De Europese Commissie stelt de regels vast voor de toewijzing van gratis emissierechten aan luchtvaartmaatschappijen (+ video)

Gepubliceerd op 26/09/2011

Brussel, 26 september 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag een belangrijke stap gezet om de luchtvaart toe te voegen aan de lijst van economische sectoren die een bijdrage leveren tot de bestrijding van de klimaatverandering: vanaf 2012 wordt de luchtvaart opgenomen in de emissiehandelsregeling van de EU. De Europese Commissie heeft de benchmarks gepubliceerd die zullen worden gebruikt om gratis broeikasgasemissierechten toe te kennen aan meer dan 900 luchtvaartmaatschappijen.

Europees Commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard verklaarde hieromtrent: "De benchmarks verschaffen luchtvaartmaatschappijen zekerheid over hoeveel emissierechten zij jaarlijks tot 2020 gratis zullen ontvangen. Aan de huidige marktprijs vertegenwoordigen deze gratis rechten meer dan 20 miljard euro over de periode tot 2020. De luchtvaartmaatschappijen kunnen deze potentiële inkomsten gebruiken om hun vloot te moderniseren, hun brandstofefficiëntie te verbeteren en over te stappen op niet-fossiele luchtvaartbrandstof. Hoezeer de EU ook voorstander is van wereldwijde acties, wij kunnen onmogelijk verdedigen dat de luchtvaart wordt vrijgesteld van de emissiehandelsregeling omdat internationaal geen overeenkomst kan worden bereikt. Daarom heeft de EU in 2008 besloten deze stap te zetten. Wij zullen ons echter blijven inzetten voor mondiale regelgeving voor de luchtvaart, bijvoorbeeld al tijdens de volgende VN-klimaatonderhandelingen in Durban".

Door de bekendmaking van de benchmarks kunnen luchtvaartmaatschappijen berekenen hoeveel rechten zij gratis krijgen toegewezen tot 2020. Er is een benchmark berekend voor de handelsperiode in 2012 en een andere voor de handelsperiode die in januari 2013 van start gaat: van 2013 tot 2020 krijgt een luchtvaartmaatschappij 0.6422 rechten per 1 000 tonkilometer, in 2012 krijgt zij 0.6797 rechten.

Tijdens de handelsperiode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 wordt 85% van de rechten gratis toegewezen aan luchtvaartmaatschappijen. In de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2020 is dit nog slechts 82%. 15% van de resterende rechten in elke periode wordt geveild, en in 2013-2020 wordt 3% gereserveerd voor nieuwe marktdeelnemers en snel groeiende luchtvaartmaatschappijen.

De benchmark voor elke periode is berekend door het totale jaarlijkse aantal gratis rechten in de handelsperioden 2012 en 2013-2020 te delen door het totale aantal tonkilometergegevens die door de luchtvaartmaatschappijen bij de Commissie zijn ingediend. De gegevens die door de luchtvaartmaatschappijen zijn ingediend, zijn gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde activiteitsgegevens, uitgedrukt in tonkilometer, die in de loop van 2010 zijn geregistreerd.

De formele toewijzing van gratis rechten aan elke luchtvaartmaatschappij gebeurt door de lidstaten, die de benchmark vermenigvuldigen met de tonkilometergegevens voor 2010 van elke luchtvaartmaatschappij. De lidstaten zijn verplicht om individuele toewijzingen vast te stellen binnen drie maanden na de publicatie van de benchmarks.

Achtergrond

In de EU wordt een sterke stijging van de emissies door de luchtvaart vastgesteld - bijna een verdubbeling sinds 1990. Naar schatting stoot een vliegtuig dat van Brussel naar New York en terug vliegt ongeveer 800 kg CO2 per passagier uit. De luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de broeikasgasemissies die onder de EU-emissiehandelsregeling vallen.

In de loop van 2010 hebben luchtvaartmaatschappijen bijgehouden hoeveel afstand zij hebben afgelegd en hoeveel passagiers en vracht zij hebben vervoerd (gemeten in tonkilometer). Op basis van deze geverifieerde activiteitsgegevens voor 2010 hebben meer dan 900 luchtvaartmaatschappijen gratis emissierechten aangevraagd, waaronder alle commerciële luchtvaartmaatschappijen met een aanzienlijk aantal vluchten van of naar Europa. In april 2013 moeten luchtvaartmaatschappijen voor het eerst de emissies van hun vluchten die in 2012 van en naar de EU plaatsvonden, dekken met emissierechten. Naar analogie met industriële installaties krijgen ook luchtvaartmaatschappijen elk jaar het grootste gedeelte van hun emissierechten gratis.

Naar verwachting zal de opname van de EU-emissiehandelsregeling een beperkte impact hebben op de ticketprijzen. Op basis van de actuele koolstofprijzen zou de werkelijke kostprijs van een ticket voor een trans-Atlantische vlucht met minder dan 2 euro stijgen, op voorwaarde dat de waarde van de gratis emissierechten niet wordt doorgerekend aan de passagiers. Als dit wel het geval zou zijn, kan de ticketprijs met ongeveer 12 euro stijgen.

Het aantal emissierechten dat in de hele EER gratis mag worden toegekend, is vastgesteld bij Besluit 93/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 20 juli 2011, tot wijziging van ijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst.

Voor nadere informatie over het besluit dat de Commissie vandaag heeft vastgesteld, zie: http://www.acceptance.ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011092301_en.htm 

Voor nadere informatie over de opname van de luchtvaart in de EU-emissiehandelsregeling, zie http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Voor nadere informatie over de EU-emissiehandelsregeling, zie
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Bron : © Europese Unie, 1995-2011

_______________________________________


Extra info :  

Allocation of free emissions allowances to airlines:  technical briefing