06/04/2020

Beslisondersteunend systeem voor beoordeling reinigbaarheid van bodemmaterialen niet meer ondersteund op de EMIS-website sinds 1 maart 2020

bodem_OVAM
Terug naar artikeloverzicht

Wie afvalstoffen, afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringswerken-voorzorgsmaatregelen-veiligheidsmaatregelen-grondverzet) rechtstreeks stort, verbrandt of meeverbrandt op een vergunde stortplaats of inrichting, betaalt een milieuheffing. Men maakt dan aanspraak, onder voorwaarden, op een verlaagd tarief voor de milieuheffing.

Het verlaagde tarief wordt enkel toegepast na formele goedkeuring van de OVAM en nadat de aanvrager heeft aangetoond dat deze afvalstoffen niet reinigbaar of niet recycleerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. De OVAM baseert zich op technische, economische en milieuhygiënische beoordelingscriteria, om te spreken van “onredelijk hoge kosten” voor reiniging.

De CVG voor bepaling van de reinigbaarheid van bodemmaterialen wordt bijgestuurd

De huidige code van goede praktijk voor bepaling van de reinigbaarheid van bodemmaterialen wordt herzien. De code van goede praktijk en het aanvraagformulier voor de verminderde milieuheffing verwijst naar het BOS van de VITO. Het BOS wordt sinds 1 maart 2020 niet meer ondersteund op de EMIS-website. Het BOS is op technische criteria gebaseerd en biedt weinig houvast in doorgedreven BATNEEC discussies. Het afschaffen van het BOS wordt gecompenseerd door bijkomende bepalingen in de code van goede praktijk voor bepaling van de reinigbaarheid van bodemmaterialen.

Het huidige advies van OVB heeft nood aan bijsturing. In haar advies doet OVB geen BATNEEC afweging, maar enkel een technische evaluatie 'reinigbaar' in de 'installatie'. Voor de OVAM is belangrijk of een partij ook effectief reinigbaar is. Het advies van de OVB dat een partij reinigbaar is, moet aansluiten bij de praktijk in de zin dat er duidelijke engagementen moeten zijn voor effectieve aanvaarding van de partij door de betrokkene.

Voor de toekenning van het verlaagde tarief aan milieuheffing voor het storten van niet-reinigbare partijen blijft de OVAM zich baseren op technische, economische en milieuhygiënische beoordelingscriteria om te spreken van “onredelijk hoge kosten” voor reiniging. Deze benadering mag echter niet theoretisch blijven, maar moet geplaatst worden in een marktconforme werking van de grondreinigers. Na de herziening wordt de aangepaste code voor goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Omgeving.

Aanvraagformulier verminderde heffing

In afwachting van de wijziging van de code van goede praktijk is het aanvraagformulier voor de verminderde heffing al aangepast. Het rapport van het BOS van de VITO moet niet meer toegevoegd worden aan de aanvraag. Download dit aanvraagformulier via Verminderde milieuheffing.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij