Groen licht voor natuurinrichtingsproject Torfbroek

Gepubliceerd op 28/03/2017

Op 2 maart 2017 stelde minister Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu, formeel het natuurinrichtingsproject Torfbroek in. Zo maakt de Vlaamse overheid middelen vrij om deze unieke parel te versterken.

n 2016 stelde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een haalbaarheidsrapport op in nauw overleg met haar belangrijkste partners in het gebied, met name het agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur. Op basis van dit rapport, gaf minister Schauvliege groen licht voor uitvoering.

Het Torfbroek behoort ondanks haar bescheiden oppervlakte van 46 hectare tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Als restant van een uitgestrekt -en voor de lage landen uniek- moeras, gevoed door zeer kalkrijk grondwater, ontsnapte het in de jaren '30 maar net aan een verkaveling van het gebied. In 1981 werd Torfbroek het eerste erkende natuurgebied van België. Grote open waterplassen en een herkenbare kleinschalige perceelstructuur van vroegere beemden vormen een fraai landschappelijk geheel.  Het gebied herbergt een aantal unieke vegetaties van zeldzame hooilanden (o.m. blauwgraslanden), trilvenen en kalkmoeras, rietvelden en openwater (o.m. kranswiervegetaties) met verschillende plantensoorten op hun laatste groeiplaats in Vlaanderen.

Met de instelling van dit natuurinrichtingsproject maakt de Vlaamse overheid financiële middelen vrij om een uitgebreid natuurherstel door te voeren en zet ze mee haar schouders onder de versterking van deze unieke parel. Belangrijkste focus van de natuurinrichting ligt op het versterken en veiligstellen van de unieke natuurwaarden voor de toekomst.
Voormalige visvijvers worden omgevormd tot een natuurlijke moerasbiotoop, een ondergronds stort wordt gesaneerd en slib wordt verwijderd uit de grote waterplassen. Daarnaast komt er een beheergebouw en een aantal recreatieve voorzieningen zoals een belevingspad over een moeras en een vogelkijkhut. Ook voor rolstoelgebruikers zal het gebied toegankelijker worden.  

Vanaf 2018 zullen de werken starten. Ze worden uitgevoerd door de Vlaamse landmaatschappij in opdracht van het agentschap voor Natuur en Bos en in nauw overleg met alle partners. 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij