmteproductie in diverse sectoren naar meer groene stroomproductie en een toename van opwekking van energie door WarmteKrachtKoppeling.

  3. Chemische industrie: De inzet van katalysatoren bij de salpeterzuurproductie heeft geleid tot een drastische afname ten opzichte van de uitstoot in 2005. Met de producent BASF werd eerder een convenant afgesloten om een stabiel investeringskader te creren.

  4. Transport: De uitstoot door de transportsector nam sinds 1990 sterk toe. De uitstoot stabiliseert zich nu en begint af te nemen door een vernieuwing van het wagenpark. Het verkeer op gewestwegen ligt in vergelijking met 1990 ongeveer 26% hoger en op autosnelwegen 43%.

  5. De landbouwsector vertoont sinds het midden van de jaren negentig een daling in de broeikasgasuitstoot, voornamelijk als gevolg van de daling van de veestapel. In de subsector van de glastuinbouw hebben verschillende maatregelen ervoor gezorgd dat de CO2-emissies uit energieverbruik afnamen.

[1] Deze cijfers zijn voorlopig en gebaseerd op de beschikbare data van de VMM, dd. 16 december 2008 en conform de internationale rapportagecriteria.

Bron : Persmededeling van Hilde Crevits, Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur