08/04/2019

Ministerraad van vrijdag 05 april 2019

Terug naar artikeloverzicht

‘VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
 
In het kader van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, en na onderhandelingen met het VESOC en met de Verenigde Verenigingen, keurt de Vlaamse Regering definitief ‘VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’ goed, waarbij dit voorstel nog geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt. Het gaat om doelstellingen voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap. 
 

 

Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans, minister Jo Vandeurzen en minister Koen Van den Heuvel
 
Het besluit over het algemeen waterverkoopreglement beschrijft de rechten en plichten van exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, rioolbeheerders en klanten. Op basis van overleg tussen de exploitanten, rioolbeheerders, de Vlaamse Milieumaatschappij en de klankbordgroep Algemeen Waterverkoopreglement zijn een aantal punten geselecteerd om de bestaande regelgeving te verbeteren of verduidelijken. Het gaat onder meer over de opvolging van wanbetaling, de afsluitprocedure, de minnelijke schikkingsregeling, de overname en de keuring. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor, na adviezen van de SERV, van de Minaraad en van de WaterRegulator, opnieuw principieel enkele besluiten. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  
 

 

Meerwaarderegeling onteigeningsvergoeding

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel
 
Volgens het toekomstige artikel 4.3.8, §2, van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, zoals voorzien in het decreet van 8 december 2017 dat diverse bepalingen wijzigt rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, kan bij onteigening minstens rekening worden gehouden met de meerwaarde die voortvloeit uit handelingen die nodig zijn om gebouwen in goede staat van onderhoud te bewaren, zoals onderhoudswerken, vergunde stabiliteitswerken of vergunde verbouwingen binnen het bestaande bouwvolume. Ook de meerwaarde van andere handelingen dan deze gericht op goed onderhoud en interne verbouwingen kan eventueel (deels) meegenomen worden in de vergoeding. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat zowel de inwerkingtreding van de decretale wijziging ter zake regelt als de kwestie of en in welke mate rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen die worden uitgevoerd binnen een reservatiestrook. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

 

vzw de Rand: investeringen energiebesparende maatregelen

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering besliste in 2012 tot oprichting van het Vlaams Klimaatfonds om de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2020 te kunnen behalen. Via het Vlaams Klimaatfonds stelt de Vlaamse overheid investeringssubsidies ter beschikking voor energiebesparende investeringen in bestaande gebouwen. De Vlaamse Regering keurt in dit kader nu de gebouwschiloptimalisatie goed van zes gemeenschapscentra van het EVA vzw 'de Rand', en kent daarvoor middelen toe uit het Klimaatfonds ten belope van 3,5 miljoen euro. Hiermee moet een zo hoog mogelijke energie- en CO2-besparing bereikt worden voor de gebouwen die ter beschikking staan van de vzw 'de Rand'. Er wordt gestart met het isoleren van de daken, waarna in een tweede fase kan gestart worden met gevelisolatiewerken ten belope van het resterende saldo van de subsidie. 
 

 

Ontwikkeling en financiering van TERRA: energie- en patrimoniumdatabank van de publieke sector

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het behalen van de EU-reductiedoelstellingen voor 2030 wordt een grote uitdaging. Het belang van de publieke sector daarbij is groot, zowel omwille van de omvang als door de voorbeeldfunctie. Door vanuit het principe van open data gegevens breed ter beschikking te stellen, krijgen marktpartijen de kans om via innovatieve oplossingen bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Via de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams Energiebedrijf nv (VEB) kan de VEB de publieke sector helpen om hun voorbeeldrol op te nemen. Om deze taak te vervullen, is gestructureerde informatie nodig over het energieverbruik van de publieke sector. Het VEB werkt daarvoor samen met het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energieagentschap, en wil dit platform nu verder uitbouwen in het kader van zijn missie. De Vlaamse Regering keurt daarvoor nu de verdere ontwikkeling en financiering vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie goed van TERRA, de energie- en patrimoniumdatabank van de Vlaamse publieke sector.  
 
 

 

Beëindiging brownfieldconvenant 81. Brugge - Den Indruk

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zg. ‘brownfields’). In dit  kader beslist de Vlaamse Regering tot beëindiging van het brownfieldconvenant 81. Brugge - Den Indruk omdat de doelstellingen zijn gerealiseerd.
 

 

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 11. Herinrichting militair domein Kievermont

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet voorziet een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant sluiten met de Vlaamse Regering, die rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Wijzigingen aan het convenant kunnen via een addendum. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum goed aan het Brownfieldconvenant 11. Herinrichting militair domein Kievermont, met het oog op ondertekening en sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het addendum verlengt de duurtijd van het Brownfieldconvenant met 10 jaar tot 6 juni 2029. 
 

 

Convenant VITO

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant goed met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor de periode 2019-2023. De Vlaamse minister bevoegd voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid zal het convenant ondertekenen. 
 

 

IMEC: toekenning steun project Internet of Water

Op voorstel van minister Philippe Muyters en minister Koen Van den Heuvel

Op Vlaams niveau wordt in het kader van de droogtecoördinatie nagedacht over structurele maatregelen om tot een duurzaam Vlaams waterbeheer te komen, dat kan inspelen op de uitdagingen die voor ons liggen. In dit verband kent de Vlaamse Regering een subsidie van 9,7 miljoen euro toe aan IMEC, IMEC-NL, VITO, Aquafin, De Watergroep en VMM voor het project Internet of Water. Het project wil een basis meet- en beheerinfrastructuur ontwikkelen die bijdraagt aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves en kan dienen als ondersteuning bij het uitzetten van toekomstig waterbeleid. Het project past binnen de ambitie en visie 2050 van de Vlaamse Regering voor een robuust watersysteem. 

 

Erkenning regelluwe zones voor energie

Op voorstel van minister Lydia Peeters
 
In de Vlaamse context is een regelluwe zone een proeftuin om te experimenteren met innovatieve technieken of praktijken, zonder hinder van de generieke regelgeving die van toepassing is. In het Energiedecreet is zo een kader voorzien voor het erkennen van regelluwe zones voor energie. Het decreet voorziet ook dat de Vlaamse Regering de procedure en voorwaarden voor de aanvraag, voor de erkenning en voor de schorsing of intrekking van de erkenning als regelluwe zone vastlegt. Om dit te realiseren, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, nu definitief het Energiebesluit, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie. 
 
 

 

Garanties van oorsprong voor (groene) gas, warmte en koude

Op voorstel van minister Lydia Peeters
 
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit dat een systeem invoert van garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet hierover, dat weer kadert in de Europese richtlijn om garanties van oorsprong uit te reiken voor de productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen ('groen gas'), en voor de productie van warmte of koude door middel van hernieuwbare energiebronnen ('groene warmte' of 'groene koude'). De verkoop van 'groen gas', 'groene warmte' en 'groene koude' is enkel mogelijk als hiervoor garanties van oorsprong worden geleverd, om te vermijden dat dezelfde hoeveelheid groene energie dubbel geclaimd wordt door verbruikers. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

 

Ondersteuning lokaal energiebeleid

Op voorstel van minister Lydia Peeters
 
In de conceptnota 'Vlaamse Energievisie' wordt onder meer aandacht besteed aan het belang van co-creatie en het laten groeien van de energietransitie van onder uit, via lokale projecten. De energietransitie kan niet enkel worden getrokken door de overheid en de energiesector. Het gaat om een systeemtransitie wat betekent dat ook de inzet en het engagement van burgers en bedrijven nodig is om deze transitie tot een goed einde te kunnen brengen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het project 'Ondersteuning lokaal energiebeleid'. Er wordt een overheidsopdracht uitbesteed voor de oprichting van een projectorganisatie die deze ondersteuning van het lokaal energiebeleid voor steden en gemeenten vorm moet geven. De Vlaamse Regering keurt het bijbehorende bestek en de gunningsprocedure goed. Voor het project wordt 3 miljoen euro voorzien uit het Energiefonds. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal het bestek in de markt plaatsen via een Europese Mededingingsprocedure met onderhandeling voor diensten.
 

 

Optimalisatieprogramma 2020-2024 bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De bovengemeentelijke of gewestelijke opdracht in de waterzuivering omvat het opnemen van het door de gemeenten ingezamelde afvalwater en het transport hiervan naar een zuiveringsinstallatie, waar het overeenkomstig de opgelegde normen wordt gezuiverd. Ook de instandhouding en de optimalisatie van het bovengemeentelijke collectorennetwerk behoren tot het takenpakket van Aquafin. In dit kader beslist de Vlaamse Regering het investeringsbudget voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur voor het programmajaar 2020 vast te stellen op 230 miljoen euro, waarvan 130 miljoen euro in het kader van het lokaal pact met de gemeenten. Ze keurt meteen ook het 'Optimalisatieprogramma 2020-2024: Ontwerp van Investeringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur binnen het Vlaamse Gewest' goed, en stelt 50 miljoen euro ter beschikking voor de overloop van het investerings- en het renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009. De uitvoering van het Optimalisatieprogramma 2020 wordt opgedragen aan de nv Aquafin. De bevoegde minister wordt gemandateerd om bij de eerstvolgende subsidiëringsprogramma’s (in voorafname) de technisch afscheidbare dienstrioleringen principieel op te nemen op het volgende Optimalisatieprogramma 2021.
 
OP2020 Aquafin - nota                                                                                        OP2020 Aquafin - bijlage
 

 

Landinrichtingsproject Water-Land-Schap

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft in 2013 een toekomstverkenning uitgewerkt voor de Vlaamse open ruimte. Het resultaat van deze toekomstverkenning is het Open Ruimte Offensief, bestaande uit zes toekomstvisies. Een van deze toekomstvisies focust op het zoeken naar slimme combinaties tussen de wateropgaven voor landbouw en landschap in landelijke gebieden binnen het verstedelijkte Vlaanderen. Als eerste programma om deze toekomstvisie te verwezenlijken, wordt het programma Water-Land-Schap uitgewerkt. Het is een nieuwe methodiek om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen, in nauwe samenwerking met alle gebruikers van het gebied. In oktober 2017 is een projectoproep gelanceerd naar lokale initiatieven voor het programma Water-Land-Schap. In de 14 deelgebieden die het hoogst scoorden zal gebiedsspecifiek aan de slag gegaan worden met maatregelen die het doel van dit landinrichtingsproject nastreven. De Vlaamse Regering keurt in dit kader het besluit goed tot instelling van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 
 

 

Wijziging landinrichtingsbesluit: verduidelijking bevoegdheden en taakverdeling

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Het Landinrichtingsdecreet voorziet dat een administratieve overheid, om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma of een beheervisie te realiseren, een beheersovereenkomst kan sluiten met gebruikers van een grond. Daarnaast voorziet het Landinrichtingsdecreet ook in een jaarlijkse dienstenvergoeding voor een gebruiker en in het inzetten van de instrumenten via een beheervisie. De regels over het toepassen van de beheersovereenkomsten, de dienstenvergoedingen en de inzet van deze instrumenten via een beheersvisie zijn uitgewerkt in het besluit van 6 juni 2014 over de landinrichting. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat dit besluit verduidelijkt op het vlak van bevoegdheden en taakverdeling tussen de bestuurlijke niveaus betrokken bij de inrichting van de open ruimte, en op het vlak van voorwaarden voor de begunstigden. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.
 
Wijziging landinrichtingsbesluit - nota                                                              Wijziging landinrichtingsbesluit - BVR
 

 

Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De Vlaamse Regering stelde het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel vast op 13 juli 2018. Het project wil het projectgebied Scherpenheuvel-Zichem inrichten als onthaalpoort voor het gebied de Merode; de verbondenheid versterken met de reeds ingerichte onthaalpoorten van Averbode, Herselt en Gerhagen; de relatie versterken tussen de kern van Scherpenheuvel als bedevaartsoord en de omgeving van Zichem voor de zachte recreant; en 7 landschappelijk en ecologisch waardevolle bedevaartswegen realiseren. De Vlaamse Regering wijzigt nu bijlage 3 bij het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel, om het financieringsplan aan te passen aan de geactualiseerde raming van de kostprijs van een aantal maatregelen voor verhardingen, voorbereidende werken en groenaanplantingen. 
 

 

Omzetting van de Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de bijlagen bij titel II van haar besluit met de algemene en sectorale bepalingen voor milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over  de Milieuvergunning (VLAREM), voor wat de omzetting betreft van de Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten. Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn rond industriële uitstoot: de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPVB) richtlijn. De BBT-conclusies vormen het ijkpunt voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Met de omgevingsvergunning en door de invoering van titel III van het VLAREM verzekert de Vlaamse overheid dat GPBV-installaties de best beschikbare technieken toepassen.
 
Omzetting BREF LVOC - nota                                                                             Omzetting BREF LVOC - BVR
Omzetting BREF LVOC - bijlage                                                                          Omzetting BREF LVOC - advies
 

 

Actieplan Droogte en Overstromingen 2019-2022

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel
 
De uitzonderlijke zomer van 2018 confronteerde ons met de realiteit van de klimaatverandering. De Vlaamse Regering engageerde zich tot een structureel plan tegen waterschaarste en wateroverlast. Ze keurt daarom nu het Actieplan Droogte en Overstromingen 2019-2021 goed, zonder enig financieel of budgettair engagement. Het gaat om een kortlopend actieplan, als aanvulling bij de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Op die manier wil de Vlaamse Regering quick wins realiseren voor de nodige juridische, maatschappelijke en technologische omkadering van de structurele aanpak in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en de daarvoor noodzakelijke kennisonderbouwing. De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en waterbeleid zal een plan van aanpak en de bijbehorende middelenraming opmaken om deze acties uit te voeren. 
 
Actieplan droogte wateroverlast - nota                                                               Actieplan droogte wateroverlast - bijlage
 

 

Wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft

Op voorstel van Vlaams Parlement
 
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft. Dit wijzigingsdecreet werd op 27 maart 2019 door het Vlaams Parlement aangenomen.
 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 5 april 2019