28/09/2020

Beslissingen Ministerraad van 25 september 2020 

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant 136. Gullegem – IMHO

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na het inspraak- en informatiemoment, haar definitieve goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 136. Gullegem – IMHO.  

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 151. Beersel - Manchestersite

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Brownfieldconvenant 151. Beersel - Manchestersite. Het  Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 


Definitieve bandingfactor project Agristo Wielsbeke - solar

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De evaluatie van het steunmechanisme voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling heeft gezorgd voor een hervorming van het steunmechanisme. Daarbij is voor bepaalde categorieën een projectspecifieke berekening voorzien van de bandingfactor. De bandingfactor bepaalt het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom en is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs, … Het Energiebesluit voorziet daarvoor een procedure in twee stappen, waarbij eerst een voorlopige bandingfactor wordt berekend door het Vlaams Energieagentschap, wat dan gevalideerd wordt via de Vlaamse Regering. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het besluit goed dat een definitieve bandingfactor vaststelt voor het project Agristo Wielsbeke - solar, een zonnepanelenproject met een piekvermogen van ongeveer 2267 kWp op het dak van Agristo nv in Wielsbeke. 

 


Wijziging Financieringsbesluit en REG/VFK-besluit: middelen energetische renovatie en subsidies sloop en infrastructuur

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Financieringsbesluit en het besluit over de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven rond rationeel energiegebruik en groene warmte (REG/VKF-besluit). De wijziging aan het Financieringsbesluit moet de regeling voor het toekennen van SSI-subsidies (sloop en infrastructuur) bij de realisatie van sociale woonprojecten door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) helemaal afstemmen op de rechtsgrond zoals opgenomen in de Vlaamse Wooncode, en onduidelijkheden daarover wegwerken. De wijziging aan het REG/VKF-besluit maakt het mogelijk dat de middelen die vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen ter beschikking worden gesteld van de VMSW, kunnen gebruikt worden voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen. Het Financieringsbesluit en het REG/VKF-besluit worden met ingang van 1 januari 2021 opgeheven en vervangen door het Besluit Vlaamse Codex Wonen. De wijzigingen uit dit besluit worden daar op identieke wijze doorgevoerd. 

Nota aan de Vlaamse Regering                       BVR                                   Advies RvS

 


Meerjarenpremieovereenkomst restauratie Klein Seminarie Hoogstraten

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt de meerjarenpremieovereenkomst goed voor de restauratie van het Klein Seminarie in Hoogstraten, voor de periode 2021-2025. De voorbouw en de Eeuwfeestkapel van het Klein Seminarie, één van de belangrijkste art-deco-schoolgebouwen van Vlaanderen, zijn beschermd als monument. Voor het project wordt bijna 3,9 miljoen euro voorzien. De Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed zal de meerjarenpremieovereenkomst namens het Vlaamse Gewest ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering ervan.     

 


Meerjarenpremieovereenkomst restauratie Speelhof Sint-Truiden

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt de meerjarenpremieovereenkomst goed voor de restauratie van het Speelhof in Sint-Truiden, voor de periode 2021-2024. Het Speelhof werd in de 16de eeuw opgericht als buitenverblijf voor de abten van de Sint-Trudoabdij, en is door zijn ligging en historische verbondenheid met de Sint-Trudoabdij een erg waardevolle site. Voor het project wordt zo'n 3,3 miljoen euro voorzien. De Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed zal deze meerjarenpremieovereenkomst namens het Vlaamse Gewest ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.         

 


Meerjarenpremieovereenkomst restauratie Sint-Gummarussite Lier

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering keurt de meerjarenpremieovereenkomst goed voor de restauratie van de Sint-Gummarussite in Lier, voor de periode 2021-2024. De Sint-Gummaruskerk en -toren en het Heilige Geest Godshuis vormen samen met de Sint-Pieterskapel de 'Sint-Gummarussite'. De Sint-Gummaruskerk is beschermd als monument sinds 1939, en behoort tot de belangrijkste monumenten van Lier. Voor het project wordt bijna 8,7 miljoen euro voorzien. De Vlaamse minister bevoegd voor het onroerend erfgoed zal deze meerjarenpremieovereenkomst namens het Vlaamse Gewest ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.    

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 25 september 2020