06/04/2020

OVAM-noodbesluit coronavirus van toepassing vanaf 27 maart 2020

Corona-Impact_bodem_figuur
Terug naar artikeloverzicht

Voluit luidt de titel van het besluit: 'Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving'.

Dit besluit is voor de bodemaspecten vooral ingegeven door het feit dat het organiseren van een openbaar onderzoek of het ter inzage leggen van documenten bij de gemeenten door de bestaande maatregelen (o.a. verbod op niet-essentiële verplaatsingen, “social distancing”-regels) erg moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. In die zin is het vergelijkbaar met het besluit wat de Vlaamse regering op 24 maart al heeft genomen in verband met de omgevingsvergunning.

Voor het bodemluik zijn vooral de artikelen 2, 3, 4 en 9 van belang. Hierbij een overzicht van de voornaamste bepalingen:

1. Verlenging van d termijn voor uitspraak over het bodemsaneringsproject

De termijn van negentig dagen (of 150 dagen als de MER-procedure wordt gevolgd) waarbinnen de OVAM zich uitspreekt over de conformiteit van het bodemsaneringsproject wordt verlengd met dertig dagen. Dit geldt zowel voor de bodemsaneringsprojecten waarvoor de procedure is gestart voor 27 maart en waarvoor nog geen uitspraak is gedaan en voor de bodemsaneringsprojecten die de OVAM nog ontvangt. Voor alle duidelijkheid: voor de beperkte bodemsaneringsprojecten verandert er niets.

In de procedure die leidt tot de conformverklaring van een bodemsaneringsproject moet in veel gevallen namelijk een openbaar onderzoek worden georganiseerd (zie ook 3/). Door de civiele noodsituatie kan het openbaar onderzoek niet meer op een volwaardige wijze worden gehouden. De opschorting van het openbaar onderzoek tot 24 april 2020 is verantwoord. Daar de uitspraak over het bodemsaneringsproject rekening houdt met de resultaten van het openbaar onderzoek is de termijn van de beslissing over de conformiteit dus verlengd.

2. Verlenging van de termijn voor indiening van een beroep tegen een conformiteitsattest

De personen die aangewezen zijn op de bekendmaking van de beslissing via aanplakking, hebben een termijn van 30 dagen om beroep in te dienen. Deze termijn wordt met 30 dagen verlengd.  

3. Openbare onderzoeken worden geschorst en verdergezet na 24 april

De openbare onderzoeken die bij de gemeenten op 27 maart al lopen, worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken door de gemeenten kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

4. Bekendmaking en ter inzage legging van het conformiteitsattest geschorst en verdergezet na 24 april

De periode van bekendmaking en van de ter inzage legging door de gemeenten van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject wordt geschorst en verdergezet na 24 april 2020. Dit heeft zowel betrekking op lopende dossiers als nieuwe dossiers. Dit geldt dus ook voor de beperkte bodemsaneringsprojecten.

5. Termijnverlengingen en einddata kunnen later door de minister nog worden verlengd

Mogelijk kunnen er ook na 24 april nog problemen zijn bij de organisatie van openbare onderzoeken en het ter inzage leggen van documenten. Daarom zal de minister (en dus niet de Vlaamse regering) in een later stadium alle termijnen nog kunnen verlengen en de data aanpassen. De OVAM zal dat dan communiceren via haar website.

Meer info

Raadpleeg corona-impact op bodemsaneringsprojecten

 

zie ook: Corona-impact: veelgestelde vragen

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid