14/04/2020

Beslissingen Ministerraad van 10 april 2020

wetgeving_2
Terug naar artikeloverzicht

Brownfieldconvenant 202. Drogenbos- Sint-Pieters-Leeuw - Catala

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten die rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu tot principiële goedkeuring van het ontwerp van Brownfieldconvenant 202. Drogenbos- Sint-Pieters-Leeuw - Catala. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal samen met de betrokken gemeenten de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen.  

 


Landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot vaststelling van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen. Het landinrichtingsplan geeft uitvoering aan het inrichtingsproject landinrichting Dilbeek-Grimbergen van het planprogramma Vlaamse Rand. Het omvat een geheel van maatregelen voor het vergroten van de toegankelijkheid en van de natuurwaarden van de Oostelijke Maalbeekvallei in Grimbergen, in harmonie met het historisch karakter van de aanwezige monumenten; voor het vrijwaren en versterken van de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische en sociaal-culturele waarden van het landschap; en voor het opwaarderen van de natuur en het integreren en verbeteren van de recreatieve mogelijkheden en de educatieve infrastructuur.

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Verklaring tot instemming
Besluit Deputatie Vlaams-Brabant Planbegeleidingsgroep Dilbeek-Grimbergen 20/6/2017 Eindvoorstel Landinrichtingsplan
Bijlage 1. Inrichtingswerken uit krachtvan wet Bijlage 2. Landinrichtingsplan Definitief beheersplan - goedkeuring
Indicatieve meerjarenvastleggingsplanning Indicatieve meerjarenvastleggingsplanning-pilootlandinrichtingsprojecten

 

 


Vaststelling landinrichtingsplan Rieme-Oost

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering beslist tot vaststelling van het landinrichtingsplan 'Rieme-Oost'. Het landinrichtingsplan geeft uitvoering aan het inrichtingsproject landinrichting 'Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1' . Het koppelingsgebied Rieme-Oost ligt op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen en bestaat uit twee delen, met een totale oppervlakte van ongeveer 12 hectare. De inrichtingsmaatregelen zijn op te delen in drie uitvoeringseenheden: aankoop en transformatie voormalige industriesites voor ontwikkelen 'zone voor park'; ontwikkelen zone voor buffer Kanaalstraat-Puinenstraat en fietsverbinding Tragelstraat Christoffel-Columbuslaan. Het landinrichtingsplan 'Rieme-Oost' beoogt de realisatie van de ruimtelijke bestemming van dit gebied volgens het RUP 'Afbakening zeehavengebied Gent/inrichting R4-oost en R4-west'. 

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR Bijlage BVR - Landinrichtingsplan
Verklaring tot instemming Eindvoorstel Landinrichtingsplan versie 2.1 Besluit Gemeenteraad
Notulen Planbegeleidingsgroep Indicatieve meerjarenvastleggingsplanning Indicatieve meerjarenvastleggingsplanning-pilootlandinrichtingsprojecten

 


Afbakening Linkerscheldeoevergebied

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat de afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied vaststelt. Hiermee wordt het besluit van 13 juli 2001, dat de voorlopige begrenzing van de havengebieden aanduidt, opgeheven. De afbakening is noodzakelijk voor de dagelijkse uitoefening van een aantal havenbestuurlijke bevoegdheden door het Havenbedrijf Antwerpen op de Linkerscheldeoever en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de MORA en daarna van de Raad van State. 

 

Nota aan de Vlaamse Regering BVR

 


De Vlaamse Waterweg nv: aanstelling leden raad van bestuur en regeringscommissarissen

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele, Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering stelt de leden aan van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht en duidt haar regeringscommissarissen aan

 


Verzameldecreet MOW met diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

Na adviezen van de MORA en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken. In dit voorontwerp van decreet worden diverse wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Daarnaast wordt bestaande regelgeving decretaal bekrachtigd en wordt er een overgangsregeling voorzien voor de nieuwe categorisering voor het wegen- en waterwegennetwerk. Over dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Nota aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet Memorie van Toelichting
Advies MORA Adviesvraag SARO Advies wetgeving VTC

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 10 april 2020