22/10/2018

Beslissingen Ministerraad van 19 oktober 2018

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging bevoegdheidsbesluit: vaststelling startdatum en verlenging civiele noodsituatie bij dreigend energietekort

op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
 
Via het decreet van 17 oktober 2018 met afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie is voorzien dat in geval de federale minister, bevoegd voor het energiebeleid, de Vlaamse Regering in kennis stelt van een dreigend stroomtekort de Regering binnen een termijn van 5 dagen moet beslissen over de vaststelling van de startdatum van de termijn van 120 dagen, eenmalig verlengbaar met 60 dagen, waarbinnen een uitzonderingsregeling van kracht wordt met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht. In zo een civiele noodsituatie is het echter belangrijk dat kort op de bal kan worden gespeeld en is het derhalve noodzakelijk dat deze beslissingsbevoegdheid verder wordt gedelegeerd aan één minister. De Vlaamse Regering wijzigt daarom haar bevoegdheidsbesluit en machtigt de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, om te beslissen over de startdatum en de verlenging van de civiele noodsituatie. 
 

Floating PV nv: subsidie drijvende zonnepanelen

op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
In het kader van de ondersteuning van innovatieve hernieuwbare energieprojecten, kent de Vlaamse Regering een projectsubsidie van bijna 2,05 miljoen euro toe aan de onderneming Floating PV nv voor de plaatsing van drijvende zonnepanelen. Het voorliggende project past een aantal innovatieve technieken toe zoals zonnetracking, aanpassende hellingshoek, dubbelzijdige zonnepanelen en actieve koeling. 
 

Project Rechteroever Nieuwpoort

op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans en minister Ben Weyts
 
Sinds 1997 zijn er verschillende overheidsinitiatieven geweest om een nieuw jachthavendok te bouwen op de rechteroever van de jachthaven van Nieuwpoort. De projecten omvatten altijd de bouw van een nieuw jachthavendok met 500 ligplaatsen, de herlokalisatie van de bestaande bedrijven en de realisatie van ontwikkelingsgronden. Om diverse redenen is dat tot nu toe niet gerealiseerd. Begin 2017 heeft een privaat consortium dan een voorstel uitgewerkt met de volledige private ontwikkeling van het project. Het voorstel werd afgewogen ten opzichte van de eerder nagestreefde publieke doelstellingen en de al doorlopen oefeningen rond ruimtelijke kwaliteit, plan-MER en financiële haalbaarheid. De Vlaamse Regering beslist nu om in te stemmen met de integrale private ontwikkeling van de projectzone 'Rechteroever Nieuwpoort'. Ze keurt daarvoor de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV), Dredging International nv (DEME-groep), Artes Group nv en De Cloedt Industrial nv. Ze keurt in dat kader een aantal bijkomende overeenkomsten goed. De bevoegde minister voor mobiliteit en openbare werken zal de overeenkomsten ondertekenen en zorgen voor de uitvoering van de beslissing.  
 

Landinrichting Gentse Kanaalzone fases 1 en 2

op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Voor de Gentse Kanaalzone is in 2002 een strategisch plan uitgewerkt, dat ervoor kiest om zes woondorpen en een woonwijk als woonkernen te behouden en leefbaar te maken. Om voldoende milieukwaliteit in deze woonkernen te garanderen, zijn rondom deze woonkernen koppelingsgebieden aangeduid, smalle stroken tussen de woonkernen en industriezones die fungeren als bufferruimte. De ruimtelijke invulling van deze koppelingsgebieden gebeurt in de inrichtingsprojecten landinrichting. De planbegeleidingsgroep vraagt nu om 250.000 euro bijkomende middelen te voorzien voor het laatste koppelingsgebied waarvoor het inrichtingsplan in voorbereiding is, namelijk Oostakker-Noord. De meervraag is het gevolg van sterk gestegen grondprijzen. In dat kader beslist de Vlaamse Regering dat de totale landinrichtingssubsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van de inrichtingsprojecten landinrichting 'Gentse Kanaalzone, koppelingsgebieden', fase 1 en fase 2, met 250.000 euro wordt verhoogd tot maximaal 5,85 miljoen euro.  
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 19 oktober 2018


 

 

Lees ook: Eerste keer investeringssteun voor drijvende zonnepanelen