Beslissingen Ministerraad van 18 mei 2018

Gepubliceerd op 22/05/2018

GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel- deel Noord

 
'Werken aan de Ring' is het programma dat de globale multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio rond Brussel en de Vlaamse Rand wil verbeteren en tegelijk de verkeersveiligheid en de doorstroming op de R0 wil verhogen. De Vlaamse Regering keurt nu de startnota 'Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord' en de bijhorende procesnota 1 goed. Over deze startnota zal de bevoegde minister voor ruimtelijke ordening de vereiste adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken gemeenten informeren en raadplegen. De bevoegde ministers zullen flankerende maatregelen uitwerken en uitvoeren in het kader van het programma Werken aan de Ring. De uitvoering van dit flankerend programma zal worden opgevolgd door het coördinatieplatform 'Stand van de Rand'. De minister bevoegd voor leefmilieu zal de planbegeleidingsgroep oprichten voor het inrichtingsproject landinrichting 'grote investeringsprojecten flankeren'. De planbegeleidingsgroep werkt kwalitatieve en beleidsdomeinoverschrijdende voorstellen van landinrichtingsplannen uit met het oog op een effectieve uitvoering.  
 
Op 3 februari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed over de uitrol van digitale meters in Vlaanderen. De uitrol van de digitale meter is de cruciale basis voor de transitie naar het decentrale energiesysteem. Een efficiënt beheer van dit energiesysteem vraagt om een grote set data, dus zijn deze meetinstrumenten noodzakelijk om decentrale energieproductie te combineren met een efficiënt en effectief netbeheer. Om de uitrol van digitale meters mogelijk te maken, en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiedecreet. Het gaat om enkele technische aanpassingen en aanpassingen ten gevolge van het advies van de Raad van State. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt opnieuw het advies ingewonnen van de Raad van State.  

Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel

 
Na adviezen van de SARO, de Minaraad, de SERV en van de Vlaamse Woonraad, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de gebouwenpas. Dit wordt een unieke digitale interface voor de burger met een overkoepelend overzicht van alle informatie over zijn woning/perceel. Op termijn is een uitbreiding naar andere gebouwen dan woningen voorzien, vandaar dat in het decreet naar de 'gebouwenpas' wordt verwezen. Dit voorontwerp van decreet wordt voor advies ingediend bij de Privacycommissie en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.  

Op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans, minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege 

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met maatregelen ter bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu. Het gaat om een actualisatie van het Binnenmilieubesluit van 2004. Meer bepaald is het een bijsturing van waarden van de kwaliteitsparameters binnenmilieu en de kwaliteitsparameters zelf, door nieuwe wetenschappelijke inzichten, en van de regels voor toezicht en gevolggeving zodat die meer aansluiten bij de praktijk. Ook zijn de parameters schimmels, micro-organismen en mijten specifieker geformuleerd. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage
BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage
BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage BVR wijz binnenmilieubesluit - bijlage  

 

Luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege 

Binnen de internationale gemeenschap groeit de bezorgdheid om de gezondheid van kinderen beter te beschermen tegen binnenluchtvervuiling. Vooral in voertuigen is het probleem van de binnenluchtvervuiling ten gevolge van roken acuut: roken in de auto veroorzaakt tot 27 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. De Vlaamse Regering wil daarom het roken in de auto in het bijzijn van -16-jarigen verbieden, en hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SAR WGG en van de Minaraad. 

Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen - decreet
Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen - memorie Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen - advies

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’

Op voorstel van minister Joke Schauvliege 

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’. Steenbakkerij Floren en Cie nv is een steenbakkerij met plaatselijke kleiontginning die als grondstof dient voor de productie van steenproducten. Het betreft een historisch gegroeid bedrijf dat werd opgericht in 1896. Het bedrijf situeert zich in Brecht ter hoogte van de woonkern van Sint-Lenaarts en is ontsloten via de Oostmalsebaan in het industriegebied De Hoef. De bedrijfssite beslaat momenteel een totale oppervlakte van 2,6 ha. Het planologisch attest werd aangevraagd voor de realisatie van een uitbreiding op korte termijn, grotendeels binnen het bestaande bedrijventerrein, en de aanleg van een ruime afschermende buffer oostelijk en zuidelijk van het bedrijventerrein en, op de langere termijn, een bijkomende uitbreiding van de bedrijfsgebouwen in zuidelijke richting.

Lees meer: 18 documenten

 

Decreet EMAS

Op voorstel van het Vlaams Parlement 

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de uitvoering van de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 over de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 9 mei 2018.

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 18 mei 2018