Richtlijnen watertoets vastgelegd

Gepubliceerd op 20/01/2006

Op voorstel van minister Kris PEETERS, Vlaams minster van openbare werken, van energie, van leefmilieu en natuur en van minister Dirk VAN MECHELEN, Vlaams minister van financin en begroting en ruimtelijke ordening heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit over de watertoets goedgekeurd. Het voorontwerp geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Deze beslissing is een verdere stap in de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid. Het voorontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de MinaRaad en de SERV.

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem voor de mens vervult. Bij bv. een verkavelingsvergunning of bouwvergunning zal de beslissingnemende overheid beoordelen of er risico's op wateroverlast bestaan, of de grondwaterlagen eventueel schade kunnen ondervinden enzovoort. Als er inderdaad sprake is van een nadelig gevolg zal die overheid een aantal voorwaarden opleggen om dit gevolg te voorkomen of te beperken, of het te herstellen of te compenseren. Als aan die voorwaarden niet kan worden voldaan en er bv. grote risico's op wateroverlast zijn, kan finaal beslist worden geen goedkeuring te verlenen aan de vergunningsaanvraag.

De richtlijnen uit het uitvoeringsbesluit zijn nodig om de watertoets bij vergunningen efficint en uniform te kunnen toepassen. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat de vergunningverleners via een aantal vragen, beslissingsbomen, eenvoudig te weten komen of een vergunningsaanvraag de watertoets doorstaat, dan wel een advies van de betrokken waterbeheerder aanbevolen is.

Via een geautomatiseerd instrument, aangeboden via het internet, kunnen de vergunningverleners de vragenlijst correct en snel invullen. Dit instrument wordt gekoppeld aan een afzonderlijk geoloket voor het kaartmateriaal dat nodig is voor de toepassing van de watertoets. "Om deze instrumenten continu verder te ontwikkelen, om de lokale overheden te ondersteunen inzake de watertoets en om de nieuwe adviestaken op Vlaams niveau uit te voeren, worden 9 extra personeelsleden aangeworven", besluit minister Peeters.

De minister heeft veel zorg voor de toepassing van het decreet met zo weinig mogelijk administratieve belasting. Daarom wordt in een voorafgaande toets van het gezond verstand voorzien. Deze toets laat de gemeentelijke ambtenaar toe om voor een vergunningsaanvraag waarbij op het eerste zicht duidelijk is dat er geen schadelijk effect is op het watersysteem, geen beslissingsbomen moeten doorlopen worden.

Het voorontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de MinaRaad en de SERV.

Bron: persdienst Vlaamse regering

______________________________________

Extra info :  Cordinatiecommissie Integraal Waterbeleid