Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Gepubliceerd op 07/06/2002

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt principieel een voorontwerp van decreet goed dat instemt met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaanse-Euraziatische trekkende watervogels (Den Haag, 29 oktober 1999). Die overeenkomst is qua geografische reikwijdte de belangrijkste die tot nu toe in dit kader werd afgesloten. Het voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na advies van de Raad van State verfijnt de Vlaamse regering definitief de wetgeving op de bescherming van vogels in Vlaanderen. Door deze wijziging wordt het verbod op het vervoer, de verkoop en het in bezit hebben van uitheemse vogels uitgebreid tot alle 'gemakkelijk herkenbare delen van deze vogels of uit deze vogels verkregen producten, evenals hun eieren'.

* * *

Openbare bossen zijn bossen waarvan een publiekrechtelijke rechtspersoon (mede-)eigenaar is.  Het Bosdecreet bevat een aantal bepalingen inzake openbare bossen.  De Vlaamse regering keurde medio vorig jaar principieel drie uitvoeringsbesluiten bij deze decretale bepalingen goed.  Ze bepalen volgens welke modaliteiten hout uit de hand verkocht kan worden, de werkwijze en voorwaarden bij openbare verkopingen van hout, en de uniformiteit van de kapvergunning in heel Vlaanderen.  Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering deze uitvoeringsbesluiten nu definitief goed.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Met het oog op de bespreking in het Vlaams Parlement bepaalt de Vlaamse regering haar standpunt inzake het voorstel van decreet van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Jos De Meyer, Jan Loones, Gisle Gardeyn-Debever, Gerald Kindermans, Riet Van Cleuvenbergen en Jef Van Looy, houdende invoeging van een artikel in het decreet betreffende de organisatie van Ruimtelijke Ordening. Het beoogt de invoering van een schaderegeling voor de omvorming van een agrarische bestemming in een groene bestemming of van een bestemming agrarisch of landschappelijk waardevol agrarisch naar een bestemming agrarisch met ecologische of bijzondere waarde. De eigenaar krijgt recht op een planschadevergoeding en een vergoeding voor het exploitatieverlies, de pachter op een schadevergoeding bij de beindiging van de pacht.