07/12/2018

Beslissingen Ministerraad van 7 december 2018

Terug naar artikeloverzicht

iPropeller: subsidie klimaatmaatregelen

7 december 2018, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois

De Vlaamse Regering kent zo'n 590.000 euro subsidie toe aan iPropeller nv voor het project 'Upscaling innovative solutions on climate change in Africa through social entrepreneurship and multi-actor partnerships'. Met het project wordt bijgedragen aan armoedebestrijding en de strijd tegen klimaatverandering in de regio Zuidelijk Afrika en aan samenwerking met de private sector in domeinen relevant voor ontwikkeling. 
 

VN Ontwikkelingsprogramma: subsidie versterken klimaatweerbaarheid Malawi

7 december 2018, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
 
De Vlaamse Regering kent 2,5 miljoen euro subsidie toe aan het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP) voor het versterken van de klimaatweerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen in Malawi. De algemene doelstelling van dit project is het versterken van de capaciteit van districtsraden voor het beter beheren, monitoren en antwoorden op klimaatverandering in de districten Mzimba en Kusungu.
 

Beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart: voorontwerp instemmingsdecreet

7 december 2018, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Ben Weyts
 
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Verdrag van Straatsburg van 2012 over de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012). Ze keurt meteen ook principieel het voorontwerp van decreet goed dat met dit Verdrag instemt. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt nog het advies ingewonnen van de MORA en daarna van de Raad van State. Met het Verdrag worden de aansprakelijkheidsgrenzen voor schade veroorzaakt in de binnenvaart aanzienlijk verhoogd. Er is sprake van een verdubbeling voor schade veroorzaakt aan personen en materieel ten opzichte van het vorige Verdrag (CLNI 1988) en er wordt ook aansprakelijkheid in het leven geroepen voor bepaalde vormen van milieuschade. Door het nieuwe verdrag is het toepassingsgebied nu ruimer (bv. Donaulanden) en wordt het ook gemakkelijker voor andere oeverstaten om toe te treden. 
 

Distributie en levering thermische energie

7 december 2018, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel haar besluit over de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en haar Energiebesluit van 19 november 2010. Het gaat om de uitbreiding tot levering van thermische energie. Het besluit concentreert zich in eerste instantie op het creëren van een maatschappelijk draagvlak, het beschermen van particuliere afnemers en het faciliteren van ad-hoc projectmatige warmte- of koudenetten. Het houdt rekening met de verschillen tussen de elektriciteits- en gasmarkt en de warmte- of koudenetten, en met de impact van de administratieve lasten die zouden ontstaan. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  
 

 


Beauvent cvba: subsidie drijvende zonnepanelen

7 december 2018, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Het Energieplan 2020 en het Energieplan 2030 stellen beiden een sterke groei voorop van elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Op de begroting 2018 werd een budget voorzien voor de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten, waaronder de plaatsing van drijvende zonnepanelen. In dat kader kent de Vlaamse Regering voor 2018 een eenmalige subsidie toe van 800.000 euro aan Beauvent cvba, ter ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen.
 

Steengoed Projecten cvba: subsidie drijvende zonnepanelen

7 december 2018, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Het Energieplan 2020 en het Energieplan 2030 stellen beiden een sterke groei voorop van elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Op de begroting 2018 werd een budget voorzien voor de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten, waaronder de plaatsing van drijvende zonnepanelen. In dat kader kent de Vlaamse Regering voor 2018 een eenmalige subsidie toe van 1,86 miljoen euro aan Steengoed Projecten cvba, ter ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen.  
 

Adpo nv: subsidie drijvende zonnepanelen

7 december 2018, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Het Energieplan 2020 en het Energieplan 2030 stellen beiden een sterke groei voorop van elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Op de begroting 2018 werd een budget voorzien voor de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten, waaronder de plaatsing van drijvende zonnepanelen. In dat kader kent de Vlaamse Regering voor 2018 een eenmalige subsidie toe van 436.000 euro aan Adpo nv, ter ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen.  
 

Terhills nv: subsidie drijvende zonnepanelen

7 december 2018, op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Het Energieplan 2020 en het Energieplan 2030 stellen beiden een sterke groei voorop van elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Op de begroting 2018 werd een budget voorzien voor de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten, waaronder de plaatsing van drijvende zonnepanelen. In dat kader kent de Vlaamse Regering voor 2018 een eenmalige subsidie toe van 502.000 euro aan Terhills nv, ter ondersteuning van de plaatsing van drijvende zonnepanelen.  
 

Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water

7 december 2018, op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans en minister Jo Vandeurzen
 
Het decreet over het lokaal bestuur stelt dat elk lokaal bestuur verplicht een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) krijgt. Het BCSD behandelt individuele steundossiers en kan zowel leden van de raad voor maatschappelijk welzijn als externen bevatten, met als voorzitter een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. Die wijziging heeft een gevolg voor de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie over de minimale levering van elektriciteit, gas en water. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het besluit over de samenstelling en werking van deze commissie, zodat alle leden van het BCSD die betrokken zijn bij de individuele steundossiers, ook zetelen in de lokale adviescommissie. Dat biedt meer autonomie en keuzemogelijkheden aan de lokale besturen voor de samenstelling van de lokale adviescommissie, en garandeert de band met de individuele steundossiers. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

 


Vaststelling van het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’

7 december 2018, op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt de vaststelling van het landinrichtingsplan 'Zelzate-Zuid' goed. Het koppelingsgebied Zelzate-Zuid is gelegen op het grondgebied van de gemeente Zelzate, op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen, ten zuiden van de E34, in de hoek van de afrit van de R4-Oost (John Kennedylaan) en ten noorden van de terreinen van ArcelorMittal Gent nv. Het gebied vormt een openruimte tussen de Gentse havenbedrijven en de woonkern van Zelzate en omvat landbouwgronden, bossen, de psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist van de Broeders van Liefde vzw en een woonlint. Het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’ is opgemaakt ter realisatie van het inrichtingsproject landinrichting ‘Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden - fase 2’. Het heeft als belangrijkste doelstelling de leefbaarheid voor de omwonenden te verbeteren en veilige verbindingen te voorzien in dit deel van het havengebied.

   

 


Soortenbeschermingsprogramma's

7 december 2018, mededeling aan de Vlaamse Regering
 
Soortenbeschermingsprogramma’s Twee ministeriële besluiten houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 7 december 2018