25/01/2021

Beslissingen Ministerraad van 22 januari 2021

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Hectaresteun voor biologische productiemethode: wijzigingsbesluit overgangsmaatregelen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maken biologische landbouwers aanspraak op een hectaresteun. Daarvoor moet men zich er toe verbinden om de biologische productiemethode gedurende 5 jaar toe te passen op het bedrijf. De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020; de nieuwe periode zal starten begin 2023. Dit impliceert dat 2021 en 2022 overgangsjaren zijn tussen de beide programmaperiodes. Tijdens deze overgangsperiode voorziet de Europese Wetgever de mogelijkheid voor biologische landbouwers om éénjarige verbintenissen af te sluiten. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat deze overgangsmaatregelen regelt. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Subsidie agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit overgangsperiode

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) maken landbouwers aanspraak op steun voor het uitvoeren van agromilieu-en klimaatmaatregelen. Daarvoor moet men zich er toe verbinden om een maatregel gedurende 5 jaar toe te passen. De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020; de nieuwe periode zal starten begin 2023. Dit impliceert dat 2021 en 2022 overgangsjaren zijn tussen de beide programmaperiodes. Tijdens deze overgangsperiode voorziet de Europese wetgever de mogelijkheid om aflopende verbintenissen met één jaar te verlengen. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief een besluit goed dat deze overgangsmaatregel regelt. 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 


Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): wijzigingsbesluit overgangsperiode 2021-2022

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door het stimuleren van duurzame investeringen en het verzekeren van de rendabiliteit van land- en tuinbouwbedrijven, en dit binnen het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020, de nieuwe periode zal starten begin 2023. De jaren 2021 en 2022 zijn dus overgangsjaren tussen de beide programmaperiodes. Om de goede werking van het VLIF ook tijdens deze overgangsperiode te garanderen is het noodzakelijk enkele aanpassingen door te voeren. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit over steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw. Het maximale subsidiabel bedrag per bedrijf wordt opgetrokken, en de periode waarvoor dit maximum geldt, wordt uitgebreid met de overgangsperiode. Verder wordt de verplichting ingevoerd om te bewijzen dat de realisatie van de geselecteerde investering begonnen is binnen vijf maanden na de selectie ervan. Ook wordt, voor jonge landbouwers, het steunpercentage voor de meest duurzame investeringen met 10% verhoogd. Daarnaast wordt een nieuwe stap in de procedure ingevoerd, de betalingsaanvraag. Deze aanvraag moet ingediend worden nadat de investering volledig gerealiseerd werd. Ook zal het niet langer mogelijk zijn om de steun aan te vragen in de vorm van een rentesubsidie op een aangegaan investeringskrediet. Tot slot wordt de regeling afgestemd op het gewijzigde vennootschapsrecht.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies

 


COVID-19: subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers, Vlaams minister Wouter Beke, Vlaams minister Lydia Peeters

Op 15 februari zullen in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra de deuren openen. Om een vlotte werking van de vaccinatiecentra in Vlaanderen mogelijk te maken werkt de Vlaamse overheid een subsidieregeling uit die bestaat uit drie sporen. De Vlaamse Regering keurt nu het besluit goed dat de eerste enveloppe regelt, die voor 'infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum'. De subsidie wordt toegekend aan het lokale bestuur dat organisator is voor het vaccinatiecentrum a rato van het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient.

 


Optimalisatie procedures Vlaamse bestuursrechtscolleges: wijzigingsdecreet

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet). Bedoeling is te komen tot een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak door het optimaliseren van de procedure. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu opnieuw voorgelegd aan de Raad van State. 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet
Advies RvS Memorie van Toelichting

 


Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ombouw N42 tot primaire weg – Wegvak Wetteren-Oombergen’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ombouw N42 tot primaire weg – Wegvak Wetteren-Oombergen’ op het grondgebied van Oosterzele, Wetteren en Zottegem. De N42 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als primaire weg II Type 3. Voor een gedeelte van het tracé, tussen de E40 in Wetteren en Oombergen in Zottegem, is de ombouw niet mogelijk zonder bestemmingswijzigingen en de opmaak van een GRUP. Het GRUP voorziet de aanduiding van de primaire weg, de landschappelijke inpassing en een carpoolparking nabij de E40.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Goedkeuring MER Richtlijnen plan-MER Plan-MER definitief
Advies GRUP Startnota definitief Bijlage I. Verordenend grafisch plan
Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage IIIa. Toelichtingsnota - tekst Bijlage IIIb. Toelichtingsnota - kaarten
Bijlage IV. Plan-MER Bijlage V. VR-toets Bijlage VI. Startnota
Bijlage I. Verordenend grafischplan - Deelplan 1 Kaart 0 Situering plangebied Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto
Kaart 1 Verordenend grafisch plan: Deelplan 2 Kaart 2 Bestaande feitelijke toestand: plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen

 


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’: toestaan afwijking voorschriften

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering stemt in met het verzoek van de stad Antwerpen om af te kunnen wijken van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP ‘afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’. De stad Antwerpen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de vestiging van een Maritieme Campus. De beoogde ontwikkeling vereist een verruiming van de omschrijving van het begrip watergebondenheid en van de toegelaten activiteiten, onder meer met onderzoeksactiviteiten en kantoren. De inplanting van een Maritieme Campus aansluiten bij de ontwikkeling van Blue Gate gebeurt door hergebruik van een voormalige industriële site en houdt geen bijkomend ruimtebeslag in.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


Definitieve vaststelling GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming – deelplan Blankenbergse Steenweg’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge - herneming - deelplan Blankenbergse Steenweg'. Het GRUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge - herneming’ werd door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op 27 oktober 2017. In dit gewestelijk RUP was een deelplan ‘Sint-Pietersplas-Blankenbergsesteenweg’ opgenomen waarin naast een zone voor recreatie eveneens een bedrijventerrein werd aangeduid en een zone voor stedelijke activiteiten werd bestemd. Deze zone voor stedelijke activiteiten bevatte mogelijkheden voor de bouw van een voetbalstadion voor maximaal 40.000 toeschouwers en een parking van maximaal 7.200 parkeerplaatsen. De Raad van State heeft echter op 6 oktober 2020 volgende onderdelen van het deelplan 'Sint- ̈Pietersplas – Blankenbergse Steenweg' vernietigd: de zone 'gebied voor weginfrastructuur', de zone ‘gebied voor stedelijke activiteiten Blankenbergse Steenweg', de zone 'gemengd bedrijventerrein Blankenbergse Steenweg', de percelen met kadastrale nummers K1/a, K1e en K126 van de zone 'park' en het onteigeningsplan 'deelgebied 7 Sint-Pietersplas – Blankenbergse Steenweg'. Omwille van de nog steeds actuele maatschappelijke vraag naar een rechtszekere oplossing voor het Brugse voetbalgebeuren en het tekort aan bedrijventerreinen biedt dit GRUP een oplossing en rechtsherstel waarbij het plan bijkomend wordt aangevuld met bepalingen en garanties voor onder meer zuinig en kwalitatief ruimtegebruik, rekening houdend met de elementen van het openbaar onderzoek en het arrest van 6 oktober 2020.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS
Goedkeuring MER Definitief MER - deel I Definitief MER - deel III
Inrichtingsnota Advies AVES RVR-verslag
Actualisatie Ruimtelijk Veiligheidsrapport Actualisatie plan-MER Definitief MER - deel II Actualisatie plan-MER niet technische samenvatting - definitief
Communication Display Page Niet-technische samenvatting Actualisatie Ruimtelijk Veiligheidsrapport Verkennend bottom-up onderzoek
Bijlage Ia: Grafisch plan Bijlage Ib: Onteigeningsplan Bijlage II. Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa. Toelichtingsnota (tekst) Bijlage IIIb. Toelichtingsnota (kaarten) Bijlage IV. Register van de percelen
Bijlage V. PlanMER Bijlage VI. Ruimtelijk Veiligheidsrapport Bijlage VII: Verkennend bottom-up onderzoek
Bijlage VIII: aanmeldingsformulier Bijlage IX: Inrichtingsnota Bijlage Kaartenbundel
Bijlage Ia. Verordenend grafisch plan Bijlage Ib Onteigeningsplan Bijlage IV: register met de percelen
Kaart 0 Situering plangebied Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto Kaart 2 Bestaande juridische toestand: plannen
Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen    

 


Bescherming weginfrastructuur bij bijzonder wegtransport

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de bescherming van de verkeersinfrastructuur bij bijzonder wegtransport. Het gaat daarbij over het aanstellen van de bevoegde ambtenaren en het uitwerken van de procedures voor de onmiddellijke inning en de administratieve geldboete. Zo worden de wegeninspecteurs voortaan ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Advies RvS

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 22 januari 2021