30/03/2020

Beslissingen Ministerraad van 27 maart 2020

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ebema en omgeving’: termijnverlenging

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ebema en Omgeving' te verlengen met 60 dagen. De decretaal voorziene termijn waarover de Vlaamse Regering beschikt, loopt momenteel af op 1 april 2020. Het GRUP kadert in het globale traject voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en is opgenomen binnen het SALK. Het plan omvat uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande watergebonden bedrijf Ebema.   

Nota aan de Vlaamse Regering

 


GRUP Ebema en omgeving: principiële definitieve vaststelling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ebema en omgeving'. Het plan is gelegen op het grondgebied van Zutendaal (provincie Limburg). Het GRUP kadert in het globale traject voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en is opgenomen binnen SALK. Het omvat uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande watergebonden bedrijf Ebema. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.       

BVR Nota aan de Vlaamse Regering Plan MER-Verslag - goedkeuring
Plan MER - Niet-technische samenvatting Bijlage RVR-toets met kenmerk RVR-AV-0919 Kaart 0: Situering plangebied
Kaart 1: Bestaande feitelijke toestand Kaart 2: Bestaande juridische toestand Kaart 3: Bestaande juridische toestand - andere plannen
Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage 1: Verordenend grafisch plan - kaart Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa. Toelichtingsnota –tekst Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV: Register met de percelen
Bijlage IV: Register met de percelen (kaart) Bijlage V –Plan-MER globaal ENA Bijlage VI - Ruimtelijk veiligheidsrapport
Bijlage VII - Eindrapport ENA (2004) Bijlage 1: Kaartenbundel Gewenste Structuur Bijlage Kennisgevingsdossier Plan MER
Eindrapport deel I ENA Eindrapport deel II ENA Rapport ENA - opmerkingen
Eindrapport SGS - Aanvullende nota Eindrapport SGS - Niet-technische samenvatting Eindrapport SGS - Ruimtelijk veiligheidsrapport

Richtlijnen Plan-MER POM Antwerpen en POM Limburg

Bijlage: kaart Bijlage: kaart

 


COVID-19: aanpassing proceduretermijnen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid machtigt de Vlaamse Regering om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen. In dit kader keurt ze nu een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed met maatregelen specifiek gericht op de (procedurele) werking van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, meer specifiek de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. Zo worden onder meer de termijnen om een beroep in te stellen, maar ook de andere lopende proceduretermijnen, verlengd met 30 dagen.     

BVR                                                                          Nota aan de Vlaamse Regering

 


COVID-19: aanpassing termijnen en verplichtingen ruimtelijke processen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid machtigt de Vlaamse Regering om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen. In dit kader keurt ze nu een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed met reglementering rond de procedures voor ruimtelijke beleidsplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, complexe projecten, plan-milieueffectenrapportage, stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten. De termijnverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven worden in dit besluit, hebben tot doel de gevolgen van de coronacrisis die een normaal verloop van de procedures verhinderen, waarbij de rechtsbescherming van belanghebbenden of derden beperkt wordt door de restrictieve maatregelen uitgevaardigd door de federale regering (onder meer met betrekking tot essentiële verplaatsingen en social distance regels) of in geval van het uitvallen van de administratie door ziekte, op te vangen en te milderen.  

Nota aan de Vlaamse Regering                                      BVR

 


COVID-19: maatregelen Vlaamse materialen- en bodemwetgeving

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Om de rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen in het licht van de verscherpte maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie, keurt de Vlaamse Regering een besluit goed met een aantal hoogdringende maatregelen, bestaande uit de verlenging, of indien nodig, opschorting van termijnen en de tijdelijke afwijking op procedures uit de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving. Daarbij wordt er in de regel voor gekozen om de bestaande termijnen in de diverse betrokken decreten en besluiten te verlengen voor een termijn van 30 of 60 dagen en af te wijken van bepaalde procedurevoorschriften voor de duur van de civiele noodsituatie. Ook worden enkele verplichtingen geschorst waarbij fysiek contact tussen personen moeilijk vermijdbaar is of waarbij een reëel risico op besmetting ontstaat.  

Nota aan de Vlaamse Regering                                        BVR 

 


COVID-19: remediëring proceduretermijnen en procedurele voorschriften onroerenderfgoedregelgeving

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid machtigt de Vlaamse Regering om regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen. In dit kader keurt ze nu een uitvoeringsbesluit bij het decreet goed om de proceduretermijnen en procedurele voorschriften bepaald in de onroerenderfgoedregelgeving te verlengen of te schorsen ter verzekering van maximale rechtszekerheid voor de burger en de erkende actoren (onder meer erkende onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, archeologen).

Nota aan de Vlaamse Regering                                                 BVR

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 27 maart 2020