Commissie start raadpleging over verdere reductie uitstoot industriële gassen

Gepubliceerd op 26/09/2011

Brussel 26 september 2011 – De Europese Commissie start vandaag een openbare raadpleging over strengere EU-maatregelen om de uitstoot van gefluoreerde gassen - industriële gassen met een zeer sterk aardopwarmingsvermogen - te verminderen.

Uit een vandaag goedgekeurde evaluatie van de Commissie1 blijkt dat de huidige EU-verordening inzake gefluoreerde gassen ("F-gassen") weliswaar vruchten afwerpt maar dat de uitstoot van die gassen op lange termijn niet zal dalen indien er geen extra maatregelen worden genomen.

In het verslag wordt aangetoond dat de uitstoot van gefluoreerde gassen op een kostenefficiënte manier kan worden verminderd dankzij de toenemende mogelijkheden om F-gassen in verschillende sectoren te vervangen door alternatieven die minder of helemaal niet bijdragen tot de klimaatopwarming. Uit het verslag blijkt dat de EU de uitstoot van gefluoreerde gassen tegen 2030 met twee derde kan verlagen.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie: "De EU-verordening inzake gefluoreerde gassen heeft de stijgende trend van de uitstoot omgebogen en technologische innovatie aangewakkerd. Willen wij in de EU tegen 2050 een concurrerende koolstofarme economie tot stand brengen, dan zijn er ambitieuze maatregelen nodig om de uitstoot in alle sectoren terug te dringen. Er is duidelijk nog aanzienlijke ruimte voor een kostenefficiënte verlaging van de F-gasemissies. Na de openbare raadpleging zal ik volgend jaar nieuwe wetgevende maatregelen voorstellen om de uitstoot verder terug te dringen."

De raadpleging loopt tot 19 december en is gericht tot alle belangstellende actoren.

De beleidsopties die in de raadpleging naar voren worden geschoven zijn vrijwillige overeenkomsten, beperkingen voor nieuwe apparatuur en producten en de invoering van een regeling om het in de handel brengen van HFK's op de EU-markt geleidelijk uit te bannen.

Uit de evaluatie van de F-gasverordening van 2006 blijkt dat deze maatregel en de richtlijn die het gebruik van gefluoreerde gassen in mobiele aircosystemen regelt, nu reeds bijdragen tot de voor de EU en de lidstaten in het kader van het Kyotoprotocol vastgestelde emissiereductiedoelstellingen. Indien de tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging en handhaving worden aangepakt, zal het huidige beleid ervoor zorgen dat de uitstoot van F-gassen tegen 2050 nagenoeg gehalveerd wordt. De Commissie roept de lidstaten dan ook op extra inspanningen te leveren.

Hoewel de huidige regelgeving een aanzienlijke impact heeft, verwacht men dat de totale uitstoot van F-gassen op lange termijn niet zal dalen ten opzichte van het huidige niveau omdat deze gassen in steeds meer toepassingen, zoals airco- en koelsystemen, worden gebruikt. Dit zijn echter toepassingen waarvoor er steeds betere alternatieven beschikbaar zijn.

F-gassen zijn op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Handhaving van de uitstoot van F-gassen op het huidige niveau, zonder verdere maatregelen, betekent dat het aandeel ervan in de toekomst aanzienlijk zou toenemen.

Achtergrond

Het Kyotoprotocol is van toepassing op drie families van gefluoreerde broeikasgassen: fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6). Per ton dragen afzonderlijke F-gassen tussen 140 en 23 900 keer meer bij tot de klimaatopwarming dan koolstofdioxide (CO2), het bekendste broeikasgas.

F-gassen worden steeds vaker gebruik in een aantal industriële toepassingen zoals airconditioning (HFK's), koeling en brandblusapparaten (HFK's en PFK's), elektronica, bij de productie van geneesmiddelen en cosmetica (PFK's), bij de productie van magnesium en aluminium en voor hoogspanningsschakelaars (SF6).

In 2006 werden een verordening en een richtlijn vastgesteld om deze trend om te buigen en de EU en de lidstaten te helpen hun uitstootdoelstellingen in het kader van het Kyotoprotocol te halen.

  • Richtlijn 2006/40/EG (de MAC-richtlijn) is van toepassing op mobiele aircosystemen en verbiedt vanaf 2011 het gebruik van F-gassen met een hoog aardopwarmingsvermogen;

  • Verordening (EG) nr. 842/2006 (de F-gasverordening) is van toepassing op bepaalde F-gassen in alle andere toepassing en is in het bijzonder gericht op belangrijke vaste apparatuur zoals airco- en koelsystemen. Doel van de verordening is lekkage te voorkomen van apparatuur die dergelijk gassen bevat. In tegenstelling tot de MAC-richtlijn worden in de verordening slechts enkele beperkingen opgelegd aan het gebruik van F-gassen.

Meer informatie:

Zie voor meer informatie, en om deel te nemen aan de raadpleging, de volgende website: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

1 : Verslag van de Commissie over de toepassing, effecten en adequaatheid van Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, COM(2011) 581.

© Europese Unie, 1995-2011