24/09/2018

Beslissingen Ministerraad van 21 September 2018

Terug naar artikeloverzicht

Overkoepelende renovatiepremie

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans
 
Om de subsidieregeling voor de burger doorzichtiger en toegankelijker te maken, is het nodig de renovatiepremie (RENO) en de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) op elkaar af te stemmen. Beide premies overlappen elkaar echter in grote mate op het vlak van de betoelaagde werken, de doelgroepen en de doelstelling. In plaats van de premies verder op elkaar af te stemmen wordt ervoor geopteerd beide premies te integreren tot één overkoepelende premie. De huidige RENO (maximum 2 aanvragen in een periode van 2 jaar) wordt beperkt tot de hogere inkomens. De huidige VAP wordt afgestemd op de renovatiepremie en wordt de renovatiepremie voor de lagere inkomens waarbij de mogelijkheid behouden blijft om de aanvragen te spreiden over tien jaar. Het criterium is het inkomen zodat het voor de burger duidelijk is onder welk systeem hij valt, waardoor hij dus niet langer zelf moet nagaan welk systeem voor hem het meest voordelig is. De Vlaamse Regering beslist daarom, na advies van de Vlaamse Woonraad, opnieuw principieel tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.  
 

Uitvoering Internationaal Verdrag controle en beheer ballastwater en sedimenten van schepen: wijzigingsbesluit

Op voorstel van minister Ben Weyts
 
De Vlaamse Regering stemt in met de wijziging van het koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen. Het heeft tot doel een aantal resoluties van het IMO Marine Environment Protection Committee (MPEC) om te zetten in Belgische wetgeving. 
 

Strategische ecologiesteun Borealis Kallo nv in Beringen

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering kent 4 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Borealis Kallo nv in Beringen. 
 

Planologisch attest tuincentra

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Het decreet van 8 december 2017 voorziet in een oplossing voor historisch gegroeide tuincentra binnen agrarisch gebied die door schaalvergroting en branchevervaging zonevreemd zijn geworden. Onder bepaalde voorwaarden, voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kunnen zij toegang krijgen tot een planologisch attest. Een planologisch attest vermeldt of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Om de historisch gegroeide tuincentra toegang te geven tot dit planologisch attest, wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het besluit met de regels over het planologisch attest.
 
 

Bekrachtiging waterwetboek

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering recent definitief het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet over de onteigening van algemeen nut wijzigde. Bedoeling was de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen. In dat besluit gaat het over de regelgeving uit het decreet integraal waterbeleid, het Drinkwaterdecreet, de wet Oppervlaktewateren en de artikelen over de heffingsregeling uit het Grondwaterdecreet. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat die coördinatie en codificatie van de waterregelgeving bekrachtigt en de gecoördineerde regelgeving opheft. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
 

Wijziging Vlarebo-besluit

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREBO-besluit, het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II), het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL). De wijzigingen geven uitvoering aan de wijzigingen in het Bodemdecreet en het Materialendecreet, naast andere wijzigingen van het VLAREBO en een aantal juridisch-technische aanpassingen en correcties van het VLAREBO en wijzigingen om de bodemwetgeving digitaalvriendelijk te maken.
 

Termijnverlenging definitieve vaststelling GRUP ‘Kempische Kleiputten’

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ te verlengen met zestig dagen. 
 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 21 September 2018