Seveso richtlijn : De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het gewijzigde samenwerkingsakkoord

Gepubliceerd op 03/02/2006

Vlaamse Regering in kort bestek - 3 februari 2006

Op voorstel van Vlaams minister Kris PEETERS:

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het gewijzigde samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Gewesten over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. De wijziging behelst de omzetting van een Europese richtlijn in Belgisch recht. De regering keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met dit samenwerkingsakkoord instemt. Het voorontwerp van instemmingsdecreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: persdienst Vlaamse regering

____________________________________________

Extra info :