Beslissingen Ministerraad van 13 juli 2018

Gepubliceerd op 13/07/2018

Uitvoeringsbesluit digitale meters

op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Na het advies van de Raad van State werd het ontwerpdecreet over de digitale meters definitief goedgekeurd op 29 juni 2018 en ingediend bij het Vlaams Parlement. Nu keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan de verschillende artikels in het decreet. Daarnaast brengt het ook wijzigingen aan in het Energiebesluit om relevante artikels en gehanteerde terminologie in overeenstemming te brengen met het gewijzigde energielandschap in Vlaanderen waarin naast analoge en elektronische meters, ook digitale meters aanwezig zullen zijn. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de VREG, van de Minaraad, van de SERV en van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 
 

 


Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel

op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein, viceminister-president Liesbeth Homans en minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Privacycommissie hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de gebouwenpas. Dit wordt een unieke digitale interface voor de burger met een overkoepelend overzicht van alle informatie over zijn woning/perceel. Op termijn is een uitbreiding naar andere gebouwen dan woningen voorzien, vandaar dat in het decreet naar de 'gebouwenpas' wordt verwezen. Dit voorontwerp van decreet wordt nu voor advies ingediend bij de Raad van State.
 

 

 


Wijziging besluit met maatregelen ter bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu

op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans, minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit met maatregelen ter bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu. Het gaat om een actualisatie van het Binnenmilieubesluit van 2004. Meer bepaald is het een bijsturing van waarden van de kwaliteitsparameters binnenmilieu en de kwaliteitsparameters zelf, door nieuwe wetenschappelijkeinzichten, en van de regels voor toezicht en gevolggeving zodat die meer aansluiten bij de praktijk. Ook zijn de parameters voor schimmels, micro-organismen en mijten specifieker geformuleerd.

 


Decreet luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen

op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Joke Schauvliege

Binnen de internationale gemeenschap groeit de bezorgdheid om de gezondheid van kinderen beter te beschermen tegen binnenluchtvervuiling. Vooral in voertuigen is het probleem van de binnenluchtvervuiling ten gevolge van roken acuut: roken in de auto veroorzaakt tot 27 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. De Vlaamse Regering wil daarom hetroken in de auto in het bijzijn van -16-jarigen verbieden, en hecht daarom, na advies van de SAR WGG en de Minaraad, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State

 

 


Strategische transformatiesteun Borealis Kallo nv

op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent 2 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Borealis Kallo nv in Kallo. Borealis is een leverancier van polyolefinen (vooral kunststofgranulaat in de vorm van pellets), basischemicaliën en meststoffen. Het voorgenomen investeringsproject omvat een volledige Oleflex-fabriek en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

 


Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’

op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Moervaartvallei fase 1’. Het GRUP geeft uitwerking aan de beleidsopties rond de ‘Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur’, het vastgestelde landschapsatlasrelict ‘Moervaartdepressie’ en de realisatie van een aantal nieuwenatuurgebieden in uitvoering van het strategisch plan voor de Gentse kanaalzone. Het plangebied is gelegen in de steden Gent en Lokeren en de gemeenten Moerbeke, Lochristi en Wachtebeke en omvat het westelijk deel van de Moervaartvallei tussen Gent en de grens met Stekene en Sint-Niklaas. 

 


EG richtlijn omgevingslawaai: strategische geluidsbelastingskaarten Antwerpen, Gent en Brugge

op voorstel van minister Joke Schauvliege

Volgens de EG-richtlijn over omgevingslawaai moeten de lidstaten strategische geluidsbelastingskaarten opstellen en goedkeuren voor alle agglomeraties van meer dan 100.000 inwoners op hun grondgebied. Die moeten om de vijf jaar worden herzien. De Vlaamse Regering keurt nu de strategische geluidsbelastingskaarten voor de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge referentiejaar 2016 goed. Zemachtigt de bevoegde minister voor leefmilieu deze te rapporteren aan de Europese Commissie.

 

 

 


Fusiedecreet omgeving

op voorstel van minister Joke Schauvliege

Na advies van de Minaraad, de SARO en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten, op het vlak van sectorregelgeving rond omgeving. Fusies van gemeenten kunnen namelijk een invloed hebben op bepaalde aspecten van lopende beslissingsprocedures, bijvoorbeeld over de correcteuitvoering van inspraakmomenten, de samenstelling van commissies of comités, of de bevoegdheid van de deputatie bij een project op het grondgebied van twee gemeenten die fuseren. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Fusiedecreet - nota Fusiedecreet - decreet
Fusiedecreet - memorie Fusiedecreet - advies
Fusiedecreet - advies Fusiedecreet - advies

 


Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel

op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel. Binnen het landinrichtingsproject 'de Merode: prinsheerlijk platteland' zijn al meerdere poorten tot dit gebied ontwikkeld. Een poort vormt een symbolische toegang voor regionale bezoekers en recreanten, gekoppeld aan een traditionele trekpleister. Het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvelintegreert de kracht van Scherpenheuvel als bedevaartsoord in de gebiedsontwikkeling.

LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - nota LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - BVR LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage
LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage
LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage
LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage LIP Poort Scherpenheuvel - vaststelling - bijlage

 


Wijziging Energiedecreet, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten

op voorstel van Vlaams Parlement

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Energiedecreet wijzigt, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten. Dit wijzigingsdecreet werd op 4 juli 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 


Activiteitenverslag IBC

mededeling aan de Vlaamse Regering

Interregionale Bodemsaneringscommissie: activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag IBC - mededeling Activiteitenverslag IBC - bijlage

 


Verslag Nederland

mededeling aan de Vlaamse Regering

Studiebezoek van Vlaams minister Joke Schauvliege aan Nederland (4-5 juli 2018): verslag

Verslag Nederland - mededeling

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 13 juli 2018