Gehoorschade door luide muziek vermijden

Gepubliceerd op 30/09/2011

De Vlaamse Regering is bezorgd over de toenemende gehoorschade bij jongeren als gevolg van de blootstelling aan luidruchtige muziekactiviteiten. Daarom stelt de regering voor om vanaf 2012 geluidsnormen voor muziekactiviteiten op te leggen via Vlarem. De Minaraad ondersteunt deze aanpak maar wijst onder meer op de noodzaak aan draagvlak, de financiële en administratieve impact van de regelgeving, de nood aan zichtbaarheid van de gemeten decibels voor het publiek en de sensibilisering van de jongeren.

Draagvlak essentieel

Gehoorschade als gevolg van muziek is een onderschat gezondheidsprobleem dat al jaren wordt aangekaart door de medische wereld. De Minaraad onderschrijft de bezorgdheid over de toenemende gehoorschade bij jongeren en meent dat beleidsmaatregelen noodzakelijk en dringend zijn. De Minaraad waardeert het dan ook dat minister Schauvliege en minister Vandeurzen in 2009 gestart zijn met de ontwikkeling van een gehoorschadebeleid. Bij de voorbereiding van dit advies is gebleken dat het opleggen van maximum geluidsnormen voor muziek een controversieel thema is. De Minaraad begrijpt dat de Vlaamse Regering kiest voor bindende normen in Vlarem. Zonder zich uitdrukkelijk uit te spreken over de hoogte van deze normen, wijst de Minaraad er wel op dat een voldoende groot draagvlak belangrijk is voor de effectieve implementatie van de voorgestelde regelgeving. Dit geldt zowel voor de voorgestelde normen als voor de keuze van het beleidsinstrument waarmee deze normen worden ingevoerd en gehandhaafd. Hoewel de voorgestelde regelgeving duidelijk gesteund wordt door verschillende partijen, is de Minaraad bezorgd over het draagvlak bij de kleine organisatoren van muziekactiviteiten.

Administratieve en financiële impact

De Minaraad wijst erop dat de voorgestelde regelgeving een aanzienlijke impact zal hebben, zowel op technisch, administratief als financieel vlak, voornamelijk voor de kleine organisatoren van muziekevenementen en voor de lokale overheden. De Minaraad wijst de regering er dan ook op dat de voorgestelde regelgeving wel degelijk een weerslag zal hebben op de lokale besturen. Het zijn immers de lokale overheden die in hoofdzaak zullen instaan voor de handhaving van de voorgestelde regelgeving. Zonder zich uit te spreken tegen een aanpak op basis van afdwingbare normen, benadrukt de Minaraad dat het opleggen van de voorgestelde normen gepaard moet gaan met een passende ondersteuning van zowel de kleine organisatoren als de lokale overheden.

Een compromisregelgeving noodzaakt sensibilisatie

De voorgestelde normen zijn een compromis tussen enerzijds de beperking van het risico op gehoorschade en anderzijds het toelaten van een positieve muziekbeleving. Anders gezegd, de voorgestelde normen liggen nog steeds boven een “veilige grens”. De normen beperken het risico op gehoorschade maar sluiten dit niet uit. Deze keuze heeft volgens de Minaraad een aantal gevolgen. Vooral voor regelmatige bezoekers van muziekactiviteiten wordt er immers een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Dit veronderstelt dat deze bezoeker voldoende geïnformeerd wordt. Dit impliceert, onder meer, dat de gemeten geluidsniveaus in categorie 2 en 3 niet alleen zichtbaar zouden moeten zijn voor de geluidsverantwoordelijke maar ook voor het publiek. Geluidsnormen boven de veilige grens, vergroten het belang van het dragen van gehoorbescherming. De Minaraad wijst erop dat er nog heel wat twijfel bestaat over de effectiviteit van (wegwerp)oordopjes. Omdat het gratis ter beschikking stellen van niet-effectieve oordoppen de bezoeker mogelijk een vals gevoel van veiligheid geeft, vraagt de Minaraad dat de regering hier blijft zoeken naar betere alternatieven. Omdat de normen het risico op gehoorschade niet uitsluiten en omdat de kwaliteit van (goedkope) oordoppen nog voorwerp is van discussie, vraagt de Minaraad dat de regering alleszins inzet op een sensibilisatie van jongeren. De raad wijst erop dat de problematiek van gehoorschade als gevolg van luide muziek zou kunnen worden opgenomen in de eindtermen van het secundair onderwijs.

Kinderoren beschermen

Aansluitend hierbij vraagt de Minaraad dat Vlarem voor evenementen die gericht zijn op kinderen jonger dan 12 jaar alleszins een maximum geluidsnorm oplegt die is aangepast om gehoorschade bij dit specifieke doelpubliek te vermijden. Kinderen gaan immers steeds meer naar optredens, die zich ook op een steeds jonger doelpubliek richten, terwijl de oren van kinderen veel gevoeliger zijn voor geluid.

Overleg wenselijk

In het licht van de controverse en gelet op het beperkte draagvlak voor het voorstel van de Vlaamse Regering binnen de jeugd- en muzieksector, vindt de Minaraad het belangrijk dat het voorstel verder wordt uitgewerkt in overleg met de betrokken sectoren.


Bijlagen: Advies over de geluidsnormen voor muziek (PDF document, 133.6 kB)

Bron : Minaraad