07/09/2020

Beslissingen Ministerraad van 4 september 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Addendum 1 aan het Brownfieldconvenant 22. Kluisbergen - Faillissement Sofinal / Sofitex / Silversilk

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 22. Kluisbergen - Faillissement Sofinal / Sofitex / Silversilk. Het gaat onder meer om een aanpassing van de omschrijving van het brownfieldproject en de verlenging van het project tot en met 31 december 2030.  

 


Addendum 1 aan Brownfieldconvenant 83. Hamme – Tasibel

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan Brownfieldconvenant 83. Hamme – Tasibel. Het gaat onder meer om de uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen, de uittreding van het Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend erfgoed uit het convenant als regisseurs, en de toetreding van Astor nv als actor. Daarnaast wordt de omschrijving van het project en het projectgebied geactualiseerd.  

 


Beëindiging van Brownfieldconvenant 29. Izegem - Dacar omdat doelstellingen behaald zijn

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het decreet over de brownfieldconvenanten heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zg. brownfields. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot beëindiging van Brownfieldconvenant 29. Izegem - Dacar omdat de doelstellingen behaald zijn.  

 


Steunregelingen gemeenschappelijk landbouwbeleid: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van de economische gevolgen van de coronacrisis wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit dat de voorschriften vaststelt voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie omvat twee pijlers. De eerste pijler betreft de directe steun en het marktbeleid, de tweede pijler betreft het plattelandsontwikkelingsbeleid. Gezien directe steun binnen het GLB-instrumentarium een flexibele en administratief eenvoudige beleidsmaatregel is om de liquiditeitspositie van de ondernemingen te verbeteren, biedt de EU aan alle lidstaten de mogelijkheid om de voorziene modulatie van de eerste naar de tweede pijler voor het lopende jaar 2020 (10% van de enveloppe voor rechtstreekse betalingen) te annuleren. Op die manier worden ongeveer 23 miljoen euro Europese middelen herbestemd.

Nota aan de Vlaamse Regering  BVR           Advies RvS

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 85. Lier - Sterrestraat

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 85. Lier - Sterrestraat. Het  Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraak- en informatiemoment organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.  

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 178. Puurs - Ooievaarsnest

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 178. Puurs - Ooievaarsnest. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraak- en informatiemoment organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Wijziging koninklijk besluit milieuvriendelijke scheepvaart: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit over milieuvriendelijke scheepvaart. De wijziging beoogt de implementatie van voorschrift 13 van bijlage VI van het MARPOL-Verdrag. Dit voorschrift bepaalt de regels die gelden rond stikstofoxiden en het terugdringen van deze emissies bij schepen.

Nota aan de Vlaamse Regering

 


Gebruiksrecht onderzoeksschip Simon Stevin als onrechtstreekse subsidiëring

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister Lydia Peeters

Het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin werd op 13 september 2012 gedoopt waarna het in de vaart genomen werd voor onderzoekstaken. Het schip is ondergebracht in de Vlaamse Vloot bij de Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot, en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de oceanografische campagnes en onderzoeksopdrachten. De vaartijd van de Simon Stevin wordt momenteel door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld aan eindgebruikers. Nu het schip enkele jaren in de vaart is, dringt een duidelijker juridisch kader voor het ter beschikking stellen van vaartijd aan de eindgebruikers zich op. Een dergelijk kader kan tevens duidelijk maken wie voor deze vorm van onrechtstreekse subsidie in aanmerking komt, en dat eventuele opdrachten ter ondersteuning van commerciële activiteiten niet in dit kader thuishoren (vermijding van ongeoorloofde staatssteun). Daarom hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan haar besluit met de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring.

 


Stopzetting systeem digitale bouwaanvraag (DBA) en opheffing subsidiebesluit opmaak eerste vergunningenregister en plannenregister

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Gelet op de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning, waarbij de afhandeling volledig digitaal verloopt via het Omgevingsloket, kan het DBA-systeem voor de digitale bouwaanvraag en de digitale behandeling van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden stopgezet. De Vlaamse Regering heft daarom, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit van 4 april 2014 op over de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid. Daarnaast heft ze definitief haar besluit op dat de voorwaarden bepaalt voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister. De gemeenten die tegen 1 januari 2021 nog niet over een conform verklaard plannenregister beschikken, zullen actief begeleid worden zodat ze vóór het verstrijken van deze datum alsnog voldoen en van de subsidie kunnen gebruik maken. Daarnaast worden er nog een aantal besluiten ter zake aangepast. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR       Advies RvS Aanvraag attest

 


Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de aanpassing van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. De wijziging zorgt voor de omzetting van Europese regelgeving, meer specifiek de tweejaarlijkse actualisering van de Europese overeenkomst rond het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Nota aan de Vlaamse Regering                      BVR                              Advies RvS                  Bijlage bij BVR                                                                                

 


Walstroomvoorzieningen binnenscheepvaart: wijzigingsbesluit

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Walstroom, ook wel onshore power supply of OPS genoemd, is een techniek die moet bijdragen tot reductie van de milieu-impact van (zee)schepen. Wanneer schepen aangemeerd liggen, hebben zij elektriciteit nodig voor laden, lossen, verwarming, verlichting en andere activiteiten aan boord. Normaal gezien wordt deze stroom voorzien door hulpmotoren die CO2 en andere luchtvervuilende stoffen uitstoten en voor lawaaihinder kunnen zorgen. In het concept van walstroom wordt het schip aangesloten op het lokale elektriciteitsnet om deze negatieve effecten te elimineren. De Vlaamse Regering wijzigt nu, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit dat de noodzakelijke technische specificaties en Europese normen over de voorziening van elektrische stroom aan de wal voor zeeschepen of binnenschepen aanbrengt in de regelgeving. Het gaat om de omzetting van Europese regelgeving ter zake.   

Nota aan de Vlaamse Regering  BVR              Advies RvS                                                                                          

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 4 september 2020