Tweede uitbreiding van natuurreservaat “Sint-Onolfspolder” te Dendermonde en Zele

Gepubliceerd op 22/01/2018

Op 18 december 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van het natuurreservaat “Sint-Onolfspolder” te Dendermonde en Zele.

De Minaraad heeft beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke diensten als hoofdfunctie.

Verder brachten de partners in de Minaraad volgende opmerkingen naar voor.

Boerenbond

Boerenbond onderschrijft het advies van het ANB met betrekking tot het visiegebied. Het herbevestigd agrarisch gebied moet daaruit geschrapt worden. Met betrekking tot het reservaat zelf wijst Boerenbond er op dat de voorstellen met betrekking tot de waterhuishouding geen impact mogen hebben op het omliggend gebied, dat landbouwgebied is en ook effectief in landbouwgebruik.

Boerenbond vraagt ten slotte te verduidelijken in welke mate de voorziene ontbossingen bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, gelet op de ligging buiten SBZ of actiegebied in een goedgekeurd SBP.  Er moet dan ook uitgeklaard worden of er dan al dan niet moet voldaan worden aan de bepalingen omtrent boscompensatie.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft geen toevoegingen op dit dossier.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat de indiening van het dossier en het plaatsbezoek al van meer dan zes jaar geleden dateert en de huidige situatie dus ongekend is. Landelijk Vlaanderen stelt bovendien dat de huurcontracten niet werden toegevoegd en er dus niet kan worden nagegaan of de eigenaar akkoord is met de opname van de percelen in een natuurbeheerplan met een looptijd van 27 jaar.

 

Tweede uitbreiding van natuurreservaat “Sint-Onolfspolder” te Dendermonde en Zele

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid