11/02/2019

Beslissingen Ministerraad van 8 februari 2019

Wijzigingen in wetgeving
Terug naar artikeloverzicht

Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 de vzw Tersana erkend als bodemsaneringsorganisatie voor de activiteit ‘garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven die constructie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen in de ruimste zin uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en hun aanhangwagens’. Nu stelt ze principieel de termijn vast waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting of het engagement tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of een bodemsanering met Tersana vzw moeten gesloten worden. Deze overeenkomsten kunnen vanaf 1 april 2019 en tot en met 31 maart 2022 gesloten worden. Een einddatum voor het afsluiten van deze overeenkomsten moet potentiële toetreders stimuleren om effectief een overeenkomst tot overdracht van de saneringsplicht af te sluiten. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Aanmeldingstermijn vzw Tersana - nota Aanmeldingstermijn vzw Tersana - BVR

 


Omzetting van de Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de bijlagen bij titel II van haar besluit met de algemene en sectorale bepalingen voor milieuhygiëne en titel III van het Vlaams Reglement over  de Milieuvergunning (VLAREM), voor wat de omzetting betreft van de Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten. Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn rond industriële uitstoot: de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPVB) richtlijn. De BBT-conclusies vormen het ijkpunt voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Met de omgevingsvergunning en door de invoering van titel III van het VLAREM verzekert de Vlaamse overheid dat GPBV-installaties de beste beschikbare technieken toepassen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Omzetting BREF LVOC - nota Omzetting BREF LVOC - BVR Omzetting BREF LVOC - bijlage

Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
Het decreet dat artikel 97 van de Vlaamse Wooncode wijzigt, om hernieuwbare energie te stimuleren, maakt het mogelijk om een vergoeding te vragen aan sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die geleverd wordt door bv. zonnepanelen geplaatst op sociale woningen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat regelt hoe deze vergoeding wordt berekend en in welke gevallen de vergoeding wordt verminderd of niet wordt aangerekend. Het besluit wijzigt daarvoor het Kaderbesluit Sociale Huur. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State. 
 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 8 februari 2019