05/04/2013

Onderzoek naar recyclagecertificaten als vernieuwend economisch instrument voor het afval- en materialenbeheer

Terug naar artikeloverzicht

In het kader van een beleidsadvies voor de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) bestudeert dit rapport de haalbaarheid en mogelijke effecten van een eventuele
invoering van Vlaamse recyclagecertificaten. Recyclagecertificaten zouden moeten helpen om de recyclage van reststromen (of specifieke fracties ervan) te bevorderen ten opzichte van
andere toepassingen die lager in de afvalhiërarchie staan, namelijk nuttige toepassing en verwijdering.

De studie spitst zich toe op drie reststromen die door de OVAM gekozen werden na een vooronderzoek, namelijk:

  • Shredderresidu
  • Harde plastics (= hard plastic afval)
  • Restafval

De studie bestaat uit twee onderdelen. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie bespreekt het eerste onderdeel een aantal kernbegrippen en randvoorwaarden en de voor- en nadelen van
vijf verschillende economische instrumenten die relevant zijn voor de mogelijke toepassing van recyclagecertificaten. Geïmplementeerde mechanismen uit binnen- en buitenland lichten de
beschrijving toe. Dit eerste onderdeel heeft niet de bedoeling om alle bestaande toepassingen van certificatensystemen exhaustief op te lijsten, maar helpt om de mogelijke toepassing van
economische instrumenten voor afval te kaderen. Op basis van dit eerste onderdeel wordt de onderzoeksscope vernauwd, en worden twee van de vijf economische instrumenten verder
onderzocht in het tweede onderdeel.

Het tweede onderdeel werkt de economische instrumenten verder uit voor de drie betrokken reststromen. Per reststroom onderzoekt deze studie verschillende scenario’s voor implementatie
van recyclagecertificaten. Gezien Vlaanderen reeds een vooruitstrevend afval- en materialenbeleid heeft, wordt ook de complementariteit van recyclagecertificaten met bestaande
beleidsinstrumenten geëvalueerd.

Vlaanderen is een kleine regio in een groeiende Europese afvalmarkt waarbij internationale reststromen steeds belangrijker worden. We houden bij dit onderzoek daarom ook rekening met
de mogelijke impact van recyclagecertificaten op het concurrentievermogen van de Vlaamse afvalverwerkers en de wettelijke beperkingen binnen het Europees kader.

Het slothoofdstuk vat tenslotte de belangrijkste beleidsconclusies samen.

Rapport downloaden [PDF - 1.36 MB]

Bron : OVAM