Kapitaalmarktenunie: Commissie verheugd over akkoord over regels voor informatieverschaffing over duurzame beleggingen

Gepubliceerd op 08/03/2019

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de EU-lidstaten vandaag hebben bereikt over nieuwe regels inzake informatieverschaffingsvereisten in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.

De overeengekomen regels zullen de verschaffing van informatie door producenten van financiële producten en financiële adviseurs aan eindbeleggers versterken en verbeteren. Deze regels, die voor het eerst in mei 2018 door de Commissie zijn voorgesteld als onderdeel van het actieplan voor duurzame financiering en de kapitaalmarktenunie, maken integraal deel uit van de inspanningen van de EU, in het kader van de EU-agenda voor duurzame ontwikkeling en de agenda voor koolstofneutraliteit, om financiering te koppelen aan de behoeften van de reële economie. Zij ondersteunen ook de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties van 2012 en de streefdoelen van de klimaatovereenkomst van Parijs van 2016.

De nieuwe verordening bepaalt hoe financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs ecologische, sociale of bestuurlijke risico's en kansen in hun processen moeten meenemen, als onderdeel van hun plicht om in het belang van de klant te handelen. Zij stelt ook uniforme regels vast voor de wijze waarop deze financiëlemarktdeelnemers beleggers moeten informeren over het feit dat zij ecologische, sociale of bestuurlijke risico's meenemen. Op die manier pakt zij informatieasymmetrieën in verband met duurzaamheidskwesties tussen eindbeleggers en financiëlemarktdeelnemers of financiële adviseurs aan. De beschikbaarheid van informatie is cruciaal voor het meenemen van risico's in verband met de impact van ecologische, sociale of bestuurlijke gebeurtenissen op de waarde van beleggingen, bijvoorbeeld bij activa die zich in overstromingsgevoelige gebieden bevinden. De verordening vereist ook, om de duurzaamheid van beleggingen te waarborgen, informatieverschaffing over negatieve impact op ecologische, sociale of bestuurlijke zaken, zoals bij activa die water vervuilen of biodiversiteit verwoesten. 

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor de Euro en Sociale Dialoog, ook belast met Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: "De EU zet zich volledig in voor de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en neemt het voortouw in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Dankzij het akkoord van vandaag zorgen wij ervoor dat het financiële systeem naar dit doel toewerkt. De nieuwe regels over informatieverschaffing zullen beleggers en burgers in staat stellen beter geïnformeerde keuzes te maken, zodat hun geld verantwoordelijker wordt gebruikt en duurzaamheid ondersteunt".

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "De Overeenkomst van Parijs is een geweldige kans voor beleggingen. We moeten die kans grijpen. Het akkoord van vandaag zal de financiële sector van Europa helpen een leidende wereldwijde positie in te nemen als bestemming van beleggingen in groene technologieën." 

De nieuwe verordening is opgebouwd rond drie hoofdpijlers:

  1. Eliminatie van greenwashing (ongefundeerde of misleidende beweringen over duurzaamheidskenmerken en -voordelen van een beleggingsproduct) en sensibilisering van de markt voor duurzaamheidskwesties;
  2. Regelgevingsneutraliteit: de regels voeren een informatieverschaffingstoolbox in die door de verschillende financiële marktdeelnemers op dezelfde manier moet worden toegepast. De drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), en met name het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten, zullen zorgen voor verdere convergentie en harmonisatie van de informatieverschaffing in alle betrokken sectoren.
  3. Gelijk speelveld: de verordening geldt voor de volgende financiëledienstensectoren: i) beleggingsfondsen; ii) verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (levensverzekeringsproducten met beleggingscomponenten die beschikbaar zijn als individuele retaillevensverzekeringen en als groepslevensverzekeringen); iii) particuliere en bedrijfspensioenen, iv) beheer van individuele beleggingsportefeuilles; en v) zowel verzekerings- als beleggingsadvies.

Achtergrond

De EU en regeringen over de hele wereld hebben zich geëngageerd voor de doelstelling van een duurzamere economie en samenleving toen zij de Klimaatovereenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN goedkeurden. De EU maakt nu al een verschil dankzij het klimaat- en energiekader van de EU voor 2030, de energie-unie, het actieplan circulaire economie en de uitvoering door de EU van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Om te komen tot duurzamere groei, moet iedereen in de samenleving daartoe bijdragen. Het financiële stelsel is daarop geen uitzondering. Om particulier kapitaal naar duurzamere investeringen te heroriënteren, moet een grootscheepse herbezinning plaatsvinden op de wijze waarop ons financiële stelsel functioneert. Dit is noodzakelijk als de EU meer duurzame economische groei wil ontwikkelen, de stabiliteit van het financiële stelsel wil garanderen en meer transparantie en langetermijndenken in de economie wil stimuleren.

Op 24 mei 2018 heeft de Commissie een reeks wetgevingsmaatregelen gepresenteerd als vervolg op het eerste EU-actieplan voor de financiering van duurzame groei ooit. De vandaag overeengekomen maatregelen maken deel uit van dat pakket, samen met de EU-regels voor de instelling van benchmarks voor koolstofarme investeringsstrategieën die op 25 februari door het Europees Parlement en de lidstaten zijn overeengekomen. De Commissie werkt samen met de medewetgevers aan een akkoord over het resterende deel van het pakket: het Commissievoorstel tot vaststelling van een uniform EU-classificatiesysteem ("taxonomie") voor duurzame economische activiteiten.

 

Bron: © European Union, 1995-2019