30/11/2018

Beslissingen Ministerraad van 30 november 2018

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging bepalingen Energiebesluit

op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen in haar Energiebesluit. Het verzamelbesluit omvat onder meer aanpassingen aan de REG-premies, aan de energieprestatieregelgeving en aan de regels voor energieleningen; de invoering van een energieprestatiecertificaat voor kleine niet-residentiële gebouwen en voor gemeenschappelijke delen; een aanpassing aan het energieprestatiecertificaat publieke gebouwen; aanpassingen rond het verkrijgen van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten; een aanpassing van de elektrische referentierendementen bij de berekening van warmtekrachtcertificaten; en aanpassingen aan de premieregeling voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties tot en met 10 kWe. Een afschrift van dit besluit wordt meegedeeld aan het Vlaams Parlement en aan het Rekenhof. 
 
 

 


Aanpassing call groene warmte

op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Na een evaluatie van de huidige call-regeling wil de Vlaamse Regering het wetgevend kader voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, restwarmte en biomethaan (calls groene warmte) aanpassen. Na advies van de Raad van State wijzigt ze daarvoor definitief het Energiebesluit. 
 

 


Invulling voorzitterschap vergunningscoördinerend en faciliterend comité energieinfrastructuur

op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein en minister Joke Schauvliege
 
De EU-Verordening 347/2013 moet zorgen voor de versnelde modernisering van de energieinfrastructuur en voor de bouw van nieuwe energietransportinfrastructuur, nodig om de energie- en klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te realiseren. Er wordt daarbij een EU-lijst opgesteld van 'projecten van gemeenschappelijk belang'. In België is ervoor gekozen om de verordening uit te voeren via een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten. Via dat samenwerkingsakkoord is een vergunningscoördinerend en faciliterend comité opgericht (VCFC).  Het VCFC moet de vergunningsverleningsprocedures voor de gemeenschappelijke projecten coördineren en toezien op de tijdige en correcte uitvoering van de bepalingen uit de Europese Verordening. De Vlaamse Regering beslist om met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van 24 maanden het voorzitterschap op te nemen van het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en faciliterend comité (VCFC). Ze duidt Frederik Dewaele aan als voorzitter. 
 

Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal - tijdelijk bouwdok haven Zeebrugge: toelichting dwingende redenen van groot openbaar belang

op voorstel van minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege
 
De Habitatrichtlijn voorziet in een toets, de ADC-toets, die nagaat of er geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn voor een plan of project, of er dwingende redenen van groot openbaar belang zijn, en welke compenserende maatregelen nodig zijn. De ADC-toets komt ter sprake indien het plan of project schadelijke gevolgen zal hebben voor de natuurlijke kenmerken van het gebied of indien er onzekerheid blijft bestaan omtrent de gevolgen van het betrokken plan of project voor de natuurlijke kenmerken van het gebied. Een project dat nu getoetst wordt, is de aanleg van een bijkomende kaaimuur met integratie van een tijdelijk bouwdok in de haven van Brugge-Zeebrugge. Deze is nodig om te voldoen aan de vraag naar bijkomende capaciteit in de haven van Brugge-Zeebrugge. Het project situeert zich deels in vogelrichtlijngebied en deels in habitatrichtlijngebied. De Vlaamse Regering beslist nu dat de bouw van een kaaimuur van ongeveer 915 meter, gepaard gaand met de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal, en de aanleg van een tijdelijk bouwdok, een project betreft waarvoor dwingende redenen van groot openbaar belang worden ingeroepen.
 

 


Nieuwe kaderovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams EnergieBedrijf

op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). De overeenkomst legt de afspraken vast tussen de partijen over de strategische doelstellingen, de informatie- en rapportageplicht over de taken en de financiële situatie van het Vlaams Energiebedrijf, evenals de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van deze overeenkomst. De Vlaamse Regering beslist ook dat het VEB vanaf 2019 projecten, ingediend in het kader van het 'Actieplan Energie-Efficiëntie voor de Vlaamse overheid', doorlopend en autonoom kan beoordelen in functie van de verwachte doelmatigheid. Het VEB kan de hiervoor toegewezen middelen autonoom, op basis van de opgedane kennis en ervaringen bij eerdere calls, toekennen. 
 

Premie vervanging oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Huishoudelijke steenkool- en houtverwarming zorgen voor een grote bijdrage aan de Vlaamse uitstoot van luchtverontreinigende polluenten, voornamelijk door stook in oudere en vervuilende toestellen en slecht gebruik. De vervanging door nieuwe verwarmingssystemen die merkelijk beter scoren op het vlak van uitstoot en rendement moet een positieve impact hebben op de uitstoot van huishoudelijke verwarming en eveneens de energie-efficiëntie verbeteren. Geschat wordt dat momenteel ongeveer 600.000 gezinnen stoken met steenkool of hout, waarbij het stooktoestel in hoofdzaak wordt gebruikt als sfeer- of bijverwarming. Een actieve aanmoediging via premies zal de vervanging van oude stooktoestellen en open haarden versnellen en de emissies van huishoudelijke verwarming sneller doen afnemen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering principieel een tegemoetkoming in de kosten in te voeren voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere wooneenheden. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 
 

 


Herziening of opheffing stedenbouwkundige voorschriften algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Het decreet dat diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving wijzigt, voegt een artikel toe in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), waarmee een soepele herzieningsprocedure wordt voorzien voor verouderde of te gedetailleerde voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en bepaalde voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), die op het terrein vaak een beter ruimtelijk rendement en energiebesparende maatregelen verhinderen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan dat artikel. Doel is om gemeenten toe te laten voorschriften op te heffen of aan te passen zodat vormen van ruimtelijke rendementsverhoging worden bevorderd, zoals intensivering van het ruimtegebruik, verweving van verschillende functies, hergebruik van constructies en het tijdelijk toelaten van ruimtegebruik. Door de herziening of de opheffing van deze verouderde voorschriften kunnen gemeenten een belangrijke stimulans geven aan projecten rond hernieuwbare energie en tevens bijdragen aan de verhoging van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenpatrimonium. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 
 
 

 


GRUP Fort van Lillo

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering keurt de startnota 'Fort van Lillo' en de bijbehorende procesnota 1 goed. De startnota geeft uitvoering aan het Geactualiseerd Sigmaplan en de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De plandoelstellingen in de startnota zijn: de dijkwerken mogelijk maken om het Fort van Lillo te beschermen tegen overstromingen; de jachthaven verplaatsen en parkeervoorzieningen mogelijk maken; en het creëren van een juridisch kader waarbinnen de uitvoering van het masterplan Lillo mogelijk wordt met onder meer een nieuwe bezoekersparking. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal nu de nodige adviezen inwinnen over de startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en consulteren over de startnota.  
 
 
 
 
 
 
 

 


Afwijking GRUP VSGB Zaventem

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De gemeente Zaventem wil met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Nossegem' een integrale visie vastleggen voor de dorpskern van Nossegem. Door een overlapping met het gewestelijk RUP ter hoogte van drie percelen, kan dit gemeentelijk RUP niet volledig gerealiseerd worden. De gemeente vroeg daarom een afwijking van het gewestelijk RUP. De Vlaamse Regering stemt nu in met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden - cluster Zaventem' aan de gemeente Zaventem. Daardoor kunnen de percelen een herbestemming krijgen naar 'gemengd open ruimte gebied' en kan er zo een publiek toegankelijke groenzone komen.  
 

 


Actieplan Asbestafbouwbeleid

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na adviezen van de SERV en van de Minaraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het decreet algemene bepalingen milieubeleid en het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wijzigt. De ontwerpregelgeving omvat het invoeren van een inventarisplicht, een verwijderingsplicht en een beheerplicht voor gebouweigenaars van gebouwen of infrastructuur die asbest kunnen bevatten. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  
 
 
 
 

 


Wijziging VLAREME

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering wijzigt principieel bijlage 2 bij VLAREME (uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet van 22 december 2006). Bedoeling is het besluit aan te passen aan de gemeentelijke fusies die vanaf 1 januari 2019 ingaan, en bevat geen inhoudelijke wijzigingen. Om de gemeentelijke productiedruk van de fusiegemeenten te bepalen, is de productiedruk berekend voor het volledige grondgebied van de fusiegemeente op basis van de dierlijke productie en gebruiksruimte voor dierlijke mest uit 2014. Op basis van deze berekening worden gemeenten in drie categorieën onderverdeeld. De gemeentelijke productiedruk speelt een rol in het bepalen van de mestverwerkingsplicht. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  
 
op voorstel van Vlaams Parlement
 
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de gebouwenpas. Dit decreet werd op 21 november 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement. 
 

Decreet dat de coördinatie van de waterregelgeving bekrachtigt in het decreet over het integraal waterbeleid en dat de gecoördineerde regelgeving opheft

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat de coördinatie van de waterregelgeving bekrachtigt in het decreet over het integraal waterbeleid en dat de gecoördineerde regelgeving opheft. Dit decreet werd op 21 november 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 30 november 2018