25/09/2023

Beslissingen Ministerraad van 22 september 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Ontwerpdecreet over de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers, Vlaams minister Zuhal Demir

Om te vermijden dat de Vlaamse overheid en de lokale overheden ongewild georganiseerde en ondermijnende criminele activiteiten en personen zouden faciliteren, wordt een decretale regeling uitgewerkt die een betere informatiedeling toelaat tussen de verschillende beleidsniveaus om zo op gegronde wijze bijvoorbeeld vergunningen, concessies, subsidies en overheidsopdrachten te kunnen weigeren, schorsen, intrekken, opheffen of voorwaarden aan verbinden door het bevoegde bestuur. Na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het ontwerpdecreet goed over de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. Het decreet komt tegemoet aan de verzuchtingen van de (lokale) openbare besturen om korter op de bal te kunnen spelen als er georganiseerde criminele activiteiten vermoed worden. Er wordt ook de mogelijkheid gecreëerd voor openbare besturen om zelf een integriteitsonderzoek te voeren of om de uitvoering van zo’n onderzoek aan te vragen. Voor dit laatste geval zal er via een samenwerkingsakkoord een Dienst Integriteitsbeoordeling voor Besturen (DIOB) worden opgericht. Deze dienst zal de aanvragen tot integriteitsbeoordelingen die gesteld worden door de desbetreffende openbare overheden behandelen en een advies uitbrengen. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 


Stad Antwerpen: overmacht in kader van onbeschikbaarheid intern digitaal dossierbehandelingssysteem omgevingsvergunningen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De informaticasystemen van de stad Antwerpen werden op 6 december 2022 getroffen door een algemene cyberaanval. Hierdoor werd het volledige gedigitaliseerde proces van de omgevingsvergunningen in Antwerpen ernstig verstoord. De Vlaamse Regering stelde daarom een situatie van overmacht vast en nam noodmaatregelen om een aantal termijnen rond omgevingsvergunningen op te schorten en zo een correcte dienstverlening aan de burger te verzekeren. In de stad Antwerpen doet zich nog steeds een overmachtssituatie voor die de afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen bemoeilijkt. De doorlooptijd verbetert gefaseerd, maar een substantiële achterstand in verwerking is opgebouwd en moet weggewerkt worden. Momenteel kunnen de gemaakte prognoses aangehouden worden en wordt geschat dat het einde van de achterstand weggewerkt is tegen eind 2023 en dat de decretaal bepaalde doorlooptijden vanaf dan gerespecteerd kunnen worden. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 7 juli 2023 een decreet dat artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning aanvult met een zesde en zevende lid, specifiek voor deze situaties. Nu keurt ze, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan de machtiging om specifieke regels uit te werken in geval van onbeschikbaarheid wegens technische storingen van het interne digitale dossierbehandelingssysteem, voor wat betreft de stad Antwerpen. Het besluit betreft het schorsen van bepaalde termijnen in het kader van omgevingsvergunningverlening voor lopende en eerstdaags in te dienen vergunningsaanvragen in eerste aanleg bij de stad Antwerpen.

 


Verlenging van de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207)’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stelde op 13 januari 2023 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘GEN-spoor (L124) en fietssnelweg (F207)’ te Linkebeek en Sint-Genesius-Rode voorlopig vast. Tijdens het openbaar onderzoek (van 7 februari tot en met 7 april 2023) werden verschillende adviezen, bezwaren en opmerkingen ingediend. De verwerking van deze inspraakreacties moet grondig gebeuren. Om te vermijden dat het ontwerp GRUP zou vervallen, beslist de Vlaamse Regering nu de termijn voor definitieve vaststelling van het GRUP met 60 dagen te verlengen. De nieuwe uiterlijke beslistermijn is dan 2 december 2023.

 


Lage-emissiezones (LEZ): wijzigingsbesluit oldtimers en sociale correcties

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over lage-emissiezones (LEZ). De wijziging zorgt voor een aparte, uniforme regeling voor oldtimers en komt zo tegemoet aan een arrest van de Raad van State, waarin geoordeeld werd dat er geen basis is om voertuigen ouder of jonger dan 40 jaar anders te behandelen. Daarnaast zijn er een aantal technische en sociale correcties, waarbij de afwijkingsbepalingen op de toegangscriteria worden verruimd naar mantelzorgers voor mensen met een handicap en voor mensen met een handicap die daardoor een automatische schakeling moeten gebruiken. Het wordt ook mogelijk voor mensen die niet binnen de LEZ wonen om een sociaal tarief toe te passen. Het ingaan van de volgende fase wordt met 1 jaar uitgesteld. Het voorstel voert ten slotte ook een kalender in voor de toegangscriteria tot de LEZ voor de periode na 2028.

 


Eén maand langer in dienst houden waarnemend administrateur-generaal Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Op 31 maart 2023 besliste de Vlaamse Regering om Maurice Hoffmann na het einde van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt nog 6 maanden langer in dienst te houden, en hem met ingang van 1 oktober 2023 eervol ontslag te verlenen. Nu beslist de Vlaamse Regering hem nog 1 maand langer in dienst te houden omdat de nieuw geselecteerde administrateur-generaal van het INBO pas zal starten op 1 november 2023. Het besluit verlengt de loopbaan met één maand, met ingang van 1 oktober 2023.

 


Wijziging Belgisch Scheepvaartwetboek: standpuntbepaling

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stemt in met het voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek, met uitzondering van artikel 27 wegens bevoegdheidsoverschrijding. De wijziging beoogt in hoofdzaak een verbetering van de maritieme beveiliging in België naar aanleiding van de oprukkende drugscriminaliteit om en rond de havengebieden. Het gaat hierbij onder meer om bepalingen over de uitbreiding van het toepassingsgebied van...

Nota aan de Vlaamse Regering

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 22 september 2023