15/01/2021

Beslissingen Ministerraad van 15 januari 2021

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 134. Zwevegem - Sobelcard

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 234. Zwevegem - Sobelcard goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente. 

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 190. Drongen - Bostoen

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 190. Drongen - Bostoen goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente. 

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 157. Zele – Lange Akker

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten beschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 157. Zele - Lange Akker goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen, in samenwerking met de betrokken gemeente. 

 


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na het openbaar onderzoek beslist de Vlaamse Regering principieel tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. Ze beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het GRUP te verlengen met 60 dagen. Het plan omvat twee deelgebieden op het grondgebied van Destelbergen, Melle en Wetteren. Doelstelling van het GRUP is uitvoering geven aan de Sigma-doelstellingen en aan de richtinggevende en bindende bepalingen binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) rond de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Schelde-Dender. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Dept. LNE goedkeuring plan-MER
Advies Dept. Omgeving Dept. RWO richtlijnen voor plan-MER Sigmaplan Plan-MER
Sigmaplan Niet-technische samenvatting Bijlage I. Verordenend grafisch plan Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage IIIa Toelichtingsnota Bijlage IIIa Toelichtingsnota - kaarten Bijlage IV. Register met de percelen
Bijlage V. Plan-MER Kaart 0 Situering plangebieden Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto
Kaart 2 Bestaande juridische toestand: plannen Kaart 3 Bestaande juridische toestand: andere plannen Bijlage 1 Verordenend grafisch plan
Bijlage IV: register met de percelen (kaart)    

 


Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het Mestdecreet is voorzien dat voor een aantal van de standaardmaatregelen die in de gebiedstypes 2 en 3 (met de slechtste waterkwaliteit) moeten nageleefd worden, equivalente maatregelen kunnen vastgelegd worden die de landbouwers als alternatief voor deze standaardmaatregelen kunnen uitvoeren. De Vlaamse Regering keurde op 8 januari 2021 het regelgevend kader goed voor de equivalente maatregelen. In navolging hiervan legt ze nu principieel de lijst van equivalente maatregelen vast, die gelden vanaf 2021. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Nota-ter aan de Vlaamse Regering BVR-bis

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 15 januari 2021