Lancering van nieuw platform voor cleantech in Gentse regio

Gepubliceerd op 20/05/2016

De Cleantech Cluster Regio Gent werd gelanceerd. De partners engageren zich om de Gentse regio uit te bouwen tot een actief cleantech ecosysteem, een sectoroverschrijdende aanpak op het vlak van energie, materialen, water en mobiliteit.

Cleantech zijn producten, diensten en processen, die op basis van innovatieve concepten en technologieën, zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen en de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Tal van bedrijven, kennisinstellingen, overheden, middenveldorganisaties en burgers uit de Gentse regio kiezen resoluut voor dit pad van de toekomst.

De regio Gent beschikt over mooie troeven om een duurzame cleantech cluster uit te bouwen: er zijn tal van industriële cleantech activiteiten aanwezig, er is heel wat kennis rond cleantech, de lokale en regionale overheden streven naar een duurzame, innovatieve economie en er zijn diverse initiatieven van onderuit om de milieu-impact te verminderen.

Toch zijn er nog heel wat uitdagingen. In vergelijking met andere steden die inzetten op cleantech, heeft Gent nog heel wat groeipotentieel. De coördinatie tussen de verschillende actoren kan beter, en randvoorwaarden om te kunnen groeien zoals financiering, geschikt personeel vinden, netwerking, promotie en de structurele ruimtelijke inbedding kunnen nog versterkt worden.

Concrete doelstellingen

De verschillende partners van de Cleantech Cluster Regio Gent hebben daarom enkele concrete doelstellingen naar voor geschoven. De Stad Gent, het Havenbedrijf Gent, de Universiteit Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en i-Cleantech Vlaanderen willen de Regio Gent internationaal bekend maken als belangrijke speler in de Vlaamse cleantech cluster; ze willen een cleantech community uitbouwen, ze willen werken aan de randvoorwaarden zoals ruimte, financiering en talent; ze willen kennis omzetten in concrete business cases en inzetten op vraaggestuurde kennisontwikkeling.

Maatschappelijke uitdagingen

De Cleantech Cluster Regio Gent kan een antwoord bieden aan enkele uitdagingen waar de regio Gent voor staat zoals de daling van de stedelijke en industriële CO2-uitstoot, een lager energieverbruik en de lokale productie van hernieuwbare energie. De cluster kan ook mee nadenken over uitdagingen op vlak van mobiliteit en werk maken van de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie waarbij afvalstromen worden ingezet als grondstoffen.

Ambitie

De ambitie is duidelijk: tegen 2030 blinkt de regio Gent uit als een robuust en veerkrachtig cleantech ecosysteem. Een duurzaam gebruik van energie, materialen, water en een duurzame mobiliteit is de gangbare norm. Zowel bedrijven als het stedelijke weefsel zijn doordrongen van innovatieve, duurzame concepten en technologieën. Als hoogwaardige cluster trekt de regio Gent nieuwe bedrijven aan.

De zes partners bundelen, met het oog op de uitbouw van de Cleantech Cluster Regio Gent, hun krachten in een informeel cleantech platform. Elke partner engageert zich om, vanuit zijn eigen specialisatie, hieraan actief en resultaatgericht mee te werken.

Partners

  • De Stad Gent trekt de kaart van het behoud, de vernieuwing en de verduurzaming van de bedrijvigheid, gaat voor een klimaatneutrale stad in 2050 en, op het vlak van mobiliteit, voor een leefbaar en bereikbaar Gent.
  • Het Havenbedrijf Gent ambieert ‘een samen groeien naar duurzame welvaart’, zowel vanuit een maatschappelijk, ruimtelijk als economisch perspectief.
  • De Provincie Oost-Vlaanderen zet vanuit een Europese en internationale context de regionale bakens voor een slimme specialisatiestrategie uit en streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen zoekt naar ruimte om duurzaam te ondernemen. Ze ondersteunt innovatieve economische clusters en projecten in de biogebaseerde economie, energie-efficiëntie, duurzaam bouwen en duurzame logistiek.
  • De Universiteit Gent is actief in onderzoek, onderwijs en dienstverlening in cleantech. Ze integreert deze academische activiteiten in de maatschappelijke en stedelijke context.
  • i-Cleantech Vlaanderen brengt de verschillende actoren samen om cleantech een concreet gezicht te geven, als stapsteen voor de overgang naar een duurzame economie.

Bron: © 2016 Universiteit Gent