08/02/2023

Advies - Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

waterloop-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op vraag van minister Zuhal Demir gaf de Minaraad, samen met SERV en SALV, advies over het “besluit van de Vlaamse Regering over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten”. Door het opzetten van peilbeheer wil de Vlaamse Regering verdroging aanpakken, wateroverlast tegengaan en daarbij rekening houden met de noden vanuit het landgebruik in het betreffende gebied.

De Raden steunen het opmaken van peilbesluiten, vanuit de visie dat het bereiken van een goede kwantitatieve toestand van watersystemen een gemeenschappelijk belang is. Ze vinden de voorgestelde processen goed, maar hebben tegelijk grote vragen bij de aanwezige capaciteit en de voorgestelde timing. Daarom vragen ze om een beslissing over de aangekondigde rationalisering in het waterbeheer, en om te verzekeren dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn. Ze verduidelijken ook waar er verder gebouwd kan worden op gemaakte afspraken. De Raden vragen om het toepassingsgebied te verduidelijken, én om aan te geven welke instrumenten zullen ingezet worden in die gebieden die er niet onder vallen.

Verder doen de Raden aanbevelingen over de onderbouwing van de taakstellingen en de kwaliteit van de participatieprocessen. Ze dringen aan op goede afspraken tussen waterbeheerders en een sterkere link met het beheer van de bevaarbare waterlopen. Ze willen ook een opheldering over hoe compensaties voor waardevermindering of opbrengstderving zijn geregeld.

In een breder perspectief vragen de Raden om meer samenhang in het regelgevend kader. Ze willen duidelijkheid over de link tussen de taakstellingen en de milieukwantiteitsdoelstellingen uit het waterwetboek, en over de relatie tussen peilbeheer en een aantal andere initiatieven. Tenslotte adviseren de Raden om verder in te zetten op wetsintegratie.

 

Klik hier voor het advies 

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid