06/07/2020

Beslissingen Ministerraad van 3 juli 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

VITO: 1,47 miljoen euro subsidie project ‘Testbed voor elektrische opslag in Zuid-Afrika’

Op voorstel van minister-president Jan Jambon

In uitvoering van de Vlaamse doelstellingen op het vlak van internationale klimaatfinanciering, kent de Vlaamse Regering een subsidie van 1,47 miljoen euro toe aan het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO), voor het project ‘Testbed voor elektrische opslag in Zuid-Afrika binnen het kader van het Energy Storage Partnership van de WereldBank’. Het project wil de introductie en kennis van elektrische opslag in Zuid-Afrika ondersteunen om zodoende de transitie naar hernieuwbare energie in Zuid-Afrika te versnellen. Daarbij zal het testlabo de gelegenheid bieden aan Zuid-Afrika om nieuwe technologieën te testen die aangepast zijn aan de lokale klimatologische en technische omstandigheden en een oplossing bieden aan de wisselvallige en variabele aanwezigheid van hernieuwbare energie. Het project heeft een duurtijd van 3 jaar en start op 1 december 2020.

 


Brownfieldconvenant 206. Zelzate – Herontwikkeling Callemansputte

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde Brownfields. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 206. Zelzate – Herontwikkeling Callemansputte, met het oog op het organiseren van een inspraak- en informatievergadering. Tegelijk wordt het Addendum 2 aan het Brownfieldconvenant 54. Ertvelde – Kuhlmann Site Herontwikkeling goedgekeurd. Met dit addendum worden de percelen van de gipsberg uit het Brownfieldconvenant van 54. Ertvelde –Kuhlmann Site Herontwikkeling gehaald en toegevoegd aan het ontwerpconvenant van 206. Zelzate –Callemansputte.    

 


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’ : definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering nu tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’. Het plan is gelegen op het grondgebied van De Haan, Jabbeke en Oudenburg en omvat onder meer de aanduiding van erfgoedlandschap ‘Polder Klemskerke-Vlissegem’, natuurcompensaties voor de Zeebrugse achterhaven, zilte graslanden binnen het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Polders’ en het schrappen van het niet-ontgonnen ontginningsgebied ‘Paddegat’ voor de vrijwaring van het agrarisch gebruik.     

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Bijlage I: Verordenend grafisch plan Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa: Toelichtingsnota 
Bijlage IIIb: Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV: Register met de percelen Kaart 0: Situering plangebied
Kaart 1: Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto Kaart 2: Juridische toestand: andere plannen Kaart 3: Juridische toestand: andere plannen
Bijlage I Verordenend grafisch plan - kaart Bijlage IV: Register met de percelen - kaart  

 


GRUP Golfterrein Witbos: definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Witbos' en van de bijbehorende bijlagen. Het plangebied omvat het voormalig militair Kamp A gelegen op het grondgebied van de gemeente Westerlo en Herentals. In het voormalig militair kamp werd door de Britse militairen een golfterrein aangelegd, dat naarmate de militaire activiteiten verminderden, verder werd uitgebreid tot het huidige 13-holes golfterrein. Naast het behoud van het bestaande golfterrein voorziet het GRUP ook in mogelijkheden om een lokale sporthal te realiseren en een beperkt aantal evenementen mogelijk te maken. De voorschriften garanderen het maximaal behoud van het bestaande bos.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Goedkeuring MER Kennisgeving/ontwerp-MER Beslissing RVR-toets
Niet-technische samenvatting Bijlage I: Verordenend grafisch plan Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa: Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb: Toelichtingsnota - kaarten Kaart 0: Situering plangebied
Kaart 1: Bestaande feitelijke toestand - luchtfoto Kaart 2: Juridische toestand: plannen Kaart 3: Juridische toestand: andere plannen
Bijlage I Verordenend grafisch plan - kaart    

 


Afbakening Linkerscheldeoevergebied

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt, na advies van de MORA en na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat de afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied vaststelt. Hiermee wordt het besluit van 13 juli 2001, dat de voorlopige begrenzing van de havengebieden aanduidt, opgeheven. De afbakening is noodzakelijk voor de dagelijkse uitoefening van een aantal havenbestuurlijke bevoegdheden door het Havenbedrijf Antwerpen op de Linkerscheldeoever en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Advies RvS Advies MORA

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 3 juli 2020