20/05/2019

Beslissingen Ministerraad van 17 mei 2019

Terug naar artikeloverzicht

Huishoudelijk reglement Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois
De Vlaamse Regering keurt het huishoudelijk reglement goed van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.  
 

Vervoer gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling

Op voorstel van minister Ben Weyts

Omwille van de bevoegdheidsoverschrijding stemt de Vlaamse Regering niet in met het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. Het gaat om omzetting van Europese regelgeving ter zake.

 

Technische specificaties walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenschepen 

Op voorstel van minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Koen Van den Heuvel

Walstroom, ook wel onshore power supply of OPS genoemd, is een techniek die moet bijdragen tot reductie van de milieu impact van (zee)schepen. Wanneer schepen aangemeerd liggen hebben zij elektriciteit nodig voor laden, lossen, verwarming, verlichting en andere activiteiten aan boord. Normaal gezien wordt deze stroom voorzien door hulpmotoren die CO2 en andere luchtvervuilende stoffen uitstoten en voor lawaaihinder kunnen zorgen. In het concept van walstroom wordt het schip aangesloten op het lokale elektriciteitsnet met het doel om deze negatieve effecten te elimineren. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat de noodzakelijke technische specificaties en Europese normen over de voorziening van elektrische stroom aan de wal voor zeeschepen of binnenschepen, aanbrengt in de regelgeving. Het gaat om de omzetting van Europese regelgeving ter zake.

Walstroomvoorzieningen - nota                                         Walstroomvoorzieningen - BVR                                     Walstroomvoorzieningen - advies                                     

 


Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’            

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel            

De Vlaamse Regering beslist om de herstelprocedure voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’ af te ronden, en haar principiële goedkeuring te hechten aan de definitieve vaststelling van dit plan. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. De bevoegde minister wordt belast met de verdere (prioritaire) uitvoering van het project Oude Landen in relatie tot de bestaande samenwerkingsakkoorden. Zowel de minister van ruimtelijke ordening als van mobiliteitsbeleid worden belast met de coördinatie en afstemming van de planmatige en projectmatige relaties met het Haventracé in het algemeen en met het (her op te starten) planningsproces voor de ‘Tweede spoortoegang’ in het bijzonder; en daarbij ook bij te dragen aan de uitbouw van een groene gordel rond Antwerpen.

Oude Landen - nota                                                                     Oude Landen - BVR
 

Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rond Ronse' 

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering keurt de startnota 'Rond Ronse' en de bijbehorende procesnota 1 goed. De startnota kadert in het planningsproces voor het GRUP 'Rond Ronse', dat het kader biedt om de mobiliteitsproblematiek rond Ronse te verhelpen, ingebed in een ruimer verhaal van leefbaarheid, respect voor de natuur en ecologie, erfgoed en landschap, economische ontwikkeling en landbouw. De minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal over deze startnota de vereiste adviezen inwinnen en de bevolking van de betrokken stad en gemeenten informeren en raadplegen. 

RondRonse - nota                                                             RondRonse - bijlage                                                         RondRonse - bijlage
 

Voorkeursbesluit Extra Containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen (ECA)

Op voorstel van minister Ben Weyts en minister Koen Van den Heuvel

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van voorkeursbesluit goed van het complexe project 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen', volgens het decreet over complexe projecten. De Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving zal het ruimtelijk planningsproces starten voor de verbinding tussen de N70 en de E34.

Ontwerp voorkeursbesluit ECA - nota                               Ontwerp voorkeursbesluit ECA - BVR                              Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage
Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage
Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage
Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage
Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage
Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - bijlage Ontwerp voorkeursbesluit ECA - BA
 

Uitvoeringsbesluit digitale meters energie 

Op voorstel van minister Lydia Peeters 

Na het advies van de Raad van State werd het ontwerpdecreet over de digitale meters definitief goedgekeurd op 29 juni 2018 en ingediend bij het Vlaams Parlement. Nu keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan de verschillende artikels in het decreet. Daarnaast brengt het ook wijzigingen aan in het Energiebesluit om relevante artikels en gehanteerde terminologie in overeenstemming te brengen met het gewijzigde energielandschap in Vlaanderen waarin naast analoge en elektronische meters, ook digitale meters aanwezig zullen zijn.

Digitale meters - nota                                                         Digitale meters - BVR                                                     Digitale meters - advies
 

Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant: 158. Zellik - Kerremans 2020

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In het kader van de zesde oproep hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan brownfieldconvenant 158. Zellik – Kerremans 2020. 
 

Noodkoopfonds: toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen

Op voorstel van minister Lydia Peeters 

Noodkopers zijn huishoudens die uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning gekocht hebben. Doordat ze geen middelen hebben om te renoveren, kunnen ze ook geen beroep doen op diverse premies. In Gent werd hiervoor een proefproject opgezet, om financiering en begeleiding aan te bieden voor de renovatie van een aantal noodkoopwoningen in de Dampoortwijk. Daarvoor werd een noodkoopfonds ter beschikking gesteld door het OCMW. Omdat het aantal noodkoopwoningen volgens het laatste Woononderzoek ongeveer 4% van de Vlaamse woningvoorraad beslaat, is het nuttig dit proefproject met toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen ook in andere steden en gemeenten in Vlaanderen uit te rollen. De Vlaamse Regering past hiervoor, na advies van de Raad van State, definitief het Energiebesluit aan en beslist om voor de financiering 15,5 miljoen euro uit het Klimaatfonds ter beschikking te stellen door deze middelen over te dragen naar het Energiefonds. De Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid zal een projectoproep lanceren.

Noodkoopfonds - nota                                                       Noodkoopfonds - BVR                                                        Noodkoopfonds - advies
 

Garanties van oorsprong voor (groene) gas, warmte en koude 

Op voorstel van minister Lydia Peeters 

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat een systeem invoert van garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude uit hernieuwbare energiebronnen. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet hierover, dat weer kadert in de Europese richtlijn om garanties van oorsprong uit te reiken voor de productie van gas uit hernieuwbare energiebronnen ('groen gas'), en voor de productie van warmte of koude door middel van hernieuwbare energiebronnen ('groene warmte' of 'groene koude'). De verkoop van 'groen gas', 'groene warmte' en 'groene koude' is enkel mogelijk als hiervoor garanties van oorsprong worden geleverd, om te vermijden dat dezelfde hoeveelheid groene energie dubbel geclaimd wordt door verbruikers.

Garanties van oorsprong - nota                                         Garanties van oorsprong - BVR                                          Garanties van oorsprong - advies
 

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval     

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Een van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank de nieuwe indeling van gemeenten in clusters. Nu keurt de Vlaamse Regering na het openbaar onderzoek de wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. De voorgestelde wijzigingen betreffen voornamelijk een aanpassing van de Belfius-clusters en de daaraan gekoppelde doelstellingen, een wijziging van de intercommunale doelstellingen en het Vlaamse streefcijfer. Daarnaast wordt voorgesteld om een inzameling van alle plasticverpakkingen te starten om tegen eind 2019 alle burgers de mogelijkheid te bieden deze verpakkingen selectief in te zamelen. De wijziging van het Uitvoeringsplan en het verslag over het openbaar onderzoek worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad, liggen ter inzage bij de OVAM, de provincies en de gemeenten en worden op de website van de OVAM geplaatst.

Wijziging HAGBA - nota                                                   Wijziging HAGBA - bijlage                                                   Wijziging HAGBA - bijlage
 

Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De huidige regelgeving rond houtverkoop en -exploitatie in openbare bossen verhindert een eigentijdse, minder tijdrovende en meer optimale aanpak. Enkele bepalingen zijn ook niet meer in lijn met Europese regelgeving rond het vrij verkeer van goederen en diensten. De Vlaamse Regering stelt daarom een nieuwe regelgeving voor, die een vereenvoudiging realiseert door drie bestaande regelgevingen in één besluit te vatten en overbodige administratieve stappen te vermijden. In dit kader, en in uitvoering van het Bosdecreet, keurt de Vlaamse Regering, na de Interministeriële Conferentie Milieu en na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed over de werkwijze en voorwaarden voor de verkoop en exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen. Het nieuwe besluit garandeert de openbaarheid en transparantie van de werkwijze en het respect voor de mededinging.

BVR Houtverkoop - nota                                                     BVR Houtverkoop - BVR                                                   BVR Houtverkoop - advies
BVR Houtverkoop - bijlage BVR Houtverkoop - bijlage  

 


GRUP Ebema en omgeving

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel

De Vlaamse Regerging beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Ebema en omgeving' en van de bijbehorende bijlagen. Het GRUP past in de uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal, waarvan het plangebied  op het grondgebied van de gemeente Zutendaal ligt, ter hoogte van de kruising van de N730-Bilzerweg met het Albertkanaal, en aan het natuurgebied Stelebos, grenzend aan de noordzijde van het bedrijfsterrein van Ebema. Voor het herstructureringsproject Ebema is een afzonderlijk planningsproces opgestart, uitgaande van de ruimtebehoefte van het bedrijf. De bevoegde minister voor ruimtelijke ordening zal het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderwerpen aan een openbaar onderzoek. 

GRUP EBEMA - nota                                                          GRUP EBEMA - BVR                                                       GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage GRUP EBEMA - bijlage
GRUP EBEMA - bijlage    
 

VLAREM III: grote stookinstallaties 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

De Europese richtlijn rond industriële emissies (RIE) bepaalt dat de BBT-conclusies (Best Beschikbare Technieken) de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. GPBV’s zijn industriële installaties die een grote impact kunnen hebben op het milieu en die onderworpen zijn aan de Europese regels over 'Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV)'. De BBT-conclusies voor grote stookinstallaties moeten nu geïmplementeerd worden in titel III van het VLAREM. De Vlaamse Regering wijzigt daarvoor principieel het besluit met bepalingen over milieuhygiëne en titel III van het VLAREM over de omzetting van de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

VLAREM III grote stookinstallaties - nota                           VLAREM III grote stookinstallaties - BVR                           VLAREM III grote stookinstallaties 
 

Wijziging landinrichtingsbesluit: verduidelijking bevoegdheden en taakverdeling 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Het Landinrichtingsdecreet voorziet dat een administratieve overheid, om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma of een beheervisie te realiseren, een beheersovereenkomst kan sluiten met gebruikers van een grond. Daarnaast voorziet het Landinrichtingsdecreet ook in een jaarlijkse dienstenvergoeding voor een gebruiker en in het inzetten van de instrumenten via een beheersvisie. De regels over het toepassen van de beheersovereenkomsten, de dienstenvergoedingen en de inzet van deze instrumenten via een beheersvisie zijn uitgewerkt in het besluit van 6 juni 2014 over de landinrichting. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed dat dit besluit verduidelijkt op het vlak van bevoegdheden en taakverdeling tussen de bestuurlijke niveaus betrokken bij de inrichting van de open ruimte, en op het vlak van voorwaarden voor de begunstigden. 

Wijziging landinrichtingsbesluit - nota                               Wijziging landinrichtingsbesluit - BVR                                  Wijziging landinrichtingsbesluit - advies 

 


Instandhoudingsdoelstellingen Beneden-Schelde 

Op voorstel van minister Koen Van den Heuvel 

Na adviezen van de SERV, Minaraad en SALV wijzigt de Vlaamse Regering definitief bijlage 2 bij haar besluit van 17 maart 2017, met de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de speciale beschermingszone 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'. Het betreft de uitvoering van een verplichting ten aanzien van de Vogelrichtlijn. De nieuwe beslissing kadert in een arrest van het Europese Hof van Justitie, als antwoord op vragen die de Raad van State stelde rond het GRUP van de haven van Antwerpen. Door dit arrest zijn zowel het GRUP 'havenontwikkeling Linkeroever' als het GRUP 'afbakening zeehavengebied Antwerpen' vernietigd, behalve voor het westelijke deel van Logistiek Park Waasland. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de procedure van de proactieve natuurontwikkeling, zoals toegepast in de GRUP’s voor Linkerscheldeoever (LSO), niet conform de Europese richtlijn is. Natuur die nog niet gerealiseerd is op het moment van de passende beoordeling, mag nog niet in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van de impact op die natuur.

BVR IHD LSO - nota                                                         BVR IHD LSO - BVR                                                           BVR IHD LSO - bijlage
BVR IHD LSO - bijlage BVR IHD LSO - bijlage BVR IHD LSO - advies
 

Bekrachtiging en afkondiging decreet specifieke onroerenderfgoedpremies

Op voorstel van Vlaams Parlement
 
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet met diverse bepalingen rond specifieke onroerenderfgoedpremies. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019. 
 

Correctie omgevingslawaai

17 mei 2019, mededeling aan de Vlaamse Regering
Omgevingslawaai Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de sectorale voorwaarden voor luchthavens, en tot opheffing van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 7 december 2007 betreffende de aanduiding van de bevoegde instanties in uitvoering van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai Rechtzetting materiële fout
 
Correctie omgevingslawaai - mededeling                                                                  Correctie omgevingslawaai - BVR
 
 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 17 mei 2019