01/07/2012

Synthese van het Milieubeleidsplan 2011-2015

Terug naar artikeloverzicht

Om de vijf jaar wordt er een milieubeleidsplan opgesteld. De synthese geeft de essentie van het Milieubeleidsplan 2011-2015 weer. Ze biedt een overzicht van de langetermijndoelstellingen, de plandoelstellingen en de overheidsinterne doelstellingen. Daarnaast geeft ze via een kort overzicht van het thematische beleid en de verwijzingen naar de maatregelen (projecten) aan hoe de Vlaamse overheid haar doelstellingen wil bereiken. In deze synthese worden alle maatregelenpakketten vermeld, maar slechts een beperkt aantal komt uitvoerig aan bod. De primaire functie van het plan is het bevorderen van de doeltreffendheid, de efficiëntie en de interne samenhang van het milieubeleid op alle niveaus en terreinen. Daarnaast heeft een milieubeleidsplan ook een externe functie. Het plan is immers vastgesteld door de voltallige Vlaamse Regering en is dus een engagement van elke minister voor zijn/haar bevoegdheidsdomein.

 

Uitgever: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie