Commissie roept België en Roemenië op om aan de EU-kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen te voldoen

Gepubliceerd op 29/09/2011

Brussel, 29 september - De Europese Commissie neemt maatregelen tegen België en Roemenië omdat zij tegen 2010 de EU-kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen niet hebben omgezet in nationaal recht. De Commissie stuurt de lidstaten, op voordracht van commissaris voor Milieu Janez Poto?nik, een met redenen omkleed advies en verzoekt hen binnen twee maanden aan de eis te voldoen. Als zij daar niet in slagen, kan de Commissie de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen en om onmiddellijke financiële sancties verzoeken.

De EU-kaderrichtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen vormt het juridische kader voor afvalverwerking in de EU. De richtlijn bevat beginselen inzake afvalstoffenbeheer zoals “de vervuiler betaalt” en voorziet in een bindende hiërarchie voor het beheer van afvalstoffen. De lidstaten dienen prioriteiten te stellen: eerst preventie, gevolgd door hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing, met verwijdering als minst aanbevolen optie.

De lidstaten moesten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 12 december 2010 aan de richtlijn te voldoen. Aangezien België en Roemenië de Commissie niet op tijd op de hoogte hebben gesteld van alle uitvoeringsmaatregelen, is een aanmaningsbrief verzonden. Roemenië heeft de Commissie laten weten in april 2011 aan de verplichtingen te voldoen. De regio´s in België hebben zich slechts voorgenomen om aan de verplichtingen te voldoen in november 2011 (Vlaanderen en Wallonië) en in januari 2012 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Aangezien de wetgeving in beide lidstaten nog altijd niet is vastgesteld, heeft de Commissie besloten een met redenen omkleed advies te sturen.

Als een lidstaat EU-wetgeving niet binnen de vereiste termijn omzet in nationale wetgeving, kan de Commissie op grond van nieuw beleid bij de eerste dagvaarding voor het Hof vragen om geldelijke sancties op te leggen. Zij hoeft zich dan niet opnieuw tot het Hof te wenden voor een tweede arrest. Deze beleidsmaatregel is in november 2010 goedgekeurd en op 15 januari 2011 in werking getreden.

Achtergrond

De hoeveelheid afval in de EU neemt voortdurend toe, met een jaarlijkse omvang van drie miljard ton. Met de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen wil men economische groei loskoppelen van afvalproductie en een wettelijk kader scheppen voor afvalverwerking in de EU. Het doel is het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door schadelijke gevolgen van afvalproductie en afvalbeheer te voorkomen.

In januari 2011 heeft de Commissie tegen 23 lidstaten inbreukprocedures ingeleid wegens niet-naleving van de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen. Van de oorspronkelijke 23 zaken zijn er nog altijd 16 inbreukprocedures aanhangig, waarvan 13 zaken (waaronder België en Roemenië) zich momenteel in het stadium van een met redenen omkleed advies bevinden (zie IP/11/595 en IP/11/724).

Nadere informatie

Kaderrichtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

Zie ook

Meer informatie over het afvalstoffenbeleid van de EU: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_nl.htm

Zie ook MEMO/11/646

Bron : © Europese Unie, 1995-2011