30/08/2019

Project "2270": "Turnhout: RWA-as Turnhout-Oost" - definitief onteigeningsbesluit en aanverwante documenten

Terug naar artikeloverzicht

Bekendmaking

Ministerieel besluit houdende een definitief onteigeningsbesluit tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Turnhout

Nr. 22720 ONT

Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 5 augustus 2019 zal de onmiddellijke onteigening plaatsvinden door het Vlaamse Gewest, dit in het kader van de opdracht aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, bij wie woonstkeuze wordt ge­maakt, van de ondergrond van de percelen gelegen op het grondgebied van de stad Turnhout en in blauwe kleur (zijnde 10m² van het perceel kadastraal gekend als Turnhout, afdeling 2, sectie N, nummer 193D, 114m² van het perceel kadastraal gekend als Turnhout, afdeling 2, sectie N, nummer 192E, 404m² van het perceel kadastraal gekend als Turnhout, afdeling 2, sectie N, nummer 193C ) zijn aangeduid op het aangehechte onteigeningsplan nummer 22720/1/12-3-8.1/1 met revisie 5 van 9 januari 2019, dat deel uitmaakt van het tracé van de in artikel 1 genoemde werken, dit met toepassing van de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van  24 februari 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Iedere belanghebbende kan, binnen een termijn van 45 dagen, dewelke ingaat de dag na kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid