Ruilverkaveling Schelde-Leie - Openbaar onderzoek van het plan art 70 - van 15 t.e.m. 29 januari 2018

Gepubliceerd op 10/01/2018

De steden Gent en Deinze en de gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth organiseren van 15 tot en met 29 januari 2018 een openbaar onderzoek over het plan art. 70 van de ruilverkaveling. Op het plan art. 70 worden de nieuwe, de af te schaffen en de te wijzigen wegen en waterlopen aangeduid. 

Inhoud van het plan

Wegen

De VLM, als secretariaat van het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, onderzocht de juridische status van de wegen in het ruilverkavelingsgebied. Hierbij baseerde de VLM zich op de atlassen van de buurtwegen, opgesteld rond het jaar 1841 en de latere wijzigingen.

Voor een aantal wegen is de huidige situatie verschillend van de plannen van de atlas van de buurtwegen. Het plan dat nu in openbaar onderzoek ligt, heeft voor deze wegen tot doel de huidige situatie juridisch te verankeren. Dit gebeurt in uitvoering van art.70 van de ruilverkavelingswet.

Het plan duidt 8,2 km nieuwe wegen aan. De meeste trajecten zijn nu al in gebruik genomen, maar hebben geen juridische basis of liggen op private gronden.

Daarnaast worden er 8,9 km buurt- of voetwegen afgeschaft. De meeste hiervan zijn nutteloos geworden. Het gaat bijvoorbeeld over buurtwegen die de E17 dwarsen en dus niet meer bruikbaar zijn. Ook enkele buurt- of voetwegen die geen interessante verbinding vormen, worden afgeschaft.

Het merendeel van de wegen, met een totale lengte van 102 km, worden op het plan aangeduid als "gedeeltelijk te wijzigen weg". Voor deze wegen is het mogelijk dat er een nieuwe rooilijn wordt bepaald.

Waterlopen

Dezelfde oefening gebeurde ook voor de waterlopen. Omdat er de afgelopen jaren nog een herinschaling  van de waterlopen gebeurde, worden er in het plan geen wijzigingen van de klassering van de waterlopen voorgesteld. Wel is het mogelijk dat het openbaar domein van de waterlopen wordt geactualiseerd in vergelijking met de atlas van de waterlopen van 1967, 1950 of 1877.

Vervolgtraject

Het goedgekeurde ruilverkavelingsplan voorziet nog meer nieuwe wegen dan nu te zien zijn op dit eerste plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Er zullen o.a. meer nieuwe landbouwontsluitingswegen en recreatieve verbindingen worden aangelegd dan nu te zien zijn op dit eerste plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen.

Zo worden er in de toekomst 13 km grazige bufferstroken aangelegd langs verschillende waterlopen in het ruilverkavelingsgebied. In een aantal van die bufferstroken zal het ook toegelaten zijn om te wandelen. Het gaat om delen van de Beerhofbeek, de Leebeek en de Moerbeek in Nazareth, de Twezebeekloop in Deinze, De Duivebeek en Kokersbeek in De Pinte en de Zwarte Kobensbeek en Toutefaisbeek op het grondgebied van Gent.

Daarnaast zullen er ook recreatieve verbindingen komen tussen de landbouwpercelen. De exacte ligging zal worden bepaald nadat de nieuwe kavels uitgetekend zijn.

In totaliteit komen er ruim 15 km nieuwe recreatieve verbindingen in het gebied.

Deze bijkomende ontsluitingswegen en recreatieve verbindingen zijn nu niet opgenomen in het eerste plan, maar worden aangeduid op het tweede plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen.

Na het afwerken van de ruilverkaveling zullen alle wegen in de ruilverkaveling behoren tot het openbaar domein van de gemeenten.

Openbaar onderzoek

Iedereen kan het plan inkijken van 15 januari 2018 tot en met 29 januari 2018 op de gemeentehuizen van Deinze, Gent, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth tijdens de openingsuren.

Bezwaren, opmerkingen of correcties kunnen tijdens deze periode worden meegedeeld per aangetekend schrijven aan de betrokken Colleges van Burgemeester en Schepenen.

Meer info over het project: doorklikken naar de projectfiche

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij