19/04/2019

Bekendmaking bericht van definitief onteigeningsbesluit

bodem
Terug naar artikeloverzicht

Op 18 april 2019 heeft de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een besluit genomen tot definitieve vaststelling van de onteigening van onroerende goederen Rittwegerlaan 1 in Machelen, met onteigeningsplan 'Proces-verbaal van meting – onteigeningsplan - Gemeente Machelen tussen R0-Rittwegerlaan-Kerklaan en spoorweg’ met referentienummer bij het kadaster ‘23047/10274’ en projectnota 'Bodemsanering terreinen ter hoogte van Rittwegerlaan en Kerklaan te Machelen'.

Het definitief onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Het beroep moet worden ingesteld bij verzoekschrift binnen een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan de belanghebbenden wordt voorzien en de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen. Het beroep wordt ingesteld met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

 

Onteigeningsbesluit - definitief - ondertekend - 2019_04_18

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid