04/06/2014

EU zet belangrijke bijdrage aan hoger ambitieniveau voor wereldwijde klimaatactie uiteen op conferentie in Bonn

Terug naar artikeloverzicht

De Europese Unie zal tijdens de VN-onderhandelingen voor klimaatverandering bekendmaken hoe zij wil bijdragen aan een hoger ambitieniveau voor internationale klimaatactie in de periode tot 2020. Deze onderhandelingen zullen van 4 tot 15 juni plaatsvinden in Bonn (Duitsland). Hoewel vooral ambtenaren aan de conferentie zullen deelnemen, vindt er op 5 en 6 juni ook een ministerieel debat plaats.

De 10-daagse bijeenkomst biedt de gelegenheid verdere stappen te zetten richting een wereldwijde klimaatovereenkomst voor de periode na 2020, die volgend jaar moet worden afgerond. Ook kan worden gewerkt aan maatregelen ter verbetering van de internationale klimaatactie voor 2020. Dergelijke maatregelen zijn nodig om de brede kloof te overbruggen die momenteel bestaat tussen de inspanningen die landen leveren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, en de verlaging die nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden ten opzichte van de temperatuur van pre-industriële tijden.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat, zei hierover: "Hoewel we al verder kijken dan dit decennium blijft het van cruciaal belang om ook voor de periode vóór 2020 meer actie te ondernemen. De EU zal ruimschoots voldoen aan haar emissiedoelstellingen voor 2020 in het kader van het Protocol van Kyoto. Dit is grotendeels te danken aan het vastbesloten beleid dat de EU en de lidstaten meer dan een decennium lang hebben gevoerd. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het overbruggen van de "ambitiekloof" tussen wat de wereld moet doen en wat de landen van plan zijn te doen voor het einde van dit decennium. Tegen oktober zal de EU bepalen welke bijdrage zij zal leveren aan de internationale klimaatovereenkomst voor de periode na 2020. En we vragen andere grote economieën on concreet te laten zien hoe zij betere resultaten willen behalen."

Yannis Maniatis, minister van Milieu, Energie en Klimaatverandering van Griekenland, dat momenteel voorzitter is van de Raad van de Europese Unie, voegde daaraan toe: "Op deze bijeenkomst moet aanzienlijke vooruitgang worden geboekt in de onderhandelingen over de informatie die landen moeten verstrekken wanneer zij hun bijdrage aan emissieverlaging voorstellen in het kader van de overeenkomst voor de periode na 2020. Het is van cruciaal belang dat daarover een overeenstemming wordt bereikt, zodat alle bijdragen transparant zijn en volledig kunnen worden begrepen. In Bonn moeten we ook de eerste stappen zetten richting een beslissing over hoe we emissies voor 2020 wereldwijd nog verder kunnen verlagen. De EU wil dat in december tijdens de klimaatconferentie in Lima op beide punten een besluit wordt genomen."

Het ministeriële rondetafelgesprek op 5 juni zal in het teken staan van een hoger ambitieniveau van de ontwikkelde landen in het Kyoto Protocol voor klimaatactie gedurende de tweede verbintenisperiode van het protocol, van 2013 tot 2020. Tijdens de ministeriële dialoog van 6 juni zal de nadruk liggen op de toekomstige algemene klimaatovereenkomst, en op een hoger ambitieniveau van alle landen voor klimaatactie in de periode voor 2020.

Tijdens de ministeriële ontmoetingen zal de EU verslag uitbrengen van het behalen en overtreffen van haar emissiedoelen, en haar ideeën over het ontwerp van de toekomstige algemene overeenkomst uiteenzetten.

EU overtreft doelstelling voor 2020 mogelijk met 5,5 miljard ton

De EU heeft met succes aangetoond dat economische groei en de uitstoot van broeikasgassen ontkoppeld kunnen worden. Emissies werden tussen 1990 en 2012 met 19 % teruggedrongen, terwijl de economie van de EU met meer dan 44 % groeide. Hierdoor daalden de emissies per eenheid van het bbp met bijna de helft, waardoor de EU een van de meeste energie-efficiënte economieën ter wereld is geworden.

Bij het rondetafelgesprek over het Protocol van Kyoto zal de Unie laten zien dat zij, als gevolg daarvan, haar eigen doelstelling voor de eerste verbintenisperiode van het protocol (2008-2012) naar schatting met 4,2 miljard ton (gigaton - gt) CO2-equivalent heeft overtroffen. Voor de tweede periode kan dit verder oplopen met 1,3 gt, en de totale uitstoot van broeikasgassen van de EU en IJsland1 zullen in 2020 naar schatting zo'n 24,5 % zijn gedaald ten opzichte van de niveaus in het gekozen referentiejaar (in de meeste gevallen 1990).

De behaalde resultaten in de eerste en tweede verbintenisperiode zouden tegen 2020 samen goed moeten zijn voor een algehele emissiebesparing van 5,5 gt, bovenop de doelstelling van de EU en IJsland. Dit is ruimschoots meer dan de jaarlijkse uitstoot van beide landen: in 2012 bedroegen de emissies van de EU en IJsland bij elkaar 4,55 gt.

Bovenop deze belangrijke bijdrage aan het overbruggen van de "ambitiekloof" zal de EU duidelijk maken dat haar aanbod om haar officiële doelstelling voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 van 20 % te verhogen naar 30 % als andere grote economieën vergelijkbare maatregelen nemen, geldig blijft.

In Bonn wil de EU stappen zetten richting een beslissing over concrete manieren om de ambities voor wereldwijde klimaatactie voor 2020 op te voeren. Die beslissing zal in december moeten worden genomen op de klimaatconferentie van de VN in Lima.

Benodigde informatie om emissiebijdragen te verduidelijken

Voor de discussies over de klimaatovereenkomst voor de periode na 2020 is het belangrijk dat op de bijeenkomst in Bonn wordt gewerkt aan een consensus over de informatie die landen moeten verstrekken wanneer zij hun bijdrage aan emissieverlaging in het kader van de toekomstige overeenkomst presenteren, zodat alle bijdragen kunnen worden begrepen en beoordeeld.

Het is de bedoeling om hierover in Lima tot een beslissing te komen. Alle landen hebben toegezegd om hun bijdrage ruim voor de conferentie in Parijs in december 2015 te presenteren, waar de overeenkomst voor de periode na 2020 moet worden goedgekeurd, en indien mogelijk voor het eerste kwartaal van 2015.

EU-persvoorlichtingen

De EU organiseert in Bonn drie persvoorlichtingen: op 4 juni om 14:00 MEZT, op 6 juni om 14:30 MEZT met commissaris Hedegaard en minister Maniatis, en op 15 juni om 14:00 MEZT. De persvoorlichtingen zullen live op het internet worden uitgezonden en achteraf beschikbaar zijn op www.unfccc.int

_______

1
De verplichtingen voor emissieverlaging voor de tweede Kyotoperiode vervult de EU samen met IJsland. De verplichtingen vragen om een gemiddelde daling van de uitstoot van broeikasgassen van de lidstaten van de EU en IJsland van 20 % ten opzichte van de niveaus in het gekozen referentiejaar (in de meeste gevallen 1990). Het aanbod van de EU van 30 % verlaging als andere grote economieën vergelijkbare inspanningen leveren maakt deel uit van de verplichtingen en geldt nog steeds.  


Bron : © Europese Unie, 1995-2014